Utilstrækkelig vurdering ved udskrivelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse får kritik for at udskrive psykotisk patient på trods af patientens tilstand samt manglende fornyet selvmordsrisikovurdering og uden yderligere plan for yderligere vurdering og opfølgning.

Sagsnummer:

22SFP10

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2022

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Psykiatrisk Akutmodtagelse i , Psykiatrien i , for behandlingen den 31. juli 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Psykiatrisk Akutmodtagelse i , Psykiatrien i , den 31. juli 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at blev udskrevet, på trods af at hun var psykotisk og til fare for sig selv

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 31. juli 2018 var den 26-årige til samtale på Psykiatrisk Akutmodtagelse i , Psykiatrien i , i forbindelse med indlæggelse dagen forinden på grund af psykotisk tilstand.

Ved samtalen tog klart afstand fra selvmordstanker og oplyste, at hun ønskede at stoppe med at ryge hash og tobak. Det blev ved samtalen vurderet, at ikke havde selvskadende eller suicidale tanker, og at hun derfor kunne udskrives, hvilket hun blev.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Psykiatrisk Akutmodtagelse i , Psykiatrien i for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive kun ét døgn efter hendes indlæggelse, selvom hun tog afstand fra selvmordstilskyndelser, idet hun var vurderet klart psykotisk med tankemylder, formentlig hallucinationer samt bevaret omkring selvmordstanker- og planer ved indlæggelsen. Det blev ligeledes oplyst ved indlæggelsen af s mor, at havde haft vrangforestillinger igennem et stykke tid, ligesom der var beskrevet tegn på, at hun aktuelt var psykotisk. blev ligeledes ved indlæggelsen beskrevet som præget af bl.a. sortsyn og håbløshed, samt havde væsentlig ændring i sin psykiske tilstand.
  • at det derudover ikke var relevant at udskrive den 31. juli 2018 henset til hendes tilstand og uden ny selvmordsrisikovurdering samt uden egentlig plan for yderligere vurdering og opfølgning, idet ved vurderingen den 31. juli 2018 fortsat blev beskrevet med forstyrrelser i kontakten og formentlige vrangforestillinger samt tankeforstyrrelser, og den psykopatologiske beskrivelse af var utilstrækkelig.

Styrelsen kan hertil oplyse, at man ved vurdering af en psykotisk patient bør spørge grundigt ind til forhistorien og til de psykotiske symptomer. Endvidere kan de pårørendes oplysninger være af stor værdi, for at danne et samlet billede af situationen og foretage vurdering.

Det er karakteristisk for en psykose, at virkelighedsopfattelsen bliver forvrænget, samt at billedet kan skifte hurtigt, idet tankegangen ofte er springende og skiftende, således at det, der siges på et bestemt tidspunkt, vil kunne ændre sig hurtigt og uforudsigeligt. Det vil således sige, at selv om en patient i interviewsituationen vil kunne tage afstand fra selvmordstanker, vil disse kunne være til stede kort tid efter, fordi både hukommelse og tidsfornemmelse vil kunne skifte. Det vil sige, at man kun kan tage patientens udsagn for pålydende i øjeblikket, men ikke regne med, at den helt akutte vurdering er gældende over tid.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 31. juli 2018 på Psykiatrisk Akutmodtagelse i , Psykiatrien i , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stps.dk. Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed