Utilstrækkelig ultralydsundersøgelse

Sygehus får kritik for en ufyldestgørende ultralydsundersøgelse ved udredning for veneblodprop i benet, idet billedmaterialet ikke i sig selv kunne bekræfte en blodprop, ligesom der ikke blev undersøgt for de forhold, der var anført i henvisningen.

Sagsnummer:

22SFP100

Offentliggørelsesdato:

17. november 2022

Speciale:

Akutmedicin, Kardiologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Regionshospitalet , for behandlingen på Røntgen og Skanning den 8. december 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • Regionshospitalet , for behandlingen på Afdelingen for Hjertesygdomme.

Det betyder, at dele af behandlingen på Røntgen og Skanning var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Røntgen og Skanning og på Hjertesygdomme, Regionshospitalet , i perioden fra den 8. december til den 17. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at blev fejldiagnosticeret med en blodprop.
 • at ikke blev relevant behandlet for generne i sit højre ben, herunder at han ikke blev relevant medicineret med blodfortyndende medicin.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 8. december 2021 fik 84-årige foretaget en ultralydsundersøgelse af sit højre underben på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , idet han gennem en længere periode havde oplevet smerter og ubehag i underbenet. Han var blevet henvist til ultralydsundersøgelsen af sin praktiserende læge. Ultralydsundersøgelse viste, at havde en blodprop i underbenet.

Efter at have fået foretaget ultralydsundersøgelsen blev tilset på Afdelingen for Hjertesygdomme, hvor der blev iværksat behandlingsplan med præparatet Xarelto i 20 dage, hvorefter dosis skulle nedjusteres over de næste måneder. Der blev ligeledes vejledt om brugen af støttestrømper, og om at kontakte en læge ved pludselig åndenød.

Den 13. december 2021 blev tilset på Afdeling for Hjertesygdomme igen, idet han havde oplevet pludselige tiltagne smerter omkring højre knæ. Der havde også været hævelse, som dog var aftaget igen. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af s højre ben, ordineret smertestillende medicin, samt vejledt om brugen af venepumpeøvelser. Ved efterfølgende kontrolbesøg den 16. december 2021 på Afdeling for Hjertesygdomme blev vejledt om også at huske at skifte imellem at lave venepumpeøvelser og at holde benet i ro.

Grundet tiltagne smerter i højre ben blev tilset på afdelingen igen den 17. december 2021, som grundet smerterne henviste til en akut ultralydsundersøgelse af s højre ben. Ultralydsundersøgelsen blev foretaget på Røntgen og Skanning, og resultatet viste, at der ikke var tegn på en blodprop, men at der derimod var en stor blodansamling på bagbenet, under knæhasen. På Afdelingen for Hjertesygdomme blev behandling med Xarelto stoppet, og blev henvist til undersøgelse i ortopædkirurgisk regi, som vurderede, at der skulle foretages operation med henblik på tømningen af blodansamlingen.

Det fremgår af klagen, at blev fejldiagnosticeret med en blodprop og dermed fejlagtigt blev medicineret med blodfortyndende medicin, hvilket resulterede i, at han efterfølgende måtte opereres for at få fjernet en masse størknet blod.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Røntgen og Skanning, at efter deres opfattelse virkede behandlingen med blodfortyndende medicin, eftersom der ved ultralydsundersøgelsen den 17. december 2021 ikke længere var en blodprop i s ben.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet billederne fra ultralydsundersøgelsen af s underben fra den 8. december 2021. Det er styrelsens vurdering, at der foreligger et billede markeret som et længdesnit, omtrentligt på niveau med knæhasen, hvor der ses opmålt en relativt ekkotom struktur. Det er umiddelbart styrelsens vurdering, at den opmålte struktur ikke oplagt har karakter af en kronisk blodprop i en venestruktur, men at der også kunne være tale om en ansamling eller cyste med bagvedliggende forstærkning.

Styrelsen vurderer videre, at resultatet af ultralydsundersøgelsen den 17. december 2021 viser, en blodansamling i knæhasen, svarende til det det inderste hoved af underbensmuskulaturen. Det er styrelsen vurdering, at der ikke er tegn på en veneblodprop.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Røntgen og Skanning for dele af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Røntgen og Skanning ikke foretog en tilstrækkelig fyldestgørende ultralydsundersøgelse af s underben den 8. december 2021, idet der ved undersøgelsen ikke er taget billeder af området i tværsnit, men kun i længdesnit. I billeddokumentationen fra undersøgelsen forligger der kun billede markeret som et længdesnit, omtrentligt på niveau med knæhasen, hvor den opmålte ekkotomme struktur, efter styrelsens vurdering ikke oplagt har karakter af en kronisk veneblodprop, men at der i sagen ikke foreligger billeddokumentation fra undersøgelsen, som kan afklare, hvorvidt der var tale om en blodprop.
 • at der i beskrivelsen fra ultralydsundersøgelsen den 8. december 2021 ikke er angivet, hvorvidt Røntgen og Skanning ved undersøgelsen anvendte såkaldt distal kompression i undersøgelsen af de dybe vener i højre ben, hvilket efter styrelsens vurdering burde fremgå af beskrivelsen, idet oplysninger omkring undersøgelsesteknik og fund ved undersøgelsen skal dokumenteres i en sådan grad, der gør det muligt for fagfæller at danne sig et indtryk af patologien, ikke mindst til brug for en sammenligningsgrundlag ved eventuel opfølgende undersøgelse af patienten.
 • at Røntgen og Skanning ikke forholdt sig til den mulige Bakercyste, som i henvisningen til Røntgen og Skanning er anført som et føleligt fund. Det er styrelsens vurdering, at den undersøgende afdeling, i sin beskrivelse af den udførte undersøgelse, bedst muligt bør besvare de i henvisningen anførte kliniske problemstillinger.
 • at det kan oplyses, at en ultralydsundersøgelse efter styrelsens opfattelse primært er egnet til diagnostik i realtid, under selve undersøgelsen, og at bedømmelse af enkeltstående stillbilleder fra undersøgelsen derfor kan være vanskelige at vurdere, hvorfor det på baggrund heraf er vigtig med en tilstrækkelig billeddokumentation af undersøgelse, både i tværsnit og i længdesnit, ligesom en fyldestgørende beskrivelse af undersøgelsen er central for den videre behandling af patienten. Det er styrelsens vurdering, at der ud fra billeddokumentationen fra ultralydsundersøgelsen den 8. december 2021 ikke kan udelukkes, at der var tale om en veneblodprop, men at det ikke forligger optimalt dokumenteret i billedmaterialet fra undersøgelsen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. december 2021 på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Røntgen og Skanning for den øvrige del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Røntgen og Skanning fortog en relevant ultralydsundersøgelse samt beskrivelse af denne den 17. december 2021, idet det ved undersøgelsen blev konstateret, at der ikke kunne påvises en veneblodprop, men at der var tale om en blodansamling i knæhasen, svarende til det inderste hoved af underbensmuskulaturen, hvilket efter styrelsens vurdering var en korrekt beskrivelse af undersøgelsen, og at fund ved undersøgelsen var tilstrækkeligt dokumenteret i billeddokumentationen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. december 2021 på Røntgen og Skanning, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdelingen for Hjertesygdomme for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at modtog en relevant behandling af Afdelingen for Hjertesygdomme i perioden fra den 8. december til den 17. december 2021, idet der ved undersøgelsen den 8. december 2021 blev iværksat relevant medicinsk behandling mod en veneblodprop i s underben. Han havde forinden fået påvist en blodprop i underbenet på en anden afdeling, hvorfor det var relevant at Afdelingen for Hjertesygdomme behandlede med det blodfortyndende præparat Xarelto, der efter styrelsens vurdering blev ordineret i de anbefalede doser og med hensigtsmæssig varighed, ligesom der i overensstemmelse med praksis desuden blev iværksat korrekt behandling med kompressionsstrømper.
 • at der dagen efter den 9. december 2021 forelå svar på de blodprøver, som blev foretaget i forbindelse med udredningen dagen forinden. Resultatet af blodprøverne viste, at havde forhøjet D-dimer i blodet, ligesom der ved undersøgelsen af underbenet den 8. december 2021 var fundet hævelse fra knæet, samt fluktuerende smerter, hvorfor der, sammenholdt med resultatet af ultralydsundersøgelsen, var klar indikation for at mistænke en blodprop i s underben.
 • at Afdelingen for Hjertesygdomme foretog en relevant behandling af generne i s underben den 13. december 2021, idet der blev foretaget en grundig og målrettet undersøgelse af benet, samt relevant udspørgen om årsagen til symptomernes opståen, hvor det blev vurderet, at hævelsen på benet var aftaget lidt, at der var tydelig fortykket hævelse og ømhed svarende til en af venerne i benet, ligesom oplyste, at have siddet med benet hvilende på en kant, hvorfor det var relevant at mistænke støttestrømpens fejlplacering som årsag til generne. Der var efter styrelsens vurdering ikke indikation for mistanke om endnu en blodprop, anden diagnose eller tilstødende komplikationer, hvorfor der således ikke var indikation for at foretage yderligere undersøgelser eller andre tiltag den 13. december 2021.
 • at Afdelingen for Hjertesygdomme foretog en relevant behandling af generne i s underben den 17. december 2021, idet der på relevant vis blev henvist til en akut ultralydsundersøgelse af underbenet, grundet s gener og stærke smerter, og da resultatet af undersøgelsen viste en stor blodansamling i knæhasen, var det relevant af afdelingen seponerede behandlingen med blodfortyndende medicin.
 • at den omstændighed, at ved ultralydsundersøgelsen den 17. december 2021 fik påvist en stor blodansamling i knæhasen, og at undersøgelsen viste, at der ikke var en blodprop, er efter styrelsens vurdering ikke ens betydende med, at blev fejldiagnosticeret den 8. december 2021. Det er styrelsens opfattelse, at der den 8. december 2021 var indikation for at mistænke en blodprop i underbenet, og at det på baggrund af mistanken var helt i overensstemmelse med praksis at iværksætte behandling med blodfortyndende medicin. Styrelsen kan hertil oplyse, at behandling med blodfortyndende medicin kan medvirke til, at en blodprop opløser sig selv, eller at blodproppen løsrives. Det kan videre oplyses, at risikoen for kompliceret blødning vurderes at være meget lav (under 1% per år).

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. december til den 17. december 2021 på Afdelingen for Hjertesygdomme, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed