Utilstrækkelig udredning ved vridtraume af forfod

Sygehus får kritik for udredning af patient med vridtraume af forfod. Grundet udtalt hævelse og stærke smerter samt vag mistanke om ledskred mellem fodrod og mellem-fod burde der have været foretaget yderligere udredning på mistanke om Lisfranc-skade.

Sagsnummer:

22SFP102

Offentliggørelsesdato:

17. november 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Regionshospitalet for behandlingen hos Røntgen og Skanning den 6. og 8. august 2022.
 • Regionshospitalet for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 8. august 2022.

Der gives ikke kritik til:

Regionshospitalet for behandlingen i Skadestuen den 6. august 2022.

Det betyder, at behandlingen hos Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder videre, at behandlingen i Skadestuen, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Skadestuen, Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , den 6. august og 8. august 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det på baggrund af et røntgenbillede blev vurderet, at der ikke var indikation for CT-scanning af s højre fod.
 • at det efterfølgende viste sig, at havde revet tre ledbånd over og knust en knogle, og at den burde have været opereret inden for en uge.
 • at det således ikke var relevant, at havde fået oplyst, at hun godt måtte støtte på foden, da der var tale om et brud frem for en forstuvning.
 • at der ikke blev foretaget en relevant vurdering af fodens tilstand ved røntgenkonference den 8. august 2022.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. august 2022 blev 50-årige tilset i Skadestuen på Regionshospitalet , da hun var vredet om på sin højre fod til en festival. Som følge heraf havde hun fået stærke smerter og hævelse af højre forfod.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af , på baggrund af hvilken der blev iværksat en røntgenundersøgelse. I Skadestuen var der på baggrund af røntgenbillederne mistanke om skade på det inderste kildeben (os mediale cuneiforme), hvorfor der blev iværksat en CT-scanning. Efter konference med Røntgen og Skanning blev denne mistanke afkræftet, hvorfor den planlagte CT-scanning af højre fod blev aflyst. Hun fik anlagt støttebind og blev instrueret i RICE-princippet og fik råd og vejledning.

Hos Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , blev røntgenundersøgelsen af s højre fod beskrevet som værende med normale knogle- og ledforhold.

Den 8. august 2022 var s skade med på røntgenkonference, hvor der ikke blev fundet indikation for at iværksatte anden udredning eller behandling end den, der allerede var iværksat.

Det fremgår af en udtalelse fra Skadestuen, at den 6. august 2022 ved hjemsendelse fik oplyst, at der var tale om kontusion i foden, og at hun måtte støtte på foden til smertegrænsen, fortsat med krykker.

Det fremgår hertil af et partshøringssvar fra , at hun kun blev sendt hjem med krykker, fordi hun ikke kunne støtte på foden. Hun har hertil anført, at hun ikke på noget tidspunkt har fået oplyst, at hun ikke måtte gå på foden uden krykker, hvis smerterne gik væk. 

Der foreligger således modstridende oplysninger fra Skadestuen, Regionshospitalet , og om, hvorvidt hun blev oplyst om, at hun måtte støtte på foden uden krykker.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev oplyst om, at hun kun måtte støtte på foden til smertegrænsen med krykker. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Skadestuen, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at i Skadestuen den 6. august 2022 fik foretaget en objektiv undersøgelse, som viste tydelig hævelse, mens der ikke var fejlstilling, misfarvning eller huddefekter. Der blev konstateret tydelige smerter i mellemfodens tre første stråler, særligt mod fodroden.
 • at der på baggrund af fundene ved den objektive undersøgelse blev iværksat en røntgenundersøgelse, som i Skadestuen gav mistanke om brud i det inderste kileben.
 • at der grundet mistanken om brud relevant blev konfereret med Røntgen og Skanning, hvorved mistanken blev afkræftet. Da der blev konfereret med specialistregi vedrørende fundene ved røntgenundersøgelsen, var det relevant, at den planlagte CT-scanning ikke blev gennemført, da der i specialistregi ikke blev fundet indikation herfor.
 • at det som følge heraf var relevant, at fik anlagt støttebind og blev instrueret i behandling efter RICE-princippet, samt at hun fik råd og vejledning vedrørende forstuvning af foden.
 • at endvidere relevant blev informeret om, at såfremt der skulle foretages ændringer i behandlingen, ville hun blive kontaktet efter røntgenkonference den 8. august 2022.
 • at det var relevant, at i Skadestuen blev vejledt om brug af krykker indtil smertegrænsen, da dette råd var i overensstemmelse med, at det var blevet vurderet, at hendes fod var forstuvet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. august 2022 i Skadestuen, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at styrelsen til brug for vurdering af sagen har indhentet og gennemset røntgenbillederne af 6. august 2022 af s højre fod.
 • at røntgenbillederne viser øget afstand mellem 1. og 2. mellemfodsknogler på 3,4 mm samt mellem 1. og 2. kileben (fodrodsknogler). Røntgenbillederne viser også flere små knoglestykker mellem fodrodsknoglerne. Endvidere ses der en mulig breddeøgning mellem 2. og 3. mellemfodsknogler samt mulig afsprængning fra grundstykket af 2. mellemfodsknogle.
 • at sidebilledet af s fod ikke er helt lige, hvorfor ledskred er vanskelig at vurdere, men billedet viser tydelig bløddelshævelse på fodryggen og under foden.
 • at det således ikke var relevant, at det hos Røntgen og Skanning blev vurderet, at der var normale knogle- og ledforhold i s højre fod, da der blev overset et brud samt ledskred mellem fodrod og mellemfod.
 • at der altid skal rejses mistanke om Lisfranc-skade ved vridtraumer af forfoden, hvor der er udtalt hævelse og smerter samt vag mistanke om ledskred/småafrivninger mellem fodrod og mellemfod. Ved denne mistanke er der vid indikation for at iværksætte CT-scanning af foden, for at be- eller afkræfte mistanke om denne alvorlige skade som ubehandlet har udtalte konsekvenser for patientens fortsatte funktion af foden.
 • at det ikke var en relevant vurdering, at der ikke var mistanke om brud, og at der hos Røntgen og Skanning ikke blev fundet indikation for at iværksætte en CT-scanning af s fod, da en CT-scanning af foden bør iværksættes ved den mindste tanke om ovennævnte brud/ledskred. En sådan mistanke var rejst i skadestueregi. 
 • at der således på baggrund af røntgenbillederne sammenholdt med det primære journalnotat fra skadestueregi, hvor der blev mistænkt brud på en fodrodsknogle og blev ordineret en CT-scanning, var indikation for at iværksætte yderligere udredning.
 • at det hertil ikke var relevant, at der ved røntgenkonferencen den 8. august 2022 ikke blev fundet grundlag for at iværksætte yderligere udredning i form af yderligere klinisk kontrol eller CT-scanning med henblik på at udelukke et eventuelt brud eller ledskred. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. og 8. august 2022 hos Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ved røntgenkonferencen den 8. august 2022 burde have været iværksat yderligere udredning af s højre fod. Dette henset til de foreliggende skadestegn sammenholdt med oplysningerne fra skadestueregi vedrørende kraftige smerter og tydelig hævelse i det relevante område af foden.
 • at der var subtile tegn på skade på de ledbånd, der holder knoglerne sammen (Lisfranc-skade), hvorfor der burde have været rejst mistanke herom. På denne baggrund burde der have været iværksat yderligere udredning af s højre fod i form af klinisk kontrol eller CT-scanning. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. august 2022 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed