Manglende oprettelse af antibiotikabehandling

Sygehus får kritik for ikke at oprette antibiotikabehandling i medicinmodul efter ordination. Der var dermed utilstrækkelig kommunikation mellem faggrupper.

Sagsnummer:

22SFP104

Offentliggørelsesdato:

22. november 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Akutafdelingen den 19. og den 20. august 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling Akutafdelingen, Sygehus, i perioden fra den 19. til den 20. august 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at antibiotikabehandling i form af pip/tazo ikke blev iværksat

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 19. august 2022 blev 93-årige indlagt på Akutafdelingen, Sygehus, idet han havde en urinvejsinfektion samt lungebetændelse, og var i behandling herfor uden den ønskede effekt. s sygehistorie blev optaget, og en objektiv undersøgelse blev gennemført. Derudover blev en røntgenundersøgelse af lungerne og en blodprøve foretaget. Det blev vurderet, at skulle opstartes i antibiotikabehandling i væske med præparatet pip/tazo.

Den 20. august 2022 var forsat indlagt på afdelingen, og det blev opdaget, at han ikke var opstartet i antibiotikabehandling med pip/tazo den forudgående dag som planlagt. blev genordineret antibiotikabehandling i form af pip/tazo. Samme dag blev overflyttet til medicinsk regi.

Styrelsen bemærker, at præparatet pip/tazo først blev oprettet i ordinationsskemaet den 20. august 2022.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke var relevant opstartet i antibiotikabehandling med pip/tazo den 19. og den 20. august 2022, idet præparatet pip/tazo blev ordineret af en læge, men ikke  på relevant vis blev oprettet i medicinmodulet efter overlevering til en anden faggruppe, hvilket ikke var i overensstemmelse med Vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler. Videre blev der, som følge af den manglende oprettelse af præparatet i medicinmodulet, ikke fulgt tilstrækkelig op på ordinationen ved at kontakte en læge. fremstod med længerevarende urinvejsinfektion og lungebetændelse. Videre fremstod med septisk shock, hvorfor Akutafdelingen burde have oprettet præparatet i medicinmodulet for at opstarte i antibiotikabehandling hurtigst muligt, idet det kan oplyses, at dødeligheden af patienter i septisk shock er høj.

Styrelsen kan oplyse, at det af Vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler fremgår, at medicinmodulet indeholder et ordinationsskema, som er en oversigt over patientens aktuelle og seponerede lægemiddelordinationer. Videre fremgår det af vejledningen, at det fælles ordinationsskema er en del af patientjournalen. Den behandlende sundhedsperson skal anføre alle lægemiddelordinationer tydeligt i ordinationsskemaet med angivelse af lægemidlets betegnelse, styrke, mængde, dosis, doseringshyppighed og eventuelt administrationsmåde, samt hvornår behandlingen seponeres. Afslutningsvist fremgår det af vejledningen, at det er sygehusafdelingens ansvar at sikre en enstrenget lægemiddelhåndtering, der sikrer, at der anvendes et fælles ordinationsskema.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 19.  og den 20. august 2022 på Akutafdelingen, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed