Lægesekretærs indhentning var ulovlig

Sygehus får kritik for elektronisk indhentning af oplysninger. En lægesekretær indhentede oplysninger om en person, som lægesekretæren kendte. Personen var ikke i behandling, og lægesekretæren indhentede ikke oplysninger som teknisk bistand.

Sagsnummer:

22SFP105

Offentliggørelsesdato:

29. november 2022

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • , Afdeling for , for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 14. januar 2022.

Det betyder, at , Afdeling for , har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at en lægesekretær fra Afdeling for , , indhentede oplysninger i din elektroniske journal uden dit samtykke den 14. januar 2022.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at en lægesekretær fra Afdeling for , , har indhentet oplysninger i din elektroniske journal den 14. januar 2022. Du har ikke haft et forløb på afdelingen, og har ingen tilknytning til afdelingen. Du kender den pågældende lægesekretær, som er en af dine bekendte.

Du har oplyst, at du kontaktede hospitalets ledelse, som gav dig medhold i, at opslaget var uberettiget. Du har vedlagt brevet fra . Det fremgår af brevet, at Afdeling for havde undersøgt opslaget nærmere. Undersøgelsen viste, at der var tale om et opslag på 1 minuts varighed, der faldt uden for sundhedslovens rammer. Det var afdelingsledelsens vurdering, at der var tale om et uberettiget opslag i din journal. Afdelingsledelsen beklagede dybt. De tog sagen alvorligt og foretog de nødvendige foranstaltninger for, at dette ikke ville ske igen. Der ville blive fulgt op på hændelsen personalemæssigt.

, Afdeling for har oplyst, at alle medarbejdere instrueres grundigt i de gældende regler om indhentning og videregivelse af oplysninger, anvendelse af Sundhedsplatformen og fortrolighed i arbejdet med data og patientoplysninger. Medarbejderne er instrueret i kun at foretage opslag i de elektroniske systemer, hvis det er nødvendigt for at løse en relevant arbejdsopgave, samt at der ikke må laves opslag på familie og venner m.fl. af nysgerrighed eller privat interesse. De tager de gældende regler yderst alvorligt, og har fulgt ansættelsesretligt op på den specifikke hændelse.

har vedlagt ledelsens tilladelse til, at lægesekretærer kan indhente oplysninger efter sundhedslovens regler.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din elektroniske journal den 14. januar 2022.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i din elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Autoriserede sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Visse autoriserende sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når en læge har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen.

Lægesekretærer kan ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det sker som led i aktuel behandling af patienten, hvis det er nødvendigt af hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten.

Lægesekretærer kan også indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger, hvis det er nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indhentning af oplysninger til brug for aktuel behandling eller til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre, i det omfang ledelsen på behandlingsstedet har givet tilladelse hertil.

Lægesekretærer kan i nogle situationer indhente oplysninger om en patients helbred eller andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan fx ske, hvis lægesekretæren skal yde teknisk bistand til en læge, der indhenter oplysninger om patienten til brug for evaluering af egen indsats, i det omfang ledelsen på behandlingsstedet har givet tilladelse hertil.

Vores resultat

Vi vurderer, at indhentningen af oplysninger i din elektroniske journal ikke var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i din elektroniske journal er fortrolige oplysninger, fordi der er oplysninger om dit helbred.
 • at der ikke blev indhentet oplysninger i din journal af hensyn til aktuel behandling af dig.
 • at der ikke blev indhentet oplysninger i din journal for at yde teknisk bistand til en autoriseret sundhedsperson.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til at indhente oplysninger i din journal uden dit samtykke.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 14. januar 2022.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 40, om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 a, stk. 4, om teknisk bistand i forbindelse med behandling
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 3, om teknisk bistand i forbindelse med andre formål end behandling