Maksimale ventetider gælder også ved tilbagefald

Regionen tilbød forundersøgelse og medicinsk behandling med kemoterapi inden for de maksimale ventetider. De maksimale ventetider blev aktiveret igen, da der under et kontrolforløb for næsehulekræft opstod mistanke om tilbagefald.

Sagsnummer:

22SFP11

Offentliggørelsesdato:

14. januar 2022

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Kategori:

Patientrettigheder

 • Region har handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.
 • Region har ikke handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Det betyder, at du ikke blev udredt for kræft i ganen inden for 30 dage.

Det betyder også, at dette ikke kun skyldtes faglige årsager.

Det betyder, at du blev udredt for kræft i lungerne inden for 30 dage.

Det betyder, at du blev tilbudt forundersøgelser og medicinsk behandling inden for de maksimale ventetider.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke blev udredt hurtigt nok.

 • at du ikke blev tilbudt forundersøgelser og medicinsk behandling inden for de maksimale ventetider.

Vi tager ikke stilling til den lægefaglige vurdering. Det betyder, at vi ikke tager stilling til, om du blev tilbudt de rigtige undersøgelser eller den rigtige behandling. Denne del af klagen er behandlet på sagen med sagsnummer .

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 18. juni 2019 henviste Privathospitalet dig til , fordi vævsprøver udtaget ved en operation for en formodet godartet tumor havde vist, at du havde kræft i næsehulen.

Den 25. juni 2019 var du til forundersøgelse i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling på . Der blev planlagt en række undersøgelser herunder en CT-skanning af lunger og maveregion med henblik på at undersøge, om kræften havde spredt sig til dine lunger.

Den 4. juli 2019 blev den planlagte CT-skanning gennemført. Skanningen viste en fortætning på fire millimeter i din højre lunge.

Den 5. juli 2019 blev CT-skanningen vurderet på en CT-konference i Lungemedicinsk Afdeling. På grund af størrelsen på fortætningen var det ikke muligt at tage en vævsprøve (biopsi). Det blev derfor vurderet, at der skulle laves en kontrol CT-skanning seks måneder senere.

Samme dag blev du opereret for næsehulekræften i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling på .

Den 15. juli 2019 var du til opfølgning i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling. Du blev henvist til Kræftafdelingen med henblik på efterbehandling af kræften i næsehulen med strålebehandling. Du blev også informeret om forandringen i lungen, som betød, at du skulle kontrolskannes efter seks måneder.

Mellem den 30. juli og den 12. september 2019 fik du strålebehandlinger i Kræftafdelingen.

Den 26. september 2019 var du til kontrol i Kræftafdelingen. Her kunne man se en lille blæne i ganen. Man vurderede, at det skyldtes, at protesen passede lidt dårligere, og at der havde været stråledosis i dette område.

Den 3. oktober 2019 kontaktede du Kræftafdelingen, fordi du havde udviklet et sår på gummen og havde smerter.

Den 4. oktober 2019 blev såret undersøgt i Kræftafdelingen. Du blev henvist til undersøgelse i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling samme dag, og her vurderede man, at såret skyldtes en infektion i slimhinden. Du blev sat i behandling for dette.

Den 14. oktober 2019 kontaktede du Kræftafdelingen igen, fordi du havde store smerter. Du fik en tid til undersøgelse den 15. oktober 2019.

Den 15. oktober 2019 var du til undersøgelse i Kræftafdelingen. Ved undersøgelsen fik man mistanke om tilbagefald af kræften fra næsehulen, som nu havde spredt sig til ganen. Den 16. oktober 2019 blev du derfor henvist til udredning i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling.

Den 17. oktober 2019 blev du indkaldt til forundersøgelse den 18. oktober 2019. Ved undersøgelsen blev der taget biopsier fra ganen, og der blev bestilt en MR-skanning af din hals og en PET-CT-skanning. Du blev informeret om, at man fortsat havde mistanke om, at forandringen i ganen var ondartet.

Den 21. oktober 2019 blev MR-skanningen af halsen udført, og den 22. oktober 2019 blev der udført en PET-CT-skanning. Ud over tumoren i ganen sås en forandring i en lymfeknude på venstre side af halsen samt flere forandringer i lungerne, særligt i højre lunge.

Den 22. oktober 2019 forelå svaret på biopsierne fra ganen.

Den 28. oktober 2019 blev skanningerne og svaret på biopsien drøftet på en multidisciplinær teamkonference. Såvel biopsien som de to skanninger bekræftede, at der var tale om en kræftknude i ganen. Samtidigt var der betydelig mistanke om spredning af kræften til lungerne. Det blev vurderet, at det ikke var muligt at give dig et konkret behandlingstilbud for kræften i ganen, før man havde prøvesvaret fra lungerne. Du blev informeret om dette samme dag, hvorefter du blev henvist til Lungeafdelingen med henblik på udredning og biopsitagning i et kræftpakkeforløb. Du fik en tid til forundersøgelse og klargøring til biopsi den 4. november 2019 og biopsitagning den 11. november 2019.

Den 30. oktober 2019 kontaktede du din forløbskoordinator i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdelingen for at spørge, om der var mulighed for at få en tidligere tid til biopsitagning fra lungerne. Du fik herefter en tid til forundersøgelse og klargøring til biopsi den 1. november 2011.

Den 1. november 2019 var du til forundersøgelse, hvor du blev informeret om proceduren ved biopsitagning. Du ønskede en tid så hurtigt som muligt og fik efterfølgende en tid den 8. november 2019.

Den 8. november 2019 blev der taget biopsier, som blev sendt til mikroskopisk undersøgelse.

Den 19. november 2019 forelå det endelige svar på biopsierne. De viste, at forandringerne i lungerne var ondartede. Det var dog ikke muligt at afgøre, om det var spredning eller en ny oprindelig tumor.

Den 20. november 2019 var du til undersøgelse i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling. Du blev informeret om, at din behandling af tumoren i ganen afhang af, hvilken behandling du kunne tilbydes for din lungekræft. Da man forventede, at du skulle behandles med kemoterapi, blev du henvist til Kræftafdelingen, som gav dig en tid til samtale vedrørende opstart af behandling den 22. november 2019.

Den 21. november 2019 blev resultaterne af biopsierne drøftet på lungekonference. Det blev vurderet, at man ikke kunne tilbyde dig helbredende men alene livsforlængende behandling.

Den 22. november 2019 var du til samtale i Kræftafdelingen, hvor du blev informeret om opstarten i kemoterapi, som du samtykkede til. Den 27. november 2019 modtog du den første behandling.

Du har oplyst, at du var meget bekymret over, at der gik syv uger fra konstateringen af en nyopstået tumor, til behandlingen begyndte.

Du har yderligere oplyst, at du ikke var tryg ved, at der ikke straks blev lavet en undersøgelses- og behandlingsplan, da Kræftafdelingen konstaterede, at kræften var kommet tilbage. I stedet blev du henvist til Øre-, Næse- og Halsafdelingen, hvor du skulle vente på de næste undersøgelser og svar.

Endeligt har du klaget over, at der gik fire måneder, fra der blev konstateret forandringer i lungen, til der blev foretaget en lungebiopsi.

Regionen har oplyst, at der var tale om et komplekst sygdomsforløb. Under udredningen for kræft i ganen opstod der mistanke om spredning til lungerne eller nyopstået kræft i lungerne. Dette var den væsentligste årsag til, at fristen for udredning blev overskredet. Udredningen på Lungemedicinsk Afdeling udgjorde den største del af forløbstiden, men den var meget afgørende i forhold til valg af behandling.

Vi har efterfølgende spurgt regionen, om de ville udtale sig yderligere om årsagen til, at du ikke blev udredt inden for fristen på 30 dage, hvis det ikke skyldtes kapacitetsmæssige årsager.

Regionen har vurderet, at den tidligere udtalelse er dækkende.

BEGRUNDELSE

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles.

Regionen skal om nødvendigt planlægge mere end en undersøgelse samme dag. Tilsvarende gælder for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis forløbet afsluttes med en anbefaling om behandling, er patienten først endeligt udredt, når tilstanden er afklaret i en sådan grad, at patienten kan få information om behandlingsmulighederne.

Fristen på 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen er færdig.

Faglige årsager kan begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Eksempler på faglige årsager er, at patienten skal gennemgå undersøgelser og prøver, som har lange svartider eller som kun kan foretages i bestemte faser eller perioder, eller at den næste undersøgelse afhænger af svaret på den første.

Kapacitetsmæssige årsager kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær er eksempler på kapacitetsmæssige årsager.

Vores resultat

Lungekræften

Vi vurderer, at du blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer, at det første udredningsforløb blev afsluttet den 15. juli 2019, hvor du blev informeret om, at der var fundet et infiltrat, som skulle observeres.

Vi vurderer, at det andet udredningsforløb blev afsluttet den 22. november 2019, hvor du blev informeret om, at du kunne tilbydes behandling med kemoterapi.

Vi har lagt vægt på:

 • at der startede et udredningsforløb den 25. juni 2019, hvor man vurderede, at der skulle foretages en CT-skanning af lungerne med henblik på at udelukke spredning eller nyopstået lungekræft.
 • Fristen på 30 dage udløb derfor den 25. juli 2019.
 • at du var udredt den 15. juli 2019, hvor du blev informeret om forandringen i din højre lunge, som skulle observeres, og om, at du derfor skulle du til kontrolskanning efter seks måneder.
 • at der startede et nyt udredningsforløb den 28. oktober 2019, hvor du blev henvist til Lungeafdelingen på baggrund af en ny skanning foretaget den 22. oktober 2019.
 • Fristen på 30 dage udløb derfor den 27. november 2019.
 • at du var færdigudredt den 22. november 2019, hvor du blev tilbudt og informeret om behandling med kemoterapi, idet der ikke var helbredende behandlingsmæssige muligheder.

Regionen har derfor ikke ved din udredning for lungekræft handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Kræften i ganen

Vi vurderer, at du var færdigudredt den 22. november 2019, hvor du blev informeret om, at du kunne tilbydes behandling med kemoterapi.

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at dette ikke kun skyldtes faglige årsager.

Vi har lagt vægt på:

 • at Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling modtog din henvisning den 16. oktober 2019. Fristen på 30 dage udløb derfor den 15. november 2019.
 • at du først var udredt, da resultatet af biopsien fra lungerne forelå, da du først på dette tidspunkt blev informeret om behandlingsmuligheden.
 • at der i forløbet var vævsprøver, der skulle analyseres. Svartid på vævsprøver er en faglig årsag, der kan begrunde en forlængelse af udredningsforløbet. Den samlede svartid på vævsprøver var 15 dage.
 • at regionen ikke har godtgjort, at det også var faglige årsager, der lå til grund for mellemrummene mellem de øvrige undersøgelser.

Regionen har derfor ved din udredning for kræft i ganen handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Der er maksimale ventetider for behandling af patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling for en livstruende kræftsygdom.

Reglerne om maksimale ventetider handler om ventetiden på bestemte dele af undersøgelsen og behandlingen. Reglerne handler derimod ikke om længden af det samlede undersøgelses- og behandlingsforløb. Den samlede ventetid før den egentlige kræftbehandling er derfor ikke omfattet af reglerne om maksimale ventetider. Reglerne svarer heller ikke altid til de mål for ventetider, som findes i Sundhedsstyrelsens kræftpakker. Det er fordi et kræftpakkeforløb ikke er en patientrettighed. Pakkeforløbet er en lægefaglig målsætning for, hvordan behandlingen af en kræftpatient bør være.

De maksimale ventetider gælder ikke, hvis hensynet til patientens helbred gør, at behandlingen ikke kan begynde.

Forundersøgelse

En patient skal have tilbudt en forundersøgelse inden for 14 dage, fra et sygehus har modtaget en henvisning, der indeholder oplysning om kræft eller mistanke om kræft. Det gælder også, når der opstår mistanke om kræft i forbindelse med en patients behandling på et sygehus.

Lungekræften

Vi vurderer, at du blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at mistanken om kræft opstod på baggrund af CT-skanningen den 4. juli 2019, idet skanningen viste en fortætning på fire millimeter i din højre lunge.
 • at den næste undersøgelse blev planlagt til seks måneder senere, hvor der skulle udføres en kontrolskanning.
 • at dette er mere end 14 dage efter, at mistanken opstod, men at det ikke var sundhedsfagligt muligt at udtage en biopsi inden for 14 dage, fordi fortætningen var for lille.
 • at undersøgelsen derfor måtte udskydes på grund af dine helbredsforhold.
 • at mistanken om kræft i lungerne blev bekræftet den 22. oktober 2019, hvor en PET-CT-skanning viste suspekte infiltrater i begge lunger, heraf nogle på 10 mm.
 • at du blev tilbudt en forundersøgelse den 1. november 2019, hvor du blev orienteret om den forestående udtagelse af biopsier. Dette er mindre end 14 dage, fra mistanken om kræft blev bekræftet.

Kræften i ganen

Vi vurderer, at du blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at mistanken om kræft opstod den 15. oktober 2019, hvor du var til undersøgelse i Kræftafdelingen.
 • at du blev tilbudt en forundersøgelse den 18. oktober 2019, hvor du fik udtaget biopsier. Dette er mindre end 14 dage efter, at mistanken opstod.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Medicinsk behandling med kemoterapi

En medicinsk behandling med kemoterapi skal startes op inden for 14 dage, fra patienten har givet samtykke. Behandlingen skal også tilbydes senest 28 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen.

Lungekræften

Vi vurderer, at du blev tilbudt behandling med kemoterapi inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at du gav dit samtykke til behandling med kemoterapi ved konsultationen den 22. november 2019.
 • at du begyndte i kemoterapi den 27. november 2019. Det er mindre end 14 dage, fra du gav dit samtykke.

Kræften i ganen

Vi vurderer, at du blev tilbudt behandling med kemoterapi inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ikke var muligt at give dig et konkret behandlingstilbud i forbindelse med den multidisciplinære teamkonference den 28. oktober 2019, fordi man måtte afvente svaret på undersøgelsen af lungerne.
 • at du blev henvist til behandling i Kræftafdelingen den 20. november 2019, mens man afventede den sidste konference efter modtagelsen af det endelige svar på biopsierne fra lungen.
 • at du gav dit samtykke til behandling med kemoterapi ved konsultationen den 22. november 2019.
 • at du begyndte i kemoterapi den 27. november 2019. Det er mindre end 28 dage, fra Kræftafdelingen modtog henvisningen til behandling og mindre end 14 dage, fra du gav dit samtykke til behandlingen.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • § 6, stk. 1, nr. 5, om maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 82 b om udredning
 • § 88 om maksimale ventetider

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • § 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning
 • § 20, stk. 2, om udsættelse af tidsfristen

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

 • § 1, stk. 1, om den omfattede patientgruppe
 • § 2, stk. 1, om hensynet til patientens helbredstilstand
 • § 2, stk. 1, nr. 1-5, om tidsfristerne for iværksættelse af forundersøgelse eller behandling

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Pkt. 2.0 om ret til hurtig udredning

Vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdomme:

 • Afsnittet om definition af patientgruppe
 • Afsnittet om henvisning og opgørelse af maksimale ventetid