Grundlæggende sygeplejefaglige opgaver tilsidesat

Sygehus får kritik for at tilsidesætte grundlæggende sygeplejefaglige opgaver, herunder kateterpleje, mundpleje, mobilisering og hjælp til hygiejne.

Sagsnummer:

22SFP111

Offentliggørelsesdato:

16. december 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på , i perioden fra den 18. til den 31. marts 2021.

Det betyder, at behandlingen på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 17. til den 31. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på s tilstand, herunder hans infektionstal, væsketal, blodprocent og spændte mave.
 • at ikke modtog tilstrækkelig pleje, herunder at der ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på hans lejring og hygiejne.
 • at ikke blev informeret om sin tilstand på relevant og tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2021 blev blev indlagt på Akutmodtagelsen, på grund af temperaturforhøjelse og kramper. Hans ægtefælle oplyste, at havde været indlagt flere gange med infektioner, både med urinvejs- og lungeinfektioner. Der blev blandt andet ordineret blod- og urinprøver, røntgenundersøgelse af hans brystkasse, samt antibiotisk- og smertebehandling. Desuden blev der rekvireret en luftmadras. fik korterevarende krampeanfald. Der blev tilkaldt en neurologisk bagvagt, og blev overflyttet til , den 18. marts 2021 til videre undersøgelser og behandling.

Den 19. marts havde igen krampeanfald. En neurologisk bagvagt på et andet sygehus vurderede, at der ikke var tale om neurologisk årsag til krampeanfaldet, og anbefalede, at der skulle være fokus på behandling af hans urinvejsinfektion og efterfølgende henvisning til et neurologisk ambulatorium. fik herefter indstillet og udleveret en komfortstol til brug under indlæggelsen.

Den 26. marts 2021 var der fremskridt i hans almene tilstand og fald i infektionstal. Der blev drøftet udskrivelse så snart, at der var infektionskontrol.

Den 31. marts 2021 blev udskrevet fra afdelingen til plejebolig.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Det fremgår af klagen, at havde den samme skjorte på med opgylpet sondemad fra formiddag til aften.

Styrelsen bemærker, at der ikke foreligger oplysninger herom i journalen.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af behandlingsstedet, lægger styrelsen til grund, at i en periode havde den samme skjorte på med opgylpet sondemad.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for plejen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke modtog tilstrækkelig kateterpleje under indlæggelsen, idet der alene blev udført kateterpleje den 18. og 23. marts 2021. var kronisk kateterbærer, hvorfor der skulle udføres kateterpleje én gang i døgnet.
 • at der ikke var tilstrækkeligt opmærksomhed på hans mundpleje, idet der få gange er dokumenteret udført mundpleje mere end 1 gang i døgnet, og da der var dage, hvor mundplejen ikke blev udført. Tandbørstning bør foregå minimum to gange i døgnet, hvorfor dette ikke var tilstrækkeligt.
 • at ikke blev tilstrækkelig mobiliseret og lejret under indlæggelsen, idet han alene blev mobiliseret til stol to gange under indlæggelsen. Han kunne ikke selv mobilisere sig, hvorfor han skulle have været vendt hver 2.-3. time.
 • at er ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på hans hygiejne, idet der foreligger sparsom dokumentation på, at hans tøj og sengelinned blev skiftet. havde gylpet på sit tøj. Tøj skal som minimum skiftes, når det er beskidt, med mindre det skønnes til stor gene for patienten. Såfremt dette er tilfældet, bør fravigelsen for skift at tøj og sengelinned journalføres.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere , , for den øvrige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev reageret relevant på s tilstand ved indlæggelsen på Akutafdelingen den 17. marts 2021, idet der blev foretaget de sædvanlige blodprøver, herunder infektions- og væsketal, blodprocent og bloddyrkning for bakterier i blodet. Derudover blev der foretaget en urinprøve til undersøgelse for infektion. Hans værdier var normale, han havde en temperatur på 36,9 og pæn vejtrækningshastighed samt normalt blodtryk og puls. Hans tilstand blev konfereret med en neurolog, som vurderede, at hans kramper skyldtes infektion, primært urinvejsinfektion. På baggrund heraf blev der på relevant vis vurderet, at den primære behandling for kramperne skulle rettes mod urinvejsinfektionen. Der blev derfor startet behandling med bredspektret antibiotika (Tazocin) ind i åren for at ramme såvel urinvejs- som lungeinfektion, idet s infektionsfokus var uafklaret, indtil der kom svar på de forskellige prøver.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en patient med en skrøbelig hjerne på grund af ar efter blodpropper, som får en infektion, især urinvejsinfektion, kan få kramper og også symptomer, som tyder på et nyt slagtilfælde. Symptomerne forsvinder, når infektionen er behandlet.

 • at der blev reageret relevant på undersøgelsesresultaterne den 21. marts 2021, idet der blev vurderet, at skulle fortsatte behandlingen med Tazocin med en dosisøgning fra tre gange dagligt til fire gange dagligt. Dette da der forelå svar på urinundersøgelsen, som viste to slags bakterier (Pseudomonas og Klebsiella), som begge var følsomme for Tazocin, men også for et endnu mere bredspektret antibiotikum Meropenem. Røntgenundersøgelsen af hans lunger viste et sandsynligt infiltrat (fortætning forenelig med lungebetændelse). Da både lunge og urinvejsinfektion skulle være følsomt for Tazocin, fortsattes denne behandling med dosisøgning. Tazocin ind i åren er første valg af antibiotika i den situation, da det typisk rammer bakterier i såvel urin- som luftveje. Derfor var det relevant at starte bredspektret antibiotika med Tazocin. Det var også relevant at fortsætte behandlingen med dette antibiotikum, indtil effekten kunne vurderes, og der samtidig vil være udkommet et svar på urindyrkning, så der kunne skiftes til andet antibiotikum, hvis der var et behov herfor.

Styrelsen kan hertil oplyse, at såfremt en patients bakterier først er resistente overfor alle antibiotika, er der ikke meget at gøre. Derfor vælges der sædvanligvis ikke at behandle med Meropenem først, men der startes med eksempelvis Tazocin for at se, om det ikke har den ønskede effekt.

 • at det var relevant at ændre den antibiotiske behandling fra Tazocin til Meropenem den 22. marts 2021, idet fandtes mere sløv trods fortsat kun let forhøjet temperatur på 37,6. Hans nyrefunktion var aftagende og infektionstal var steget. Der blev fortsat givet væske og ernæring i sonde og suppleret med væske ind i åren. Herpå faldt temperaturen hurtigt til 37,2 og infektionstallene samt nyretal ligeså.
 • at der blev reageret relevant på hans spændte mave, idet hans mave blev undersøgt til stuegang den 25. marts 2021, hvor hans mave blev berørt, og der blev foretaget en stetoskopi, som var uden tarmlyde. Der var blevet registreret afføring samme dag, og de to foregående dage, men også gullig opkastning. Der blev vurderet, at skulle behandles med afføringsmidler henset til hans symptomer, og da han havde en tendens til forstoppelse. Herefter blev hans afføring normaliseret, og maven fandtes normal ved den objektive undersøgelse.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en patient, som ernæres med sondemad, let bliver enten forstoppet eller får diare. Hvis der kun er lidt afføring, kan det være vanskeligt at afgøre, om der er tale om forstoppelse. Der skal derfor løbende registreres afføring.

 • at blev informeret på relevant og tilstrækkelig vis om sin tilstand, idet han dagligt blev tilset af en læge til objektiv undersøgelse og daglige blodprøver, hvor der løbende blev kommunikeret med om de foretagne undersøgelser og behandling. Dette skete i form af patientens øjenbevægelser og en bogstavtavle, som kunne betjene med højre hånds fingre. blev således informeret om de tiltag, der blev gjort, i det omfang det var muligt med simple vendinger og kommunikation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. til den 31. marts 2021 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed