Mangelfuld beskrivelse af røntgenundersøgelse

Røntgenbeskrivelsen burde have indeholdt oplysninger om, at optagelserne ikke var optimale. Der burde tillige have været stillet forslag om, at der blev lavet ny røntgenundersøgelse, hvis der var klinisk grundlag for at mistænke et ledskred.

Sagsnummer:

22SFP14

Offentliggørelsesdato:

21. januar 2022

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen på Radiologisk Afdeling den 7. maj 2021.

Der gives ikke kritik til:

  • de øvrige involverede afdelinger for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen på Radiologisk Afdeling var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdelingen for og Radiologisk Afdeling , , i perioden fra den 7. til den 8. maj 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt udredt, herunder at det ikke blev opdaget, at han venstre skulder var gået af led.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. maj 2021 blev 26-årige bragt til , da han var faldet på cykel. kunne ikke selv huske ulykken, og der var ingen kendte vidner til ulykken. En ortopædkirurgisk forvagt mente, at der ikke var behov for et traumekald, hvorefter blev indlagt på Afdelingen for , da der blev konstateret kontusionsblødninger.

På grund af smerter fra s venstre skulder blev denne røntgenfotograferet, og han blev tilset af en ortopædkirurg. Det fremgår af røntgenbeskrivelsen, at der ikke blev fundet tegn på brud eller ledskred.

har oplyst, at det efterfølgende er blevet konstateret, at hans venstre skulder er gået af led, hvorfor det var nødvendigt at operere ham i skulderen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at røntgenbillederne ikke er optimale, da skulderleddet ikke er friprojiceret på røntgenbilledet, der blev taget forfra (med brystkassen vendt mod røntgenapparatet). Endvidere er billedet, der blev taget fra siden, kippet.
  • at det på baggrund af de foreliggende røntgenbilleder ikke kunne udelukkes, at der var et mindre skred i skulderleddet. På optagelsen, der blev taget forfra, er overarmsknoglen placeret lidt højt i forhold til ledskålen på skulderbladet, og overarmsknoglen er ikke udadroteret, som det er vanligt på optagelsen forfra. På optagelsen, der blev taget fra siden, er overarmsknoglen i samme plan som ledskålen, bortset fra muligt højtstående overarmsknogle.
  • at røntgenbeskrivelsen herefter burde have indeholdt oplysninger om, at billederne ikke var optimale. Røntgenbeskrivelsen burde tillige have indeholdt forslag om, at der blev foretaget fornyet røntgenundersøgelse, hvis der var klinisk grundlag for at mistænke, at havde et ledskred. 
  • at det forhold, at det forud for røntgenundersøgelsen var noteret i journalen, at ikke havde nedsat bevægelighed i skulderen, ikke kan føre til et andet resultat, uanset at forholdet talte mod, at der var tale om et ledskred. Det bemærkes i denne forbindelse, at havde smerter.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. maj 2021 på Radiologisk Afdeling , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdelingen for , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en tilstrækkelig og relevant undersøgelse af s venstre skulder. Der blev således foretaget en objektiv undersøgelse, der gav anledning til at mistænke et ledskred i s venstre skulder. Det var herefter relevant, at der blev foretaget en røntgenundersøgelse af s venstre skulder. Da det fremgår af røntgenbeskrivelsen, at der ikke var tegn på ledskred eller brud, var der ikke grundlag for at iværksætte yderligere undersøgelser af s venstre skulder.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. til den 8. maj 2021 på Afdelingen for , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed