Manglende akut visitering - snoet testikel

Sygehus får kritik for ikke at visitere 14-årig dreng med symptomer på snoet testikel til akut vurdering efter henvendelse fra lægevagt.

Sagsnummer:

22SFP18

Offentliggørelsesdato:

26. januar 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Urinvejskirurgisk Afdeling den 1. december 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Lægevagten i Region , for behandlingen

Det betyder, at behandlingen på , Urinvejskirurgisk Afdeling, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region , den 1. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog relevant behandling, herunder at han hverken fik en akut konsultation ved lægevagten eller blev akut henvist til behandling på sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. december 2020 kl. 04.04 ringede 14-årige s far til Lægevagten i Region , idet var forpint af smerter i højre testikel. havde haft symptomdebut i løbet af natten.

Lægevagten konfererede med Urinvejskirurgisk Afdeling på vedrørende konsultation og behandling af . Det fremgår af lydfilen, at sygehuset først ville tilse kl. 06.00. Det blev herefter aftalt, at skulle tilses hos lægevagten kl. 05.00.

var til konsultation hos lægevagten kl. 04.57, hvorefter han blev henvist akut til sygehuset for torsio testis (snoet testikel).

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at lægevagten på relevant vis kl. 04.04 kontaktede Urinvejskirurgisk afdeling på og konfererede med afdelingen med henblik på en akut vurdering af for torsio testis, idet var vågnet op med stærke smerter i højre testikel. Specialafdelingen vurderede, at s tilstand ikke krævede akut undersøgelse og vurdering og gav en tid på sygehuset 2 timer senere kl. 06.00.
 • at lægevagten herefter på relevant vis henviste til at blive tilset i lægevagten kl. 05.00, idet Urinvejskirurgisk afdeling, som lægevagten havde konfereret med, havde vurderet, at s tilstand ikke krævede akut vurdering.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. december 2020 hos Lægevagten i Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af Urinvejskirurgisk Afdeling, , den 1. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev behandlet tilstrækkeligt akut, herunder blev henvist til konsultation hos lægevagten forud for indlæggelse på sygehuset trods mistanke om torsio testis
 • at der ikke blev foretaget en scanning af s højre testikel på et tidligere tidspunkt
 • at s højre testikel skulle have været opereret på et tidligere tidspunkt
 • at et drop ikke blev anlagt på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. december 2020 kl. 04.04 blev Urinvejskirurgisk Afdeling, , kontaktet af lægevagten vedrørende , som var forpint af smerter i højre testikel. Det fremgår af lydfilen fra lægevagten, at der blev konfereret med Urinvejskirurgisk Afdeling vedrørende s symptomer og behandlingen af ham, herunder at symptomerne havde stået på i nogle timer. Det fremgår videre af lydfilen, at sygehuset først ville tilse kl. 06.00, og at det blev aftalt, at kunne tilses i lægevagten kl. 05.00.

var til konsultation hos lægevagten kl. 04.57, hvorefter han blev henvist til , hvor han blev modtaget kl. 05.15 på Urinvejskirurgisk Afdeling.

Operationen af s højre testikel blev påbegyndt kl. 07.50. Under operationen blev det konstateret, at testiklen var død af iltmangel, og den blev derfor fjernet.

Det fremgår af klagen, at s højre testikel blev ultralydsscannet kl. 05.56.

Det fremgår videre af klagen, at slangen til en dropslange, som gav væske ikke var fastgjort ordentligt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Urinvejskirurgisk Afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Urinvejskirurgisk Afdeling burde have visiteret 14-årige til akut vurdering, da lægevagten henvendte sig kl. 04.04, idet der var tale om akut opståede smerter i pungen, som gav mistanke om torsio testis. Det var således ikke tilstrækkeligt, at afdelingen vurderede, at først skulle tilses kl. 06.00.

Styrelsen kan oplyse, at ved et symptombillede, som s, hvor der er tale om en ung dreng med akut opståede stærke smerter i pungen, som giver mistanke om torsio testis, skal der ifølge vejledning nr. 9026 af 5. februar 2009 om diagnostik af torsio testis visiteres til akut vurdering. Diagnosen skal hurtigst muligt af- eller bekræftes ved en akut ultralydsundersøgelse eller ved et kirurgisk indgreb, og patienten bør være udredt og opereret inden for 6 timer efter symptomdebut.

 • at der burde have været foretaget en akut scanning og operation af s højre testikel på et tidligere tidspunkt, men at dette ikke skete på grund af den manglende akutte visitering ved lægevagtens henvendelse til afdelingen kl. 04.04.
 • at det ikke kan kritiseres, at dropslangen faldt af, idet dette er en kendt og hændelig komplikation, som kan ske, selvom slangen er sat korrekt på.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. december 2020 på Urinvejskirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9026 af 5. februar 2009 om diagnostik af torsio testis.