Manglende afdækning af skadens omfang

AMK-Vagtcentral får kritik for ikke at have spurgt relevant ind til patientens tilstand og traumet, herunder for ikke at have taget kontakt til en person, der befandt sig ved patienten.

Sagsnummer:

22SFP19

Offentliggørelsesdato:

27. januar 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Præhospital indsats

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • AMK-Vagtcentralen, Region , for behandlingen den 2. november 2020.

Det betyder, at behandlingen hos AMK-Vagtcentralen, Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos AMK-Vagtcentralen, Region , den 2. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at burde have været hentet af en ambulance.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet lydfil fra opkaldet af 2. november 2020. Det fremgår af lydfilen, at 5-årige s far kontaktede AMK-Vagtcentralen, Region . Han oplyste, at hans kone havde kontaktet ham, da deres datter var faldet og blødte i øjnene. Det blev oplyst, at de skulle kontakte skadestuen og bestille en tid. Faren var i tvivl om, hvorvidt datteren kunne klare det, og spurgte til, om der kunne sendes en ambulance. Han blev oplyst om, at der ikke kunne sendes en ambulance, men at de skulle kontakte skadestuen. Faren var på arbejde og ikke selv hos datteren.

Det fremgår af et partshøringssvar fra klager, at er blevet blind på sit venstre øje.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere AMK-Vagtcentralen, Region , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at visiteringen ikke blev foretaget på relevant vis, idet der ikke blev spurgt relevant ind til s tilstand eller traumemekanisme. Ved opkaldet blev det oplyst, at det blødte i hendes øjne. Faren, som ringede ind, oplyste at hun var faldet, men at han ikke vidste, hvad der var sket. Det blev ikke afdækket nærmere, hvad der var sket, samt hvordan hendes ABCDE-tilstand var. Det blev heller ikke afdækket, hvorfra det blødte, herunder om det var i øjet eller under øjet, og om der var øvrige skader.

Styrelsen kan oplyse, at den normale procedure ved visiteringen er at få afdækket, hvad der er sket, herunder at foretage en systematisk afdækning af patientens ABCDE-tilstand vedrørende blandt andet luftveje, kredsløb og bevidsthed. Derefter skal alvorsgraden af skaden vurderes, og det skal ud fra Dansk Indeks for Akuthjælp, som er et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for det sundhedsfaglige personale i AMK-Vagtcentralen, besluttes, hvilket respons der skal sendes, herunder om der kan være tale om egen transport til skadestuen.

  • at der burde have været taget kontakt til s mor eller en anden person, som befandt sig ved hende, så hendes tilstand kunne blive afdækket.

Styrelsen kan oplyse, at der er særlige forhold, som visitatoren bør være opmærksom på ved 112-visiteringer, herunder situationer, hvor vedkommende som ringer ind, ikke er til stede på skadesstedet. Det kan da være svært at afdække en patients tilstand. Der kan i disse situationer være behov for at sende højere respons alene på mistanke om en alvorlig tilstand eller være behov for at ringe patienten op ved formodning om en ikke-livstruende tilstand, selvom ventetiden dermed kan blive forsinket.

Styrelsen kan oplyse, at der ved visiteringen hos AMK-Vagtcentralen sædvanligvis sendes ambulancer til alvorlige hændelser, der enten er akut livstruende eller kritiske, samtidig med at patientens tilstand er ustabil og kræver overvågning eller behandling under transporten. Hvis der ikke er behov for behandling eller overvågning af patientens tilstand undervejs, og patienten er i stand til at sidde, anbefales egen transport. Dette vil oftest være den hurtigste vej til skadestuen, idet transport, hvor der ikke er behov for behandling eller overvågning, har lang ventetid. Der er sjældent behov for en akut ambulance, når der er tale om en patient med en øjenskade. Der kan dog være behov for en ambulance i tilfælde af større åbne skader i øjne samt påvirket bevidsthed, herunder også ved mistanke om hovedskade, ved pludseligt synstab, ved fremmedlegemer som sidder fast i øjet eller ved større alvorlige skader.

Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at visiteringen var mangelfuld. Styrelsen har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om der burde have været sendt en ambulance.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 2. november 2020 hos AMK-Vagtcentralen, Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed