Akut øjenproblem bør føre til akuttid

Klinik får kritik for ikke at give en patient med et akut øjenproblem en akuttid. En patient med et akut øjenproblem bør ikke nægtes en akuttid, selvom klinikken mener, at patienten skylder et beløb for en udeblivelse.

Sagsnummer:

22SFP23

Offentliggørelsesdato:

2. februar 2022

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen den 21. juni 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 21. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at ikke kunne få en akuttid.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. juni 2021 kontaktede 66-årige , telefonisk. Han ønskede en konsultationstid, da han havde flydende uklarheder for venstre øje. Han oplyste, at han tidligere havde haft glaslegeme-sammenfald på sit højre øje. Det blev oplyst, at han var udeblevet tidligere, og at der var et gebyr herfor, hvilket blev anerkendt. Han fik oplyst, at han skulle betale gebyret, inden han kunne få en ny tid, herunder en akuttid. Opkaldet blev afbrudt, uden at man fandt en løsning med henblik på en konsultation.

Det fremgår af klagen, at ikke kunne få en akuttid, da han ifølge klinikken ikke havde meldt afbud til en tidligere konsultationstid. Han ville først kunne få en tid, når han havde betalt et gebyr for manglende afbud. Han havde talt med 1813 og en øjenafdeling på et sygehus, hvor de anbefalede, at han hurtigst muligt henvendte sig til egen øjenlæge. Han var ikke bekendt med, at han skulle skylde et beløb, før han kontaktede klinikken med sit akutte øjenproblem.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra øjenklinikken, at havde aftalt en konsultation i klinikken, men at han udeblev uden at melde afbud.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at ikke kunne få en akuttid henset til sine symptomer, idet en patient med et akut øjenproblem ikke bør nægtes en akuttid, selvom en klinik mener, at patienten skylder et beløb for en udeblivelse.

Styrelsen kan i øvrigt oplyse, at det fremgår af § 25, stk. 2 i overenskomst om speciallæge-hjælp mellem Foreningen af Speciallæger og regionerne, at en speciallæge er berettiget til at opkræve et gebyr på 250 kr. for en udeblivelse. Hvis der er et skyldigt beløb, som skal indbetales af en patient, bør dette tydeliggøres over for patienten for eksempel i form af fremsendelse af en faktura eller en rykkerskrivelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 21. juni 2021 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed