Mangelfuld ordination af smertestillende til barn

Opholdssted får kritik for uden lægelig ordination at behandle 5 måneder gammelt barn med smertestillende medicin.

Sagsnummer:

22SFP28

Offentliggørelsesdato:

14. februar 2022

Speciale:

Sygepleje

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • (CVR nr. ) for behandlingen den 9. til den 12. februar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 9. februar til den 13. februar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der blev givet Panodil i stikpilleform, uden at der forelå en recept på dette, og at der blev givet Panodil, uden at der var grund hertil.
  • at der ikke var orden i medicineringen vedrørende penicillin, da det ikke var klart, om havde fået penicillinen på baggrund af ordinationen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 9. februar til den 13. februar 2019 boede på 5 måneder på . Hun fik i perioden Panodil i stikpilleform efter behov.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen med smertestillende medicin Panodil i stikpilleform.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev relevant behandlet med smertestillende medicin, idet der blev administreret Panodil i stikpilleform uden lægelig ordination den 9. februar 2019 kl. 21.10 og den 10. februar 2019 kl. 06.20 og kl. 12.21. blev tilset af en vagtlæge kl. 14.10 den 10. februar 2019, der ordinerede Panodil imod ubehag og smerter, som den forkølelse, led af, kan medføre.

    Styrelsen kan oplyse, at Panodil er et håndkøbspræparat, der ikke kræver recept, men at sundhedsfagligt personale ikke må administrere medicin i en sundhedsfaglig professionel sammenhæng uden en foreliggende ordination fra en praktiserende læge.
  • at blev behandlet med Panodil i stikpilleform 3-4 gange i døgnet i perioden fra den 10. til den 12. februar 2019, uden at en læge blev konsulteret med henblik på eventuel fornyet ordination af Panodil. var 5 måneder gammel, og da havde ansvaret for hende, burde der være sket fornyet lægekontakt på grund af vedvarende vurderet behov for smertestillende behandling med Panodil i stikpilleform efter lægekontakten den 10. februar 2019.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 9. til den 12. februar 2019 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af klagen, at ikke gav penicillin som ordineret. Det fremgår videre af en udskrift fra sundhed.dk fra klager, at der ikke blev udleveret penicillin på apoteket til .

Det fremgår af journalen fra den 12. februar 2019, at skulle have spacer samt penicillin. Det fremgår derimod af en udtalelse til sagen fra , at der ikke blev udleveret penicillin, men Panodil, og at det ved en fejl var noteret ukorrekt i journalen, at der var tale om penicillin. Det fremgår videre af medicinlisten, at der ikke blev udleveret penicillin.

Styrelsen lægger herefter til grund, at der ikke var blevet ordineret penicillin til , og at ikke fik det udleveret eller på recept. Styrelsen lægger videre til grund, at ikke fik administreret penicillin.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen med penicillin.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke blev ordineret penicillin til , og at der ikke forelå en recept på pencillin, hvorfor det var relevant, at hun ikke blev behandlet med penicillin.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som den 12. og den 13. februar 2019 på , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed