Mangelfuld udredning for smerter i ryg og ben

Sygehus får kritik for manglende opmærksomhed på tidligere røntgenbilledebeskrivelse, der angav svær slidgigt i hoften, hvilket førte til, at smerter fra ryg og ben først sent blev tilskrevet forandringerne i hoften.

Sagsnummer:

22SFP31

Offentliggørelsesdato:

22. februar 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, i perioden fra den april 2016 til den 1. marts 2017.

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på, og Akutafdelingen.

Det betyder, at behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, og Akutafdelingen, , i perioden fra den 8. april 2016 til den 18. februar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det i forbindelse med behandling for ryg, ben- og knæproblemer blev overset, at hofterne var nedslidte
 • at der ikke blev informeret om røntgenundersøgelsens resultat og den videre behandlingsplan i foråret 2016.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på dengang 51 år blev den 8. april 2016 tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, , grundet smerter i benene og med følger efter en knæoperation foretaget på et andet sygehus. Han havde også smerter i lænden, hvilket han ventede på en afklarende MR-skanning af. Han oplevede tiltagende smerter i bækkenet og ned i benet med strålende smerter fra venstre lyske og også en smule fra højre side. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse, som viste forværret slidgigt i venstre hofteled. Ved en objektiv undersøgelse var der rimelig god bevægelighed. Afdelingen ville afvente resultatet af en MR-skanning af ryggen, før der blev taget stilling til en eventuel indsættelse af et nyt hofteled. Der blev ordineret en knogleundersøgelse af knæet (knogleskintigrafi) for at vurdere, om problemet udsprang fra knæet. kunne komme igen, når han havde fået foretaget knogleundersøgelse og MR-skanning. Knogleundersøgelsen viste ikke tegn på løshed af de indsatte knæproteser. 

Den 18. maj 2016 blev tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling. Han oplyste, at det gik dårligere, men at det var ryggen, som var hovedproblemet. Den begyndende slidgigt i venstre hofte blev vurderet til ikke operationskrævende for nuværende, da det primært var rygproblemer, som gav smerter og periodiske føleforstyrrelser i benene. Der blev aftalt opfølgning efter MR-skanningen af ryggen. Den 23. maj 2016 forelå svaret på MR-skanningen af ryggen, og blev den 31. maj 2016 henvist til udredning for ryggener på et andet hospital.

Den 13. oktober 2016 blev tilset på , . Han var henvist fra egen læge grundet smerter i lænderyggen med udstråling. Han fik undersøgt lænden og benene, herunder hofterne, og der blev iværksatte et træningsforløb. Ved en konsultation den 3. januar 2017 gav udtryk for store smerter i knæene. Der blev aftalt træning af benene. Den 2. februar 2017 blev der anbefalet fortsat træning, og forløbet blev afsluttet.

Den 6. februar 2017 blev igen tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, idet han fortsat havde smerter fra venstre knæ. Han var i mellemtiden blevet udredt for ryggener, uden at der blev fundet en forklaring på generne. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af knæet, som ikke gav svar på generne fra knæet, og der blev ordineret en knogleundersøgelse (knogleskintigrafi). Knogleundersøgelsen gav ingen forklaring på s smerter, hvorefter blev afsluttet på afdelingen den 1. marts 2017.

Den 16. april 2017 blev indbragt på Akutafdelingen, grundet smerter i brystet og åndenød. Undersøgelser viste ikke tegn på en akut hjertesygdom, og han blev udskrevet senere samme dag.

Den 3. november 2017 blev tilset på pga. fortsatte smerter. Han havde smerter i benene, balderne og lænden. Der blev planlagt en MR-skanning, da den seneste var udført i maj 2016. Ved kontrol den 5. december 2017 gik det bedre med lænden, men ikke med benene. Den 8. januar 2018 blev igen tilset. Han kunne ikke forstå, hvorfor han havde så ondt i benene. Der var kommet svar på MR-skanningen, og der blev aftalt fortsat træningsinstruktion. Den 5. februar 2018 blev tilset. Han var frustreret over sine smerter, og det blev efterfølgende på en rygkirurgisk konference besluttet, at han skulle henvises til en rygkirurgisk vurdering. Den 1. august 2018 blev tilset af efter at have fået en rygoperation. Han blev herefter afsluttet.

Den 9. december 2019 blev tilset på Akutafdelingen grundet forværring af smerter og nedsat kraft i benene. Det blev vurderet, at der ikke var behov for akutbehandling, og han blev henvist til en ambulant udredning i reumatologisk regi. Der blev desuden ordineret en MR-skanning af ryggen, som skulle vurderes reumatologisk.

Den 17. november 2020 blev igen henvist til Ortopædkirurgisk Afdeling mhp. udredning for knæ- og hoftegener, og der blev planlagt indsættelse af hofteledsprotese.

Den 22. januar 2021 blev indbragt på Akutafdelingen grundet smerter i begge lysker, udstrålende op til begge hofter. Der var planlagt en operation for at afhjælpe problematikken, og fik ordineret smertestillende medicin og blev derefter sendt hjem.

Den 18. februar 2021 fik indsat hofteledsprotese på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det fremgår af klagen, at man i behandlingsforløbet overså nedslidte hofter, som kunne ses på røntgenbilleder allerede i 2016. Dette blev ifølge klagen ikke informeret om, og ligeledes blev han ikke informeret om behandlingsplanen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset røntgenbillederne af bækkenområdet af 8. april 2016 og af 7. november 2020.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke på Ortopædkirurgisk Afdeling på relevant og tilstrækkelig vis blev udredt for smerter i lænderyggen og venstre ben (hofter og knæ) ved at blive henvist til en rygkirurgisk vurdering og derefter ved at foretage en vurdering af det venstre knæ efter tidligere protesekirurgi. En røntgenundersøgelse af 8. april 2016 viste næsten udslettet ledspalte i venstre hofte (svær slidgigt). Det var derfor ikke relevant den 18. maj 2016 at beskrive billederne som begyndende slidgigt og den 31. maj 2016 at beskrive let slidgigt, idet der på dette tidspunkt burde havde været opmærksomhed på, at forandringerne i venstre hofte kunne være den primære årsag til de længerevarende og funktionsforringende smerter i venstre ben.
 • at der burde være foretaget en vurdering af venstre hofte efter den rygkirurgiske vurdering, hvor der ikke blev fundet behandlingskrævende forandringer i lænderyggen. Ved længerevarende og funktionsforringende smerter i bevægeapparatet er der vanligvis behov for en udredning af årsagen hertil og en afklaring af behandlingsmulighederne. Ved længerevarende smerter i et knæ, også efter protesekirurgi, skal der være opmærksomhed på, at slidgigt i hoften i visse tilfælde kan forårsage primære knæsmerter. Smerter, forårsaget af væsentlig slidgigt i en hofte, er typisk dybe hoftesmerter, lyskesmerter, lårbenssmerter, knæsmerter, smerter ved bevægelse (ofte i yderstilling) og ved og efter belastning. Slidgigt i en hofte vil ofte forårsage periodevise smerter og kan forårsage varierende grader af andre symptomer såsom nedsat kraft, nedsat bevægelighed og ændret følesans, som også kan være forårsaget af forandringer i lænderyg, bagerste bækkenled, nedre bughule, bløddele i lysken og af medicinsk sygdom som leddegigt, nervebetændelse og anden bindevævs- og nervesygdom.
 • at der den 6. februar 2017 ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på, at slidgigten i venstre hofte kunne være årsag til smerterne ned i det venstre knæ, idet udelukkende blev udredt for løshed af den isatte knæledsprotese.
 • at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling for behandlingen i forbindelse med genhenvisning og efterfølgende operation i perioden fra den 17. november 2020 til den 18. februar 2021, idet det relevant blev vurderet, at der var behov for indsættelse af hofteledsprotese, og operationen herefter blev udført på relevant vis.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. april 2016 til den 1. marts 2017 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere og Akutafdelingen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke var grundlag for at udrede eller indlægge til behandling for smerterne i benene, da der ikke var mistanke om en akut behandlingskrævende tilstand. Smerter forårsaget af slidgigt i hofterne skal ikke udredes og behandles på en akutafdeling, men skal udredes og behandles på en ortopædkirurgisk afdeling. Det er sædvanligvis egen læge, der henviser til udredning og behandling på en ortopædkirurgisk afdeling.
 • at der på relevant vis blev tilrådet yderligere vurdering for søvnapnø og for bevægeapparatsmerter i andet regi, hvilket var tilstrækkeligt.
 • at der på i perioden fra den 8. april 2016 til den 1. august 2018 blev foretaget relevant undersøgelse og behandling af s lænderyg, henset til at han var henvist for smerte i lænderyggen og havde symptomer med lændesmerter med udstråling. Smerter i ryg, hofter og ben kan være vanskelige at udrede. Der kan være mange årsager til smerterne, da smerter fra et område kan stråle ud til andre områder. Oplysninger om, hvor det gør ondt, kan således ikke anvendes til at bestemme, hvor smerterne kommer fra. Smerter fra lænden kan f.eks. stråle ned i benene. Endvidere kan billeddiagnostiske undersøgelser som røntgenundersøgelse og MR-skanning ikke nødvendigvis forklare de smerter, en patient har. F.eks. er slidgigt i hofterne, konstateret ved røntgenundersøgelse, ikke nødvendigvis foreneligt med smerter, da man kan have slidgigt uden, at det medfører smerter. Det er derfor vigtigt at lave en grundig undersøgelse af hofterne samt at udelukke, at der ikke er andre årsager til smerterne og sammenholde alle fund fra lænd, bækken og hofter med røntgenfund og evt. med MR-skanning. Alle de symptomer, præsenterede ved fysioterapien, kunne forklares som værende udstrålende smerter fra ryggen.
 • at den 13. oktober 2016 blev relevant undersøgt for smerter fra lænderyggen med udstråling, idet der blev lavet en behandlingsplan bestående af et træningsforløb bestående af stabilitetstræning af ryggen. Da lændesmerterne aftog, blev træningsforløbet relevant afsluttet den 2. februar 2017 med en genoptræningsplan. oplevede tiltagende knæsmerter, og der var derfor relevant at afvente undersøgelser i ortopædkirurgisk regi.
 • at det ved fornyet undersøgelse den 3. november 2017 var relevant at planlægge en MR-skanning af ryggen, idet forsat havde lændesmerter samt smerter i begge ben. Der blev endvidere relevant instrueret i stabilitetstræning af ryggen og holdningskorrektion.
 • at det ved kontrol den 5. december 2017 var i overensstemmelse med gældende praksis at lægge en træningsplan samt fortsat at fokusere på stabilitet af ryggen i dagligdagsfunktioner, idet s lændesmerter var i bedring, mens han fortsat havde smerter i benene. Der blev på relevant vis foretaget løbende opfølgning herefter.
 • at der efter en konsultation den 5. februar 2018 relevant blev planlagt en videokonference i rygkirurgisk regi, idet havde fortsatte smerter. Efter videokonferencen, som fandt sted den 19. februar 2018, blev i overensstemmelse med rygkirurgisk anbefaling henvist til en rygkirurgisk vurdering. Efter en operation i ryggen var det relevant at afslutte , idet der ikke var indikation for yderligere fysioterapeutisk behandling.
 • det ikke var , som skulle informere om resultatet af røntgenundersøgelsen af hofterne foretaget den 8. april 2016, idet det ikke var , der havde ordineret røntgenundersøgelsen. Det måtte forventes, at allerede var blevet informeret om resultaterne af røntgenundersøgelsen, og det kunne ikke forventes, at fysioterapeuterne skulle informere yderligere herom. Fysioterapeuter arbejder ud fra en lægehenvisning og skal forholde sig til den problemstilling, som patienten kommer med og med udgangspunkt i den henvisning, der er lavet hertil. Det træningsprogram, som modtog, var lavet med udgangspunkt i hans sygehistorie og de symptomer, som han havde. Der blev løbende fulgt op, og effekten af træningen blev løbende vurderet. Med den viden havde, var den undersøgelse og den behandling som modtog relevant og tilstrækkelig.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. april 2016 til den 18. februar 2021 på og Akutafdelingen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed