Relevant observation for blindtarmsbetændelse

Sygehus får ikke kritik for at hjemsende patient med symptomer på blindtarmsbetændelse, da patienten blev observeret, og da symptomerne var aftaget.

Sagsnummer:

22SFP32

Offentliggørelsesdato:

25. februar 2022

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen og .

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen og , , i perioden fra den 3. oktober 2020 til den 4. oktober 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt ved den første henvendelse.
  • at det på et tidligere tidspunkt burde have været konstateret, at der var tale om en sprunget blindtarm.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. oktober 2020 blev 6-årige indlagt på , , på grund af mistanke om blindtarmsbetændelse. Dagen forinden havde han kastet op efter aftensmaden og var lidt klattet. Han havde hverken kastet op eller haft afføring denne dag, men havde ikke villet gå på grund af mavesmerter. Ved lægevagten havde han fået Panodil, hvilket havde hjulpet på mavesmerterne. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og der blev ordineret infektions- og væsketal og syre-base-status. Det blev vurderet, at der ikke var mistanke om blindtarmsbetændelse. og forældrene blev udskrevet med varsel om at henvende sig inden for det næste døgn, hvis han ikke fik det bedre.

Den 4. oktober 2020 kontaktede s mor Akutafdelingen. havde fortsat ondt i maven og havde brug for Panodil. Hans temperatur målte 37,6, og han spiste og drak lidt. Det blev aftalt, at han skulle have noget saltholdigt og gerne sodavandsis og chips. Blodprøverne viste tegn på virus. Ved forværring af smerter i maven skulle der tages kontakt igen. Senere samme dag blev tilset på Akutafdelingen, da han fortsat havde mavesmerter med forværring. Han havde haft mange opvågninger om natten på grund af smerter. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der ved berøring blev fundet mest udtalt ømhed i nedre højre kvadrant, ligesom der var ømhed var berøring i venstre nedre kvadrant. Det blev vurderet, at der skulle foretages kirurgisk tilsyn. Ved det kirurgiske tilsyn blev der rejst mistanke om blindtarmsbetændelse, og der blev derfor foretaget en kikkertundersøgelse om aftenen. Ved undersøgelsen blev det konstateret, at blindtarmen var sprunget.

Det fremgår af en udtalelse fra , , at blev set den 3. oktober 2020 om aftenen, og at det blev vurderet, at han ikke udviste kliniske tegn på blindtarmsbetændelse. Derfor blev han sendt hjem igen til observation med varsel om at henvende sig igen, hvis tilstanden ikke blev bedre.

Det fremgår af klagen, at s smerter ved første henvendelse aftog på grund af smertestillende medicin, og at han derfor virkede bedre, end han var. Det fremgår videre, at blindtarmsbetændelsen kunne have været opdaget, hvis han var blevet undersøgt grundigere ved den første henvendelse. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen og , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det, henset til at s den 3. oktober 2020 blev observeret, og at symptomerne bedredes, var sundhedsfagligt forsvarligt og i overensstemmelse med vanlig observationspraksis at sende ham hjem med varsel om at henvende sig igen ved forværring, herunder ved smerter og feber. Langt de fleste patienter, der sendes hjem til observation, udvikler ikke blindtarmsbetændelse, og ofte forsvinder mavesmerterne inden for få dage.
  • at behandling med Panodil normalt ikke dækker smerterne ved blindtarmsbetændelse. Ofte aftager smerterne umiddelbart efter, at blindtarmen er sprunget, men vender tilbage inden for det første døgn.

Styrelsen kan oplyse, at blindtarmsbetændelse hos raske børn sædvanligvis udvikler sig inden for få dage. Diagnosen stilles på baggrund af barnets symptomer og bekræftes ved en kikkertundersøgelse af bughulen.

  • at den 4. oktober 2020 relevant blev tilbudt diagnostisk kikkertundersøgelse, idet han havde udviklet tiltagende symptomer med opkastninger og feber.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 3. oktober 2020 til den 4. oktober 2020 på Akutafdelingen og , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed