EKG viste ikke tegn på blodprop

Sygehus får ikke kritik for at udskrive patient, der på vej hjem døde af en blodprop i hjertet, idet patienten, da han blev undersøgt i akutmodtagelsen, ikke udviste symptomer på en blodprop, ligesom et EKG ikke viste tegn herpå.

Sagsnummer:

22SFP33

Offentliggørelsesdato:

28. februar 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Akutafdelingen, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 18. oktober 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant undersøgelse og behandling af sin tilstand, inden han blev sendt hjem.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. oktober 2021 blev 78-årige tilset på Akutafdelingen, , idet han havde tiltagende smerter i den øvre del af maven. Ved en objektiv undersøgelse fandtes der smerter ved direkte berøring over mavesækken. Der var ikke ømhed andre steder. Det blev mistænkt, at der var tale om symptomer, der stammede fra maven, herunder kunne det ikke udelukkes, at der var tale om et mavesår. Den undersøgende læge konfererede tilstanden med en kirurgisk mellemvagt, og det blev besluttet, at kunne sendes hjem. Der blev planlagt ambulant opfølgning, herunder med foretagelse af en gastroskopi og foretagelse af Helicobachter pylori-test ved en praktiserende læge.

På vej hjem blev dårlig og livløs. Efter forsøg på genoplivning med hjertelungeredning afgik han ved døden.

Det fremgår af klagen, at havde en blodprop i hjertet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev tilstrækkelig og relevant undersøgt henset til de symptomer, han udviste, idet der blev foretaget en objektiv undersøgelse, taget blodprøver for at tjekke forskellige værdier, herunder hæmoglobin, infektions- og levertal, elektrolytter, ligesom han blev undersøgt for blærebetændelse, hvilket alt var relevant, henset til at han ved ankomst til Akutmodtagelsen havde smerter i maven (øvre del af abdomen) og desuden var kendt med brok og tidligere var opereret i maven. Undersøgelserne var tilstrækkelige, og blev foretaget med henblik på at vurdere, om s tilstand krævede indlæggelse. Det blev relevant vurderet, at han ikke var indlæggelseskrævende, og det var således tilstrækkeligt at udskrive ham med henblik på videre behandling og undersøgelse ambulant.

    Styrelsen kan hertil oplyse, at ømhed over mavesækken kan give mistanke om mavesår, men ikke mistanke om blodprop i hjertet. ”Slipømhed” kan give mistanke om akut abdomen, som kræver akut abdominal kirurgisk indgreb, men det var ikke tilfældet.
  • at der blev foretaget et EKG (Elektrokardiografisk undersøgelse af hjertet) på , inden han blev udskrevet fra Akutafdelingen. Det fremgår af journalen, at EKG’et blev signeret kl. 17:02:22, det vil sige efter, at var blevet udskrevet. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at en læge først har forholdt sig til resultatet på dette tidspunkt, da det er normal praksis, at EKG, som bliver taget rutinemæssigt ved indlæggelse, vises til lægen, uden at det bliver noteret (signeret) i journalen, navnlig i de tilfælde, hvor resultatet ikke afviger tydeligt fra normen. Resultatet af undersøgelsen viste en normal rytme (sinusrytme) og ukarakteristiske forandringer i hjerterytmen i øvrigt. Disse forandringer kunne ikke tilskrives en konkret tilstand som fx blodprop i hjertet, eller iskæmi (dårligt blodomløb). EKG’et viste således ikke tegn for et frisk hjerteinfarkt eller iskæmi, og da ikke havde symptomer på en blodprop/AKS (akut koronar syndrom), vurderes det, at det er tvivlsomt, om han havde fået blodproppen i hjertet, da han blev undersøgt på Akutmodtagelsen.

    Styrelsen kan hertil oplyse, at de typiske symptomer på en blodprop i hjertet er centrale smerter i brystkassen bag brystbenet, ofte med udstråling til venstre side af thorax og venstre arm eller til ryggen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 18. oktober 2021 på Akutafdelingen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed