Relevant behandling af patients ansigtssmerter

Lægevagt og sygehus får ikke kritik for at undlade at henvise en patient med ansigtssmerter til scanning, selvom der senere viste sig at være et ansigtsbrud. Patienten fremstod ikke med behandlingskrævende skadefølger eller tegn på ansigtsbrud.

Sagsnummer:

22SFP39

Offentliggørelsesdato:

18. marts 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Lægevagten i , for behandlingen
  • Regionshospitalet , for behandlingen på Akutafdelingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i , den 2. februar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling henset til sin tilstand, herunder at han ikke blev henvist til scanning af sit ansigt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 2. februar 2021 blev 52-årige behandlet hos Lægevagten i , idet han var faldet ned på et stengulv og havde slået sit hoved.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor blandt andet blev fundet vågen, klar, orienteret og med normal mimik og følesans i ansigtet, samt normal høreevne. Videre blev der ikke fundet tegn til brud, synlige hævelser eller blødninger i øvrigt.

Det blev vurderet, at havde en let hjernerystelse, ansigtssmerter og højresidige brystkassesmerter efter et direkte fald mod fast underlag. blev herefter afsluttet til hjemmet med råd om sygemelding i en uge, smertestillende behandling og henvendelse til praktiserende læge ved forværring.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik foretaget en CT-scanning, der viste et brud i ansigtskraniet, dels i et brud i højre kæbehule og dels i et brud i bunden af højre øjenhule.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en tilstrækkelig og relevant objektiv undersøgelse, idet der ikke var indikation for at foretage en scanning, da s almen- og bevidsthedstilstand blev fundet sædvanlig og uden anmærkninger. fremstod vågen, klar og orienteret, og scorede højest på GCS-skalaen (Glasgow Coma Scale), hvor han blandt andet skulle bevæge sine arme og ben samt åbne sine øjne på kommando. Videre blev der foretaget en tilstrækkelig og relevant neurologisk undersøgelse, hvor s øjne, hørelse og tale blandt andet blev undersøgt. Der blev fundet en normal pupilrespons, synsfelt og synsevne, og der blev ikke fundet blødninger omkring øjnene. Videre blev der fundet frie og parallelle øjenbevægelser samt et klart indblik til forreste øjenkammer. s høreevne var sædvanlig på begge ører, og han fremstod med et normalt sprog. Der blev foretaget en undersøgelse af s ansigt og brystkasse, hvor der blandt andet ikke blev fundet synlig hævelse, blødninger i øvrigt eller tegn til brud i form af løshed eller følbare forskydninger af knogler. Endvidere blev der blandt andet fundet et normalt sammenbid af s tænder (nat okklusio) samt ømhed over pande, kæbeparti og i højre side af brystkassen, dog med fri respiration. Det var således ikke relevant at henvise til en scanning af ansigtet, idet han ikke fremstod med symptomer, der kunne indikere et ansigtsbrud

Styrelsen kan hertil oplyse, at GCS-skalaen anvendes til at bedømme og beskrive en patients bevidsthedsniveau i tilfælde, hvor patienten har været udsat for en hjernepåvirkning, primært efter et traume. Ved undersøgelsen bliver der foretaget en vurdering af patientens øjne-, verbal- og motoriske respons på stimulation, hvor patienten ved hver vurdering scorer point. Det kan hertil oplyses, at den højeste score indikerer et upåvirket bevidsthedsniveau.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der sædvanligvis skal ske henvisning til en CT- eller MR-scanning, hvis en patient fremstår med symptomer, der kan indikere et ansigtsbrud. De sædvanlige symptomer, der kan give indikation til brud, er blandt andet forkert sammenbid af tænder, uens øjenbevægelser, dobbeltsyn, indfalden kind, væskesivning fra næse, blødning fra ører og i øjenomgivelser (brillehæmatom) samt nedsat følesans i ansigtet.

Styrelsen kan videre oplyse, at ikke forskudte ansigtsbrud er svære at diagnosticere ved en undersøgelse i den akutte fase. Da der ikke er tale om et akut behandlingskrævende tilfælde, er det sædvanligt og i overensstemmelse med gældende praksis og retningslinjer at se tiden an, når der ikke foreligger direkte symptomer, der indikerer et ansigtsbrud.

  • at modtog tilstrækkelig og relevant behandling henset til sin tilstand, idet det på relevant vis blev vurderet, at han havde pådraget sig en let hjernerystelse, ansigtssmerter samt højresidige brystkassesmerter efter et direkte traume mod fast underlag. Da ikke fremstod med et akut behandlingskrævende tilfælde, var det således sundhedsfagligt forsvarligt at afslutte ham til hjemmet med råd om smertestillende behandling samt commotio regime.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det er sædvanligt at informere patienter med hovedtraume, der kan medføre en hjernerystelse, om at følge commotio regimet. Dette gøres ved, at patienten vækkes med jævne mellemrum det første døgn efter hovedtraumet, til vurdering af deres bevidsthedsniveau og for at sikre normale reaktioner. Ved manglende bedring eller forværring af symptomer sikrer commotio regimet, at der iværksættes behandling ved akut behandlingskrævende tilfælde, herunder ved manglende bevidsthedsniveau og besværet vejrtrækning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 2. februar 2021 hos Lægevagten i , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Regionshospitalet , den 6. februar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling henset til sin tilstand, herunder at han ikke blev henvist til scanning af sit ansigt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. februar 2021 blev 52-årige behandlet på Akutafdelingen, Regionshospitalet efter henvisning fra Lægevagten, idet han havde vedvarende kæbesmerter, svært ved at tygge samt smerter omkring højre øje efter sit fald ned på et stengulv den 2. februar 2021.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der blandt andet blev fundet lette blodsprængninger i højre øje samt en mindre hævelse i højre side af ansigtet. Det blev vurderet, at ikke havde et brud i ansigtet, og han blev givet en varsel om hjernerystelse.

 

blev herefter afsluttet til hjemmet med råd om opmærksomhed af sit øje, samt råd om henvendelse til sin praktiserende læge ved forværring.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik foretaget en CT-scanning, der viste et brud i ansigtskraniet, dels i et brud i højre kæbehule og dels et brud i bunden af højre øjenhule.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en tilstrækkelig og relevant objektiv undersøgelse af s ansigt, kæbe samt en neurologisk undersøgelse, hvor der foruden et let nedsat følesans ikke blev fundet nogle anmærkninger. fremstod med lette blodsprængninger i højre øje samt en mindre hævelse og smerte i højre side af sit ansigt. Der blev ikke fundet indikation for et ansigtsbrud, idet der blandt andet ikke blev fundet løshed eller følbar forskydning af s knogler i øvrigt, og hans nerveforhold var sædvanlige
  • at på relevant vis ikke blev henvist til en scanning af sit ansigt, idet han ikke fremstod med behandlingskrævende skadefølger eller symptomer, der kunne indikere, at der forelå et ansigtsbrud

Styrelsen kan hertil oplyse, at lette blodsprængninger i øjets senehinde ikke er tilstrækkeligt til at rekvirere en CT- eller MR-scanning. Det kan videre oplyses, at det ved forekomst af blødning i øjets kammer, sløret syn eller andet synsudfald kan være relevant at henvise til nærmere undersøgelse ved en øjenlæge.

  • at modtog tilstrækkelig og relevant behandling henset til sin tilstand, idet det på relevant vis blev vurderet, at han havde pådraget sig en hjernerystelse. Da ikke fremstod med et akut behandlingskrævende tilfælde, og der ikke var indikation for, at han havde en blødning i hjernen i form af f.eks. vedvarende nedsat bevidsthed eller opkastninger, var det således sundhedsfagligt forsvarligt at afslutte ham til hjemmet med commotio varsel, samt råd om at henvende sig ved sin praktiserende læge forud for den aftalte opfølgende tid den næstkommende uge, såfremt der opstod forværring af hans tilstand.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. februar 2021 på Akutafdelingen, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed