Manglende oprensning af sår

Sygehusfår kritik for utilstrækkelig oprensning af sår under en operation.

Sagsnummer:

22SFP40

Offentliggørelsesdato:

23. marts 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Regionshospitalet , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 27. august 2021.

Der gives ikke kritik til:

Regionshospitalet , for behandlingen på Akutmodtagelsen under Ortopædkirurgisk Afdeling den 27. august 2021.

Det betyder, at en del af behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Skadestuen, som på behandlingstidspunktet var under ansvar af Ortopædkirurgisk Afdeling, og på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , den 27. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig behandling, idet såret på hans højre fod ikke blev oprenset tilstrækkeligt inden sammensyning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 27. august 2021 blev 67-årige set på Skadestuen, Regionshospitalet , efter at have pådraget sig en skade på foden i forbindelse med et fald fra en stige, hvor hans ben og fod blev vredet mellem to stigetrin. havde et åbent knoglebrud på højre fodled med flere brudstykker. Der var samtidigt ledskred og blottet knogle på et 5 cm stort område, under et åbent, L-formet sår på ca. 12-15 cm på ydersiden af foden.

Ved ankomsten til Skadestuen blev såret vasket med sterilt saltvand. s højre ben blev sat på plads, hvorefter der blev sat en bagregips på og foretaget en CT-scanning af foden.

Senere samme dag modtog en akut operation på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet på sit højre ben og fod, hvor operationsområdet blev vasket med vand og sæbe, og en ekstern stabiliserende skinne blev fikseret til benet. Efter konferering med et andet sygehus blev såret desuden syet. blev henvist til et andet sygehus for endelig operation.

Det fremgår af klagen, at der ved videre behandling på et andet sygehus blev fundet rester af træ, beton og græs i såret, hvilke tilførte infektion.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen for Patientklager har til brug for sagen indhentet CT-scanninger af 27. august 2021.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet for en del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig behandling af sin højre fod, idet der ikke blev foretaget en tilstrækkelig oprensning af såret på hans højre fod, inden det blev syet sammen under en operation. Det fremgår ikke af journalen, at der blev foretaget særlig inspektion af operationsområdet, eller at der blev foretaget hud- og bløddelsbehandling som for eksempel vask af sår. Der burde have været foretaget omhyggelig oprensning af huden og blødedelene samt inspektion af såret, bløddelene, knogle og ledbrusk med henblik på at fjerne eventuelle fremmedlegemer, inden såret blev lukket, idet dette har afgørende betydning for sårhelingsprocessen og risikoen for infektion.

Hertil kan styrelsen oplyse, at ved netop denne type læsion som s, er det særdeles vigtigt at være opmærksom på grov forurening af såret fra de omkringliggende omgivelser, hvor skaden sker.

Styrelsen kan videre oplyse, at en såroprensning under anæstesi burde indebære omhyggelig inspektion af såret med vask, saltvandsskylning og spuling i alle dele af såret, eventuelt ad flere omgang. Der påsættes derefter vanligvis steril afdækning og endnu en omhyggelig sårgennemgang foretages, idet alle synlige fremmedlegemerester skal fjernes i alle sårets afkroge, herunder knogle- og ledoverflader.

Styrelsen finder på den baggrund, at en del af den behandling, som modtog den 27. august 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Skadestuen, under ansvaret af Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ved ankomsten til Akutafdelingen, Regionshospitalet var relevant at spule såret med sterilt saltvand, sætte fodleddet på plads for at beskytte nerver og kar til foden og pålægge fugtig steril forbinding samt opstart antibiotika. Et så svært sår, som det havde pådraget sig, tillader ikke yderligere manipulation uden anæstesi, hvorfor oprensningen var tilstrækkeligt forud for det kirurgiske indgreb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 27. august 2021 på Skadestuen, under ansvar af Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed