Ingen pligt til at udvide socialtandplejetilbud

På grund af manglende kapacitet var kommunen ikke forpligtet til at tilbyde socialtandpleje til andre udsatte personer, som ikke er direkte omfattet af reglerne. Hvis der er kapacitet, skal kommunen tage stilling til, om persongruppen skal udvides.

Sagsnummer:

22SFP50

Offentliggørelsesdato:

6. maj 2022

Juridisk tema:

Socialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på socialtandpleje.

Det betyder, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Kommunen har dog handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på socialtandpleje.
 • at der ikke var en korrekt klagevejledning i kommunens afgørelse.

Du har også klaget over, at kommunen tog for lang tid om at behandle din ansøgning om socialtandpleje.

Der er ikke en pligt til at behandle en ansøgning om socialtandpleje inden for en bestemt frist. Det følger dog af god forvaltningsskik, at kommunen bør behandle ansøgningen hurtigst muligt.

Vi har imidlertid ikke kompetence til at kritisere sagsbehandlingstiden. Det skyldes, at der ikke er fastsat regler om sagsbehandlingstiden, når det omhandler socialtandpleje.

Vi har derfor ikke taget stilling til kommunens sagsbehandlingstid i vores afgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Den 28. maj 2021 modtog kommunen din ansøgning om socialtandpleje. Du har ikke begrundet i ansøgningen, hvorfor du ønsker at blive visiteret til socialtandpleje.

Den 21. oktober 2021 gav kommunen dig afslag på socialtandpleje, fordi du bor i egen bolig, og fordi du ikke har særlige sociale problemer i form af hjemløshed, benytter dig af herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, eller på anden vis ikke kan opholde dig i egen bolig. Kommunen vurderede også, at din helbredstilstand med kronisk betændelse i bugspytkirtlen og din misbrugsbehandling siden 2018 for et alkoholmisbrug ikke medfører, at du ikke kan benytte dig at de øvrige tandplejetilbud.

Din partsrepræsentant har på dine vegne blandt andet oplyst, at du er ærgerlig over, at kommunen vælger ikke at omfatte borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, som er socialt udsatte og tidligere misbrugere af alkohol og stoffer i socialtandplejeordningen.

Din partsrepræsentant har også oplyst, at du er ude af dit stofmisbrug, og at du igennem de sidste 20 år har været i behandling med Metadon gennem KAS Roskilde. Du har de seneste tre år også haft et afklaret forhold til alkohol efter endt behandling gennem blandt andet Blå Kors. Dine tænder har dog taget væsentlig skade af dit stof- og alkoholmisbrug, og du har derfor brug for at få ordnet dine tænder for at fjerne den sidste barriere for en aktiv deltagelse i sociale fællesskaber som fx arbejdsmarkedet.

Din partsrepræsentant har hertil oplyst, at din ansøgning om socialtandpleje derfor er et udtryk for, at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Din partsrepræsentant har endelig oplyst, at du søgte om socialtandpleje to gange medio 2021, men at du først fik en afgørelse den 21. oktober 2021. Din partsrepræsentant har hertil oplyst, at du ikke fik korrekt klagevejledning, idet du blev henvist til at kontakte regionens patientvejleder.

Kommunen har oplyst, at de beklager deres lange sagsbehandlingstid, ligesom de beklager deres klagevejledning, som ikke var korrekt.

Kommunen har også oplyst, at kommunen kun tilbyder socialtandpleje til de borgere, der opholder sig på kommunens forsorgshjem, fordi der ikke er økonomisk kapacitet og ressourcer til også at tilbyde socialtandpleje til andre socialt udsatte borgere, som ikke er omfattet af den primære målgruppe.

Reglerne om socialtandpleje

Kommunen skal tilbyde socialtandpleje til personer med særlige sociale problemer, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Persongruppen omfatter de mest socialt udsatte personer og omfatter fx gadehjemløse og personer, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Retten til socialtandpleje omfatter også personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor er tilbudt midlertidigt ophold i boformer eller personer med aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Efter en konkret vurdering kan kommunen derudover tilbyde socialtandpleje til visse andre udsatte personer, som på grund af særlige sociale problemer ikke kan bruge de øvrige tandplejetilbud. Persongruppen kan omfatte personer, der fx modtager forskellige former for sociale indsatser. Persongruppen kan også omfatte personer, der fx er i kommunal alkoholbehandling eller lægelig stofmisbrugsbehandling, og som har en lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen er dog ikke forpligtet til at udvide socialtandplejetilbuddet til disse andre socialt udsatte personer, hvis dette kræver, at der bliver tilført ekstra ressourcer til ordningen. Hvis kommunen imidlertid allerede har kapacitet til at behandle denne persongruppe i socialtandplejen, skal kommunen konkret tage stilling til, om ansøgeren kan tilbydes socialtandpleje.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af, om personen aktuelt kan benytte de øvrige tandplejetilbud. Det betyder, at kommunen skal afklare personens særlige sociale problemer og sundhedsmæssige forhold. Hjemløshed og misbrug af alkohol eller stoffer kan fx medføre, at personen kan få tilbudt socialtandpleje for at kunne modtage tandbehandling.

Kommunen kan ikke give afslag på socialtandpleje med den begrundelse, at personen tidligere har været i stand til at benytte de øvrige tandplejetilbud uden samtidig at tage stilling til personens aktuelle forhold. 

Socialtandplejetilbuddet omfatter gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Det er et krav, at personen har et konkret tandbehandlingsbehov.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bor i egen bolig. Du er dermed ikke gadehjemløs, ligesom du ikke benytter herberger, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed, eller fordi du ikke kan opholde dig i egen bolig.
 • at der ikke er oplysninger om, at dine særlige sociale problemer i form af et tidligere stof- og alkoholmisbrug samt helbredsmæssige problemer medfører, at du ikke kan benytte et af de øvrige tandplejetilbud.
 • at et stort tandbehandlingsbehov som følge af mange års stofmisbrug og medicinindtag ikke i sig selv kan begrunde et behov for socialtandpleje.
 • at du ikke kan visiteres til socialtandpleje ud fra et økonomisk hensyn (trangskriterium).
 • at kommunen i øvrigt ikke er konkret forpligtet til at tilbyde socialtandpleje til visse andre udsatte personer på grund af manglende kapacitet.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 21. oktober 2021 om socialtandpleje.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det fremgår, at du kunne kontakte regionens patientvejleder for at få vejledning om dine klagemuligheder.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 6, om socialtandpleje efter § 134 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 134 a, stk. 1, om persongruppen, der kan tilbydes socialtandpleje
 • § 134 a, stk. 2, om tilbud til specialtandpleje til visse andre udsatte grupper

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • 17, stk. 1, om kommunens pligt til at tilbyde gratis tandpleje til personer med særlige sociale problemer
 • 17, stk. 2, om kommunens mulighed for at tilbyde gratis tandpleje til visse andre udsatte personer
 • 34 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje:

 • Punkt 7 om socialtandpleje
 • Punkt 7.1 om personkreds