Information om betaling var ikke dokumenteret

Regionen kunne ikke opkræve betaling for behandling, da information om betaling og samtykke ikke var journalført

Sagsnummer:

22SFP52

Offentliggørelsesdato:

10. maj 2022

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du selv skulle betale for den behandling du modtog på , hvor du var indlagt fra den 7. december 2020 til den 9. december 2020, for så vidt angår operationen og den efterfølgende indlæggelse.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 24. november 2020 søgte du og din kone om familiesammenføring.

Den 7. december 2020 blev du indlagt på , efter du var faldet af din cykel og havde pådraget dig en flænge i knæet.

Ved ankomst til sygehuset betalte du 468 kr., som dækkede udgiften til at blive tilset af en læge, som skulle rense såret. Lægen, som behandlede dig, blev i tvivl om, hvorvidt det kunne løses med blot rensning af såret, hvorfor der blev hentet sagkyndig bistand fra ortopædkirurgisk afdeling.

Det blev vurderet, at dit knæ skulle opereres. Du samtykkede til at blive opereret og blev herefter indlagt i perioden fra den 7. til den 9. december 2020.

Den 19. april 2021 afgjorde regionen, at du selv skulle betale for din behandling. Du fik en regning på 45.855 kr. 

Du har oplyst, at da det blev vurderet, at en operation var nødvendig, blev du bekymret og spurgte ind til prisen på behandlingen, da du ikke havde mulighed for at betale. Du har også oplyst, at du fik at vide, at operationen var gratis, og du samtykkede derfor til at blive opereret.

Regionen har oplyst, at patienter både mundtligt ved ankomst i skranken, og skriftligt ved informationsmateriale og oplysningsskema, som patienten udfylder, bliver oplyst om, at patienten kan blive mødt af et betalingskrav.

Regionen har også oplyst, at de har haft kontakt til den behandlende afdeling, som ikke erindrer at have sagt til dig, at behandlingen kunne gives gratis.

Det fremgår af sagens oplysninger, at du udfyldte og underskrev oplysningsskemaet ved ankomst til sygehuset, og samtidig betalte 468 kr. Beløbet var udfyldt på forhånd af sygehuset, da du underskrev oplysningsskemaet. 

Til brug for sagens behandling har vi haft mulighed for at gennemse din journal. Det fremgår ikke heraf, om du blev informeret om, at du kunne modtage et betalingskrav for din operation og indlæggelse.

Din journal indeholder heller ikke oplysninger om, at der har fundet en samtale sted mellem dig og sundhedspersonalet, hvor du skulle have sagt, at du ikke havde råd til en operation. Du skulle på den baggrund være blevet oplyst om, at behandlingen kunne gives gratis.

Der foreligger, i henhold til ovenstående, modstridende oplysninger fra dig og regionen om, hvorvidt der havde været en samtale mellem dig og sundhedspersonalet angående din manglende betalingsevne og et eventuelt løfte om at kunne modtage den efterfølgende behandling gratis.

På baggrund af den manglende journalføring af dit samtykke til betalingskravet knyttet til operationen, det allerede udfyldte beløb på oplysningsskemaet, samt afgørelsens indgribende karakter, har vi derfor konkret lagt til grund, at regionen ikke har båret bevisbyrden for, at du samtykkede til betalingskravet forud for din operation og indlæggelse fra den 7. til den 9. december 2020.

BEGRUNDELSE

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

Regionen kan lægge vægt på karakteren af opholdet i Danmark, fx ferie, arbejde, uddannelsesophold, eller ophold som følge af ansøgning om familiesammenføring eller anden opholdstilladelse. Regionen kan også lægge vægt på, om opholdet kunne have været planlagt på en sådan måde, at det ville have været muligt at få behandling i hjemlandet.

Regionen skal oplyse patienten om, at regionen tager betaling for behandlingen. Det skal ske inden behandlingen starter. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betalingen efter behandlingen.

En behandling skal være baseret på patientens informerede samtykke, som er givet efter fyldestgørende information om dennes helbredstilstand og om behandlingsmulighederne fra sundhedspersonalet. Hvis der tilbydes en behandling, som patienten selv skal betale, skal det indgå i informationen om behandlingsmulighederne, så det kan indgå i patientens overvejelser inden afgivelse af sit samtykke. 

Det skal fremgå af patientjournalen, hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten. Det skal også fremgå, hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at du sammen med personalet ved din ankomst til sygehuset udfyldte og underskrev et oplysningsskema, hvoraf det fremgik, at det kostede 468 kr. for at blive tilset af en læge og få såret renset. Du betalte samtidig de 468 kr. for din behandling på skadestuen.
 • at det efterfølgende behandlingstilbud om at operere dit knæ med indlæggelse til følge må anses for at være en ny behandling, der ikke er omfattet af dit tidligere samtykke.
 • at en iværksættelse af den efterfølgende behandling derfor kræver et nyt informeret samtykke.
 • at journalen alene indeholder oplysninger om dit samtykke til operationen, men ingen oplysninger om dit samtykke til det mulige betalingskrav.
 • at journalen heller ikke indeholder oplysninger om en samtale mellem dig og sundhedspersonalet angående din manglende betalingsevne og et eventuelt løfte om at du kunne modtage behandlingen gratis.
 • at pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, og at det af journalen skal fremgå, hvilken mundtlig eller eventuel skriftlig information der er givet til patienten, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.
 • at det derfor burde være journalført, at der forud for behandlingen blev informeret om, at du også samtykkede til det mulige betalingskrav for operationen, da journalen har til formål at dokumentere de udførte behandlinger, herunder hvilken information, der er givet og hvad du har tilkendegivet på den baggrund.
 • at det derfor ikke kan lægges til grund, at du forud for din operation afgav et fyldestgørende informeret samtykke hertil.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 19. april 2021 om betaling for sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Vejledning nr. 9503 af 25. juni 2021 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark, afsnit 2.5 om informeret samtykke.

 Offentliggjorte afgørelser:

 • 18SPS56, offentliggjort den 29. april 2019