Patient med særligt sundhedskort fik afslag

Patient med særligt sundhedskort bosat i Nederlandene søgte om tilskud til behandling udført i bopælslandet. Regionen var berettiget til at give afslag, da afgørelsen om tilskud skal træffes af myndighederne eller en sygekasse i bopælslandet.

Sagsnummer:

22SFP60

Offentliggørelsesdato:

13. juni 2022

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder Region s afgørelse:

 • om tilskud til behandling i udlandet.

Det betyder, at du ikke har ret til at få tilskud.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på at få tilskud til behandling ved en tandlæge i Nederlandene.

SAGSFREMSTILLING

Du søgte på et ikke nærmere specificeret tidspunkt regionen om tilskud til en tandbehandling, som du fik udført på en tandlægeklinik i Nederlandene i perioden fra den 26. august til den 30. september 2020.

Den 14. oktober 2020 gav regionen dig afslag på tilskud til din tandbehandling med den begrundelse, at du som grænsegænger både var forsikret i Nederlandene og Danmark, og at du ikke kunne søge om tilskud til behandling foretaget i Nederlandene hos de danske myndigheder, når behandlingen havde fundet sted i dit bopælsland, Nederlandene.

Du har oplyst, at den nederlandske sygekasse har afvist at yde tilskud til din tandbehandling med den begrundelse, at du – på trods af din bopæl i Nederlandene – var fuldt sikret af den danske sygesikring og i besiddelse af et særligt sundhedskort. Du mener derfor, at du er fuldt berettiget til tilskud til din tandbehandling i Nederlandene, da du kun er sikret i Danmark, og ikke i Nederlandene.

Vi har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at du var bosiddende Nederlandene på tidspunktet for den udførte behandling.

Vi har også lagt til grund, at du var i besiddelse af et særligt sundhedskort på behandlingstidspunktet.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til behandling i et andet EU/EØS-land

En borger, som har det almindelige gule sundhedskort, har ret til tilskud til behandling i et andet EU/EØS-land, når der er tilskud til den samme behandling efter reglerne i Danmark. Tilskuddet betales af regionen eller kommunen.

En borger, som har det særlige sundhedskort, har ret til behandling i Danmark på samme vilkår, som gælder for borgere, som har det almindelige gule sundhedskort.

Borgeren har også ret til behandling i sit bopælsland. Her gives behandlingen på de vilkår, der gælder for borgere, som er sygesikret i dette land. Afgørelsen om et eventuelt tilskud træffes af myndighederne eller en sygekasse i dette land.

Myndigheden eller sygekassen kan herefter søge refusion for udgiften hos de danske myndigheder. Det kan borgeren imidlertid ikke selv.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at få tilskud til behandlingen i Nederlandene.

Vi har lagt vægt på:

 • at du var udrejst af Danmark og bosat i Nederlandene på tidspunktet for tandbehandlingen udført i perioden fra den 26. august til den 30. september 2020.
 • at den konkrete tandbehandling blev udført i dit bopælsland, Nederlandene.
 • at du som bosat i Nederlandene er omfattet af lovgivningen i Nederlandene. Du er dermed som udgangspunkt sygeforsikret af nederlandske sygekasse for den tandbehandling, som du fik udført i Nederlandene. Et eventuelt tilskud til behandlingen skal derfor betales af den nederlandske sygekasse.
 • at den omstændighed, at du er i besiddelse af et særligt sundhedskort ikke kan ændre på vores afgørelse, da det er bopælslandets lovgivning der finder anvendelse på behandling udført i bopælslandet.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 14. oktober 2020 om tilskud til behandling i udlandet.

Afsluttende bemærkning

Vi ved ikke, om du har ret til tilskud til din tandbehandling efter de regler, der gælder i Nederlandene. Hvis du mener, at du har ret til tilskud, foreslår vi, at du forsøger at henvende dig til den nederlandske sygekasse igen. Du kan fortælle dem om vores afgørelse.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 12, om klager over regionens afgørelser om tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 64 b, stk. 1, om tilskud til behandling hos tandlæge
 • § 71 om fastsættelse af regler om tilskud til anden behandling end nævnt i § 64 b
 • § 168, stk. 1, om tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 1073 af 31. maj 2021 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande som ændret ved bekendtgørelse nr. 602 af 25. maj 2018:

 • § 1, stk. 2, nr. 7, om tilskud til tandpleje og tandbehandling
 • § 8, stk. 1, om betingelserne for tilskud
 • § 16 om beregning af tilskuddet
 • § 18 om behandling udført i et EU/EØS-bopælsland til udgift for Danmark ikke giver ret til tilskud

Vejledninger

Vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet):

 • Punkt 3.3. Danske sikrede med bopæl i et andet EU/EØS-land.