Tidsfrister ved genindførsel af patientrettigheder

Regionen skulle have sendt patienten et oplysningsbrev og have oplyst patienten om retten til udvidet frit sygehusvalg senest otte hverdage efter, at oplysningspligten og det udvidede frie sygehusvalg ikke længere var suspenderet som følge af COVID-19.

Sagsnummer:

22SFP62

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2022

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om oplysningspligten.

Region har handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at du ikke fik et oplysningsbrev inden for 8 hverdage.

Det betyder, at du ikke blev oplyst om din ret til at vælge et privathospital, som derfor blev tilsidesat.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik mulighed for at vælge et privathospital.
 • at du ikke modtog et oplysningsbrev.

Vi har forstået, at du også klager over, at hospitalet har tilsidesat oplysningspligten. Det er fordi, du har oplyst, at du ikke kan forstå, hvorfor du ikke hørte fra hospitalet efter du blev henvist til operation den 15. december 2020. Vi tager derfor også stilling til dette spørgsmål i afgørelsen.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 7. december 2020 henviste din privatpraktiserende øre-, næse-, halslæge dig til Øre-, Næse, Halsafdelingen på Hospital A med henblik på vurdering af en polyp i næsehulen.

Den 8. december 2020 modtog du et indkaldelsesbrev fra Hospital A. Du fik en tid den 15. december 2020. Det fremgik af indkaldelsesbrevet, at retten til behandling inden for 30 dage var midlertidigt suspenderet, fordi regionerne på grund af Covid-19 havde behov for at omlægge ressourcer. Det fremgik også, at du havde ret til frit sygehusvalg, og at du kunne kontakte , hvis du ønskede at få undersøgt dine muligheder for en tidligere tid på et andet offentligt hospital.

Den 15. december 2020 var du til konsultation på Øre-, Næse-, Halsafdelingen på Hospital A. Det fremgår af et journalnotat fra konsultationen, at planen herefter var, at du skulle have foretaget en kikkertoperation af næse/bihuler (CASS-FESS).

Den 17. maj 2021 blev du af din privatpraktiserende øre-, næse-, halslæge genhenvist til Øre, Næse-, Halsafdelingen på Hospital A, fordi du ikke havde hørt fra sygehuset.

Den 18. maj 2021 modtog du et indkaldelsesbrev til operationsforberedelse den 11. juni 2021, og et indkaldelsesbrev til indlæggelse den 16. juni 2021.

Den 19. maj modtog du et nyt indkaldelsesbrev til indlæggelse den 25. juni 2021.

Den 20. maj 2021 modtog du et nyt indkaldelsesbrev til operationsforberedelse den 18. juni 2021.

Den 18. juni 2021 var du til operationsforberedelse på Øre, Næse-, Halsafdelingen på Hospital A.

Den 23. juni 2021 modtog du en ny tid til operation den 16. august 2021. Det fremgik af brevet, at aflysningen af din operationstid skyldtes strejke. Det fremgik også, at du havde ret til udvidet frit sygehusvalg, fordi sygehuset havde aflyst din operation. Du blev også informeret om, at du kunne kontakte , hvis du ønskede at få undersøgt mulighederne for at komme på et andet sygehus.

Det fremgår af journalen, at du den 24. juni 2021 efter eget ønske blev omvisiteret til Hospital B.

Du har oplyst, at du ikke kan forstå, hvorfor du ikke fik en operationsdato før den 18. maj 2021, når det blev besluttet til konsultationen allerede den 15. december 2020, at du skulle opereres.

Du kan ikke forstå, at du ikke allerede på et tidligere tidspunkt blev tilbudt udvidet frit sygehusvalg, men først fik dette tilbud, da sygehuset den 23. juni 2021 aflyste din operationstid den 25. juni 2021.

Regionen har oplyst, at det er standard, at patienterne indkaldes 1 – 1,5 måned før, der er en ledig tid, og at du blev indkaldt en måned før din tid.

Regionen har også oplyst, at reglerne om at patienter skal have tilsendt et oplysningsbrev inden for 8 hverdage efter henvisning eller endelig udredning var suspenderet på grund af Covid-19 i perioden fra den 19. marts 2020 – 1. juli 2020, og at retten til udvidet frit sygehusvalg på grund af Covid-19 i perioden fra den 19. marts 2020 - 1. marts 2021.

Regionen har endelig oplyst, at de ændrede datoerne 11. juni og 16. juni 2021 efter dit eget ønske, fordi du skulle rejse til . Den nye operationsdato, 25. juni 2021, blev ændret på grund af sygeplejestrejke, og du modtog ved aflysningen information om din ret til udvidet frit sygehusvalg som følge af hospitalets ændring af din operationstid.

BEGRUNDELSE

Reglerne om oplysningspligten

Et sygehus, der har modtaget en henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal senest inden 8 hverdage sende et oplysningsbrev til patienten.

Patienten skal blandt andet oplyses om dato og sted for undersøgelse eller behandling, retten til at vælge sygehus og om henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Informationen skal sikre, at patienterne får bedst muligt kendskab til deres rettigheder og bliver i stand til at træffe oplyste valg. Informationen skal derfor være ensartet, let forståelig, tilstrækkelig, relevant og hjælpe patienten med at træffe beslutning om behandlingen. 

Reglerne indeholder krav til information om tid og sted for undersøgelsen eller behandlingen, information om hvorvidt en patient kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristerne, samt information om hvilke rettigheder en patient har, hvis fristerne ikke kan overholdes, og hvor patienten kan henvende sig, hvis vedkommende ønsker at gøre sine rettigheder gældende. En patient skal også have et oplysningsbrev i den situation, hvor patientens forløb overgår fra udredning til behandling på den samme afdeling eller det samme sygehus, også selvom der ikke sendes en ny henvisning.

Det er det sted, der modtager en henvisning af en patient, der har ansvaret for at give de henviste patienter information.

Regionerne fik i marts 2020 mulighed for at suspendere visse af patientrettighederne med det formål at frigøre ressourcer til behandling af Covid-19 patienter. Reglerne om, at patienterne skal have et oplysningsbrev inden for 8 hverdage efter henvisning eller endelig udredning kunne suspenderes på grund af Covid-19 i perioden fra den 18. marts 2020 – 30. juni 2020.

Den 1. juli 2020 blev retten til at få et oplysningsbrev inden for 8 hverdage genindført. Regionen kunne dog i perioden fra den 1. juli 2020 til den 28. februar 2021 beslutte, at oplysningsbrevet ikke skulle indeholde oplysninger om visse patientrettigheder, herunder om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke fik et oplysningsbrev med henblik på operation inden for 8 hverdage.

Vi har lagt vægt på:

 • at du den 15. december 2020 var færdigudredt. Fristen på 8 hverdage udløb derfor den 25. december 2020.
 • at reglerne om at patienter skal have tilsendt et oplysningsbrev inden for 8 hverdage efter henvisning eller endelig udredning blev genindført den 1. juli 2020.
 • at du først modtog et oplysningsbrev den 18. maj 2021.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om oplysningspligten.

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til behandling på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage. Fristen løber fra regionen har modtaget en henvisning, eller fra patienten er færdigudredt. Det gælder også i den situation, hvor en patients forløb overgår fra udredning til behandling på den samme afdeling eller samme sygehus, selvom der ikke sendes en ny henvisning. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Regionerne fik i marts 2020 mulighed for, at suspendere visse af patientrettighederne med det formål at frigøre ressourcer til behandling af Covid-19 patienter. Reglerne om, at en patient har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage efter endelig udredning eller henvisning til behandling, kunne suspenderes på grund af Covid-19 i perioden fra den 18. marts 2020 – 28. februar 2021. Det betyder, at fristerne løb videre fra den 1. marts 2021.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at regionen burde have informeret dig om din ret til udvidet frit sygehusvalg senest den 10. marts 2021, og at regionen derved tilsidesatte din ret til udvidet frit sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på:

 • at du var endelig udredt den 15. december 2020, hvor det samtidig blev besluttet, at du skulle opereres.
 • at regionen havde suspenderet retten til udvidet frit sygehusvalg i perioden fra den 19. marts 2020 til den 28. februar 2021.
 • at du derfor ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg i denne periode.
 • at fristen for det udvidede frie sygehusvalg begyndte at løbe fra den 1. marts 2021. Fristen udløb derfor den 31. marts 2021.
 • at regionen ikke tilbød dig behandling inden for fristen.
 • at regionen havde udnyttet muligheden for at suspendere deres pligt til at oplyse om det udvidede frie sygehusvalg fra den 19. marts 2020 – 28. februar 2021.
 • at du derfor heller ikke skulle informeres om det udvidede frie sygehusvalg i denne periode.
 • at fristen for information om adgangen til det udvidede frie sygehusvalg begyndte at løbe fra den 28. februar 2021. Fristen udløb derfor den 10. marts 2021.
 • at regionen derfor, senest den 10. marts 2021, burde have informeret dig om adgangen til at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87
 • § 6, stk. 1, nr. 7, om regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår
 • § 90 om regionernes oplysningspligt

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 12, stk. 1, nr. 1, om oplysning om dato og sted for undersøgelse eller behandling
 • § 12, stk. 1, nr. 2, om oplysning om retten til at vælge sygehus
 • § 12, stk. 1, nr. 3, om oplysning om ventetid
 • § 12, stk. 2, nr. 3, om oplysning om behandling inden for 1 måned
 • § 12, stk. 2, nr. 4, om tilbud om henvisning til et aftalesygehus
 • § 12, stk. 5, om formålet med regionernes informationsmateriale
 • § 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 19, stk. 3, om henvisning til det aftalesygehus, patienten ønsker
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Bekendtgørelse nr. 1066 af 29. juni 2020, som ændret ved bekendtgørelse af 2171 af 22. december 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom:

 • § 2, stk. 1, nr. 1, om regionsrådets ret til prioritering af regionens behandlings- og personalekapacitet.
 • § 2, stk. 2, nr. 3, om regionsrådets ret til at se bort fra det udvidede frie sygehusvalg.
 • § 2, stk. 3, om regionsrådets ret til at se bort fra oplysningspligten.