Forkert vaccination af barn på 5 måneder

Lægeklinik får kritik for at foretage en forkert vaccination af barn på 5 mdr., da barnet fik en MFR-vaccine. Som led i børnevaccinationsprogrammet vaccineres børn på 5 mdr. mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hib-infektion og pneumokoksygdom.

Sagsnummer:

22SFP63

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Lægerne for behandlingen den 14. december 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægerne , den 14. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at blev givet en forkert vaccine.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 14. december 2021 var på 5 måneder til børneundersøgelse hos Lægerne . Som en del af børneundersøgelsen skulle vaccineres mod difteri, stivkrampe, kighostepolio, hib-infektion og pneumokoksygdom som led i børnevaccinationsprogrammet for børn på 5 måneder.

Vaccinen blev delt op, således at der blev givet én del af vaccinen i s ene lår og anden del af vaccinen i det andet lår. Det fremgår af journalnotatet, at Lægerne ved en fejl kom til at give en forkert vaccine i det andet lår, idet hun i stedet blev givet MFR-vaccine, som tilbydes børn på 15 måneder. Det blev noteret, at derfor skulle indkaldes til kontrol en måned senere, hvor hun skulle gives den sidste del af 5-månedersvaccinen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægerne for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Lægerne ikke foretog en korrekt vaccination af den 14. december 2021, idet hun ikke på korrekt vis blev fuldvaccineret mod difteri, stivkrampe, kighostepolio, hib-infektion og pneumokoksygdom. Pneumokoksygdom kan medføre alvorlig sygdom, hvorfor børn i 5-månedersalderen bør vaccineres herfor. Lægerne gav i stedet en MFR-vaccine, hvilket ikke var korrekt.

Styrelsen kan oplyse, at som led i børnevaccinationsprogrammet bliver børn på 5 måneder vaccineret mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hib-infektion og pneumokoksygdom. Børn i 15-månedersalderen bliver vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Styrelsen bemærker hertil, at vaccinationerne i børnevaccinationsprogrammet for så vidt muligt bør følge de profylaktiske børneundersøgelser, ligesom det anbefales, at vaccinationsplanen så vidt muligt overholdes.

  • at det er sundhedspersonens ansvar at sikre, at der i forbindelse med en vaccination gives den korrekte vaccine til den rette patient. Det er styrelsens opfattelse, at det er den ansvarlige lægefagliges opgave at sikre, at der i en lægeklinik tilvejebringes procedurer, som sikrer, at vaccinationer og anden medicin ikke forveksles.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 14. december 2021 hos Lægerne , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9393 af 8. april 2022 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.:

  • Generelt om børnevaccinationsprogrammet

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler nr. 9079 af 12. februar 2015 (Lægemiddelhåndteringsvejledningen):

  • 3. Ledelsens ansvar
  • 4. Identifikation af patient og lægemiddel