Utilstrækkelig behandling af klamydia

Sygehus får kritik for ikke at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om at iværksætte supplerende antibiotikabehandling, da patienten fik påvist klamydia i endetarmen.

Sagsnummer:

2022

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2022

Speciale:

Dermato-venerologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Afdeling for i perioden fra den 25. september til den 6. november 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling for , , i perioden fra den 20. september til den 6. november 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og ikke modtog en relevant behandling for klamydia.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. september 2018 fik 19-årige foretaget en podning for klamydia og blev behandlet med antibiotika på Afdeling for , , som følge af en positiv prøve for klamydia og gonorré hos sin praktiserende læge. Den 25. september 2018 forelå podningsresultatet, som var positivt for klamydia og gonorré.

Den 4. oktober 2018 fik foretaget en kontrolpodning, som var positiv for klamydia, og det blev vurderet, at resultatet var falsk positiv.

Den 6. november 2018 kontaktede s egen praktiserende læge telefonisk afdelingen, hvor det blev oplyst, at der ikke aktuelt var behandlingsresistens i relation til klamydia i Danmark, og at prøven kunne være falsk positiv i op mod 6 uger efter behandlingen. Videre blev det oplyst, at ikke burde podes for klamydia igen, medmindre hun havde haft nye seksuelle kontakter, hvilket ikke var tilfældet.

Det fremgår af klagen, at i august 2019 blev testet positiv for klamydia hos sin praktiserende læge. Det er anført, at hendes egen praktiserende læge ved telefonisk kontakt til blev oplyst om, at hun tilbage i 2018 havde fået den forkerte behandling.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ledelsen på Afdeling for , at det ikke er deres opfattelse, at der er sket et behandlingssvigt på en korrekt gennemført behandling af klamydia, idet behandlingen den 20. september 2019 var i overensstemmelse med nationale retningslinjer for behandling af klamydia og gonorré.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling for , , for behandlingen den 20. september 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev tilstrækkeligt undersøgt og modtog en relevant behandling for klamydia, idet hun i overensstemmelse med praksis fik foretaget en podning for klamydia og blev behandlet med antibiotika i form af tabletbehandling med Azithromycin (2 g), som engangsdosis samt injektion med Ceftriaxon (500 mg).

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. september 2018 på Afdeling for , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Afdeling for , , for den efterfølgende behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en relevant behandling for klamydia, idet resultatet af podningen fra endetarmen var positiv, og at der ikke i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner af den 11. november 2015 blev iværksat relevant antibiotikabehandling. Vejledningen anbefaler behandling med antibiotika i form af tabletbehandling med Doxycyklin (100 mg x 2 i 7 dage) ved ukompliceret klamydia i endetarmen. Der burde således have været iværksat behandling i overensstemmelse med vejledningen i umiddelbar forlængelse af den 25. september 2018, hvor podningsresultatet fra endetarmen forelå. Der er således sket et svigt i behandlingen af , idet behandlingen afveg fra Sundhedsstyrelsens vejledning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 25. september til den 6. november 2018 på Afdeling for , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed