Ikke kritik for efterladte limrester

Tandpleje får ikke kritik for at have efterladt limrester i forbindelse med fjernelse af bøjlen. Disse kunne formentlig ikke ses og kunne have været fjernet senere, hvis patienten var mødt op til opfølgende undersøgelse.

Sagsnummer:

22SFP66

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Tandklinik A, Kommune, for behandlingen.
 • Tandklinik B, Kommune, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Tandklinik A, Kommune, i perioden fra den 16. maj 2019 til den 30. oktober 2019 og i perioden fra den 15. november 2019 til den 18. september 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at tandreguleringsbehandlingen ikke blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard, herunder at den anvendte lim ikke blev fjernet i forbindelse med, at bøjlen blev taget af.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioderne fra den 15. maj 2019 til den 30. oktober 2019 og fra den 15. november 2019 til den 20. september 2020 var 13-årige tilknyttet Tandklinik A, Kommune, og fik foretaget tandregulering.

Klager har til sagen anført, at behandlingen i perioden ikke blev professionelt udført, herunder at der blev anvendt for meget lim.

Styrelsen bemærker, at perioden fra den 31. oktober til den 14. november 2019 er behandlet på en tidligere klagesag, hvorfor der ikke tages stilling til perioden igen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Tandklinik A, Kommune, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der var indikation for bøjlebehandlingen, da havde et overbid på 10-11 mm, som betragtes som et kraftigt forøget overbid. Tandregulering tilbydes ved et overbid på mere end 9 mm. Den sædvanlige behandlingstid på overbid på 10-11 mm ligger ofte på mere end 2 år, hvor s behandling tog lidt under et år. Det fremgår dog af det vedlagte billedmateriale, optaget efter at bøjlen var afmonteret, at tandstillingen var korrigeret med en kraftig reduktion af overbiddet og en normalisering af sammenbiddet, hvorfor behandlingen må vurderes som succesfuld, ligesom det kun var nødvendigt med ganske få reparationer af bøjlen undervejs i forløbet
 • at der var tale om en behandling udført i henhold til sædvanlig standard for den type tandstillingsafvigelser, ligesom det vurderes, at behandlingen blev igangsat rettidigt, at der blev anvendt anerkendt apparatur (togskinnerne/bøjlerne), ligesom behandlingsmetodikken var i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard
 • at den lim, der anvendes til at hæfte togskinnerne fast til tænderne, er en speciallim, som er identisk med de materialer, der bruges til at fylde et hul i en tand svarende til en plastfyldning, hvorfor den kan være svær at identificere, da limen falder i et med tandens naturlige farve. Lim fjernes forsigtigt for at undgå skader på tandkød og emalje, men det er ikke usædvanligt, at der bevidst eller ubevidst efterlades lidt lim, da tandkødet kan være hævet og irriteret i forbindelse med bøjlens afmontering, ligesom emaljen også kan være mere sårbar i forbindelse med bøjlebehandling grundet afkalkninger
 • at limrester ikke udgør en fare for tændernes sundhed. I perioden efter at bøjlen er fjernet, vil hævelsen af tandkødet typisk falde, og her kan limrester blive tydelige, som ikke tidligere kunne ses grundet det hævede tandkød. Da ikke deltog i det sædvanlige opfølgningsforløb efter bøjlebehandling, havde Tandklinik A ikke mulighed for at fjerne limresterne. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 15. maj 2019 til den 30. oktober 2019 og i perioden fra den 15. november 2019 til den 20. september 2020 hos Tandklinik A, Kommune, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Tandklinik B, Kommune, i perioden fra den 25. oktober 2016 til den 13. september 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt behandlet for tandsten, herunder at der ikke skete tilstrækkelig hyppige tandrensninger.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 14. september 2016 til den 13. september 2021 var tilknyttet Tandklinik B, Kommune.

I perioden blev der foretaget regelmæssige undersøgelser, ligesom der bl.a. blev behandlet for caries (huller i tænderne).

Klager har til sagen anført, at tandplejen skulle have overset, at dannede meget tandsten og samtidig ikke havde foretaget tilstrækkelige tandrensninger. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Tandklinik B, Kommune, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke ses tegn på, at danner meget tandsten. Styrelsen har gennemgået journal fra både Tandklinik B, s nye tandlæge og fotos fra både før og efter tandreguleringsbehandlingen og ikke fundet tegn derpå. Det fremgår af journalnotatet fra den nye tandlæge, at der generelt er utilstrækkelig mundhygiejne med tandkødsbetændelse og bløde belægninger, men ikke at der skulle være større mængder tandsten
 • at nogle mennesker kan danne meget store mængder tandsten, og hvis det var tilfældet for , ville det have været opdaget allerede i forbindelse med tandreguleringsbehandlingen, specifikt i forbindelse med montering af metaltråden på bagsiden af underkæbens fortænder, da store mængder tandsten kan vanskeliggøre eller umuliggøre montering af metaltråden.
 • at der ikke findes nationale kliniske retningslinjer for, hvor hyppigt tandsten skal fjernes. Grundlæggende skal alle hårde og bløde belægninger dog fjernes i forbindelse med de regelmæssige tandeftersyn, hvor der samtidig laves et konkret skøn for, hvor ofte tænderne bør renses. Styrelsen har ikke fundet grundlag for at udtale, at Tandplejen ikke foretog en tilstrækkelig vurdering af s behov for tandrensning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 14. september 2016 til den 13. september 2021 hos Tandklinik B, Kommune, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed