Utilstrækkelig udredning af rygsmerter

Sygehus får kritik for ikke at foretage tilstrækkelig udredning af rygsmerter efter et fald. Da et fald ikke nødvendigvis forårsager synlige eller mærkbare forandringer, kan der trods beskedne objektive fund være behov for yderligere udredning.

Sagsnummer:

22SFP71

Offentliggørelsesdato:

9. august 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen den oktober 2021.

Det betyder, at behandlingen på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 11. oktober 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant undersøgelse af sin ryg.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 11. oktober 2021 blev , 35 år, tilset på Akutafdelingen, , idet han var henvist fra akuttelefonen, da han var faldet, efter at han var blevet påkørt på et el-løbehjul. Det fremgik af henvisningen, at han havde smerter i højre side af ryggen fra lænden og opefter, at han havde moderate smerter ved bevægelse, og at han derudover havde stærke smerter i venstre skulder.

Ved en objektiv undersøgelse blev der fundet direkte ømhed ved leddet mellem skulderloftet og kravebenet, smerter, nedsat bevægelighed i venstre skulder samt normale forhold for blodkar og nerver nedenfor. Der blev derudover fundet en let ømhed ved lænderyggen, men ingen misfarvning eller hævelse og en normal bevægelighed. En røntgenundersøgelsen af venstre skulder viste ikke tegn på brud, og der blev anlagt en aflastende armslynge. blev derefter instrueret i bevægeøvelser og smertestillende medicin, og han blev tilrådet kontakt til praktiserende læge eller fornyet kontakt ved forværring.

Det fremgår af klagen, at senere fik konstateret brud/sammenfald på to ryghvirvler.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at efter trafikulykken kortvarigt havde mistet følelsen i benene og havde haft afføring ved sammenstødet.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af behandlingsstedet, lægger styrelsen til grund, at efter trafikulykken kortvarigt havde mistet følelsen i benene og havde haft afføring ved sammenstødet.

Det fremgår videre af klagen, at efter trafikulykken havde svært ved at trække vejret.

Det fremgår af journalen, at efter trafikulykken ikke havde vejrtrækningsproblemer.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
  • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at havde vejrtrækningsproblemer efter ulykken.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog relevante og tilstrækkelige undersøgelser, idet der ikke blev optaget en dækkende sygehistorie i forbindelse med et fald fra et el-løbehjul efter en påkørsel, som potentielt kan være et betydelig traume. Dette endvidere henset til, at der ved samtalen med akuttelefonen blev beskrevet moderate rygsmerter ved bevægelse, men der efterfølgende ikke blev optaget en tilstrækkelig sygehistorie vedrørende ryggenerne.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der i akutregi skal optages en dækkende sygehistorie, hvorefter der skal foretages en målrettet objektiv undersøgelse, for så vidt angår de tilfælde der ikke vedrører multitraumer eller anden mere omfattende skade eller lidelse, og det herefter skal vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere udredning og behandling.

  • at der burde være iværksat yderligere udredning af s nytilkomne rygsmerter efter faldet, hvor der ved en objektiv undersøgelse endvidere blev fundet let ømhed ved lænderyggen og normal bevægelighed, idet der ved fald eller andet traume af ryggen skal være opmærksomhed på, at en skade fortil i ryggen ikke nødvendigvis forårsager synlige eller mærkbare forandringer bagtil. Ved rygsmerter efter et traume kan der således være behov for yderligere udredning på trods af beskedne objektive fund.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 11. oktober 2021 på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed