Ret til læge med lukket for tilgang mere end 15 km væk

Patient havde ret til at vælge en læge med lukket for tilgang mere end 15 km fra sin bopæl, da lægen havde accepteret at tage ham som patient. De øvrige betingelser for at vælge en læge med lukket for tilgang skulle ikke være opfyldt.

Sagsnummer:

22SFP72

Offentliggørelsesdato:

10. august 2022

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om valg af praktiserende læge.

Det betyder, at du havde ret til at skifte læge til den læge, du ønskede.

Kommunen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke kunne skifte læge til den læge, du ønskede.

SAGSFREMSTILLING

Den 3. maj 2022 søgte du om at blive tilmeldt en læge med lukket for tilgang. Du ønskede at få Lægerne som læge. Det fremgår, at du ikke længere havde tillid til din nuværende læge, da de havde overset alvorlig sygdom. Det fremgår også, at Lægerne accepterede at være din læge.

Den 4. maj 2022 traf kommunen afgørelse. Du havde ikke ret til at skifte læge til Lægerne , da lægehuset havde lukket for tilgang, og da du ikke opfyldte betingelserne for at vælge en læge med lukket for tilgang.

Du har vedlagt et brev fra Lægerne . Det fremgår, at lægehuset allerede havde kendskab til dig, og at de derfor ekstraordinært havde sagt ja til at tage dig som patient, på trods af at de havde lukket for tilgang.

BEGRUNDELSE

Reglerne om valg af læge

En person omfattet af sikringsgruppe 1 kan frit vælge ny læge inden for en afstand af 15 km fra personens bopæl. Lægeklinikken skal som udgangspunkt have åbent for tilgang. Det betyder, at lægeklinikken har mulighed for at tage flere patienter ind.

En person kan vælge en ny læge længere væk end 15 km. Hvis lægen har lukket for tilgang, kræver det dog lægens accept at blive patient i lægeklinikken. Hvis man vælger en læge længere væk end 15 km, er der ikke krav på at få sygebesøg.

En person kan også i andre tilfælde vælge en læge med lukket for tilgang. Det gælder fx hvis ens ægtefælle eller den man bor med, er tilmeldt lægen, eller hvis man har været hvilende sikret.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til at skifte læge til Lægerne .

Vi har lagt vægt på:

 • at der er 18,2 km mellem din bopæl og Lægerne . Du ønskede dermed en læge med lukket for tilgang, der lå længere væk end 15 km.
 • at du har mulighed for at vælge en læge med lukket for tilgang, der er længere væk end 15 km, hvis lægen accepterer at tage dig som patient.
 • at Lægerne havde accepteret at tage dig som patient.
 • at der ikke kan stilles krav om, at du også skal opfylde én af de øvrige betingelser for at vælge en læge med lukket for tilgang, når der er mere end 15 km mellem din bopæl og den ønskede læge.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 4. maj 2022 om valg af praktiserende læge.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Der kan klages til Styrelsens for Patientklager over lægevalg. Styrelsen for Patientklager overtog al behandling af klagersager fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 1. juli 2018.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det fremgår, at klagen skal sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Vores afgørelse er endelig.

Du kan ikke klage over vores afgørelse til en anden administrativ myndighed. Vi kan se på sagen igen, hvis der kommer nye væsentlige oplysninger.

Vores afgørelse er sendt til sagens parter og kommunen.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1056 af 31. maj 2021 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

 • § 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
 • § 2, stk. 3, om lægevalg uden for afstandsgrænsen
 • § 3 om valg af læge med lukket for tilgang

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning