Suspension af retten til udvidet frit sygehusvalg

Regionen kunne suspendere retten til udvidet frit sygehusvalg som følge af Covid-19. Regionen kunne dog ikke suspendere retten til frit sygehusvalg.

Sagsnummer:

22SFP74

Offentliggørelsesdato:

17. august 2022

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

 • Region har handlet i strid med reglerne om frit sygehusvalg til diagnostisk undersøgelse.
 • Region har ikke handlet i strid med reglerne om udvidet frit sygehusvalg til diagnostisk undersøgelse.

Det betyder, at regionen tilsidesatte din ret til selv at vælge sygehus som led i det frie sygehusvalg.

Det betyder også, at din ret til udvidet frit sygehusvalg ikke blev tilsidesat.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik lov til selv at vælge sygehus.
 • at din ret til udvidet frit sygehusvalg blev tilsidesat.

Du mener, at regionen har vejledt dig forkert om dine rettigheder, og du ønsker derfor at få din egen udgift til privathospitalet dækket. Vi har ikke kompetence til at tage stilling til et eventuelt krav om tilbagebetaling af udgifter for behandling på et privathospital. Det er et erstatningsretligt spørgsmål mellem regionen og patienten. 

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du blev den 23. december 2020 henvist af din egen læge til s med henblik på en ultralydsundersøgelse af bughulen.

Samme dag modtog du et indkaldelsesbrev med en tid til ultralydsundersøgelse den 30. marts 2021 på Billeddiagnostisk Afdeling, s . Der stod i brevet, at retten til frit sygehusvalg kun gjaldt for UL-, MR- og CT undersøgelser. Der stod også, at du kunne kontakte for Radiologi, hvis du ønskede at benytte det frie sygehusvalg.

Du har oplyst, at du den 28. december 2020 kontaktede for Radiologi og bad om at benytte det frie sygehusvalg til at få en tidligere tid. Under samtalen med fik du oplyst, at du ikke kunne benytte din ret til frit sygehusvalg, fordi det var suspenderet fra den første. Det kunne du ikke forstå, men det måtte være noget, der var blevet besluttet i helligdagene, så du måtte i så fald betale selv. Du kontaktede derefter privathospitalet og fik en tid den følgende dag. Derefter ringede du tilbage til og fik aflyst din tid den 30. marts 2021 på Billeddiagnostisk Afdeling, s .

Du har også oplyst, at du mener, du fik en forkert besked fra for Radiologi, når de sagde, at du ikke kunne benytte din ret til frit sygehusvalg, for det stod i indkaldelsesbrevet, at den undersøgelse du skulle have foretaget, var omfattet af denne ret. 

for Radiologi har oplyst, at patientrettighederne var suspenderede på det tidspunkt, hvor du blev henvist til undersøgelse. Selvom retten til frit sygehusvalg ikke var suspenderet, så var ventetiderne på de andre offentlige hospitaler meget lange, også fordi der ikke kunne sendes patienter videre til privathospitalerne på det udvidede frie sygehusvalg. På det konkrete tidspunkt var ventetiden på undersøgelsen på et andet offentligt hospital minimum otte uger. De har endelig oplyst, at retten til udvidet frit sygehusvalg i Region var suspenderet fra den 17. marts 2020.

En sekretær fra Billeddiagnostisk Afdeling på har oplyst, at hun talte med dig, og vejledte dig om, at patientrettighederne var suspenderede. Hun har oplyst, at det efter hendes opfattelse var samtlige patientrettigheder, der var suspenderede. Hun har endelig oplyst, at hun vejledte dig om, at du selv skulle betale, hvis du ville på privathospital, hvilket du accepterede.

Det fremgår af et notat fra for Radiologi, at de den 28. december 2020, og efter aftale med dig, sendte din henvisning videre til Privathospitalet . Det fremgår også, at du selv ville betale.

Det har ikke været muligt at få tilsendt telefonnotat fra din samtale med for Radiologi den 28. december 2020. Det er derfor ikke muligt at se dokumentation på, hvordan de har vejledt dig.

På baggrund af oplysningerne fra sekretæren på Billeddiagnostisk Afdeling, har vi dog lagt til grund, at det var hér, du fik oplyst, at patientrettighederne, herunder retten til frit og udvidet frit sygehusvalg, var suspenderet. Vi har også lagt til grund, at den information du fik, må anses som et afslag på anvendelse af det frie og det udvidede frie sygehusvalg.

BEGRUNDELSE

Reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg til diagnostiske undersøgelser

En patient kan vælge mellem enhver regions sygehuse, når patienten er henvist til en diagnostisk undersøgelse på et sygehus. Det kaldes frit sygehusvalg.

En patient kan vælge at blive undersøgt på et privathospital eller en privat klinik, hvis den diagnostiske undersøgelse ikke kan ske inden for 30 dage efter, at henvisningen er modtaget. Det kaldes udvidet frie sygehusvalg. Det gælder dog kun, hvis regionerne har indgået en aftale med private behandlingssteder om den pågældende undersøgelse.

Regionerne fik i marts 2020 mulighed for at suspendere visse af patientrettighederne med det formål at frigøre ressourcer til behandling af Covid-19 patienter. Regionerne kunne suspendere retten til udvidet frit sygehusvalg i perioden fra den 18. marts 2020 til den 1. marts 2021.

Regionerne kunne dog ikke suspendere retten til frit sygehusvalg.

Vores resultat vedrørende frit sygehusvalg

Vi vurderer, at din ret til selv at vælge sygehus blev tilsidesat.

Vi har lagt vægt på:

 • at du kontaktede Billeddiagnostisk Afdeling og bad om at benytte din ret til frit sygehusvalg til undersøgelsen.
 • at du fik oplyst, at patientrettighederne var suspenderede.
 • at regionen ikke kunne suspendere retten til frit sygehusvalg.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Vores resultat vedrørende udvidet frit sygehusvalg

Vi vurderer, at du ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen havde udnyttet muligheden for at suspendere retten til udvidet frit sygehusvalg fra den 18. marts 2020 til den 1. marts 2021.
 • at du den 28. december 2020, hvor du kontaktede for Radiologi, derfor ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • 82a om diagnostisk undersøgelse
 • § 86 om frit sygehusvalg

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 13 om diagnostisk undersøgelse
 • § 20, stk. 1, 1. pkt., om beregning af tidsfristen for diagnostiske undersøgelser

Bekendtgørelse nr. 2171 af 22. december 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19):

 • 2, stk. 2, nr. 1, om suspension af det udvidede frie sygehusvalg til diagnostisk undersøgelse

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Pkt. 1.0 om det frie sygehusvalg
 • Pkt. 4. om det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med diagnostiske undersøgelser