Manglende henvisning til lungekræftpakke

Sygehus får kritik for hverken at henvise til kræftpakke eller aftale opfølgning med patient ved mistanke om lungekræft, selvom en CT-scanning havde vist en mulig kræftknude.

Sagsnummer:

22SFP84

Offentliggørelsesdato:

16. september 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Akutafdelingen den 23. og den 24. november 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 23. og den 24. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog relevant behandling, idet han blev udskrevet uden yderligere undersøgelser og ikke henvist til kræftpakke
 • at ikke modtog tilstrækkelig information, idet der ikke blev informeret om mulig kræftmistanke, plan for udredning eller om at tage kontakt til egen læge ved manglende bedring.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

, 66 år, var den 23. og den 24. november 2020 indlagt på Akutafdelingen, , da der var mistanke om, at han havde en blodprop i lungen. Han fik derfor foretaget en røntgenundersøgelse samt en CT-scanning af brystkassen. Der blev endvidere lavet en objektiv undersøgelse og et elektrokardiogram. Indlæggelsen skete på baggrund af en henvisning fra s praktiserende læge, da havde oplevet åndenød og tør hoste samt havde været i antibiotisk behandling mod lungebetændelse de sidste 11 dage. Han kunne videre ikke lave samme grad af havearbejde, som han plejede, ligesom han ikke kunne trække vejret ordentligt i hvile.

Der blev på baggrund af de foretagne undersøgelser vurderet, at tiden skulle ses an, men samtidig, at mistanke om kræft ikke kunne udelukkes. blev herefter udskrevet med besked om at tage kontakt til sin praktiserende læge efter en uge, hvis der ikke var bedring af hans symptomer.

Det fremgår af klagen, at ikke blev informeret om kræftmistanke før udskrivelse, samt at CT-scanningen viste betændelsesforandringer på lungerne, hvilket ligeledes ikke blev informeret om før udskrivelse.Det fremgår endeligt af klagen, at efterfølgende i maj 2021 blev henvist i en kræftpakke, og at der blev fundet kræft i lungen ved undersøgelserne.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ikke blev informeret om at tage kontakt til sin praktiserende læge i forbindelse med udskrivelse den 24. november 2020. Det fremgår videre af klagen, at han blev udskrevet med besked om, at han skulle behandles med antibiotika med en forventning om, at symptomerne herefter ville forsvinde.

Det fremgår af journalen, at i forbindelse med udskrivelsen blev informeret om, at han skulle tage kontakt til sin praktiserende læge, såfremt der ikke var bedring efter en uge. Det fremgår videre af journalen, at der var mistanke om en lungebetændelse, som muligvis var virusbetinget. Det fremgår ikke af journalen, at der blev vejledt om, at han skulle starte i yderligere antibiotisk behandling, eller at der i øvrigt blev udskrevet antibiotika.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ifm. udskrivelse

den 24. november 2020 blev vejledt om, at han skulle starte i antibiotisk behandling grundet mistanke om en bakteriel lungebetændelse, eller at han herudover ikke blev vejledt om at tage kontakt til sin praktiserende læge, hvis der ikke var bedring efter en uge.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse, idet CT-scanningen af lungerne viste en mulig kræftknude i venstre lunges underlap samt forstørrede lymfeknuder i venstre lungerod, hvorfor der burde være lavet en henvisning til lungekræftpakke med PET-scanning, bronkoskopi (undersøgelse og biopsitagning af luftveje med kikkert) og EBUS (ultralydsvejledt undersøgelse af luftrør og lunger). Desuden viste blodprøvesvar nedsat blodprocent og nedsat protein i blodet, hvilket kan tyde på, at der er kronisk sygdom eller kræftsygdom. Der var videre foretaget kontrol af såkaldt procalcitonin i blodprøverne, som normalt vil være forhøjet, hvis der er infektion i kroppen, hvilket den ikke var i s tilfælde, hvilket også burde have bestyrket mistanken om en kræfttilstand
 • at allerede havde modtaget behandling for lungebetændelse, idet han havde været i antibiotisk behandling med Surlid de sidste 11 dage uden bedring, hvorfor næste skridt burde have været udredning for kræft i lungerne
 • at ikke på relevant vis blev vejledt ved udskrivelsen, idet han blev vejledt om at tage kontakt til praktiserende læge ved manglende bedring efter en uge, hvorimod der i stedet burde være aftalt opfølgning på en relevant afdeling på et sygehus efter en uge. Det er styrelsens vurdering, at såfremt en patient med lignende sygdomsbillede, og hvor der billeddiagnostisk er mistanke om kræft, udskrives uden plan og uden henvisning til kræftpakke, bør ses til opfølgning og videre udredning på et sygehus inden for 1-2 uger, således at udredningstiden ikke forlænges
 • at ikke modtog tilstrækkelig information i forbindelse med udskrivelsen, idet undersøgelsens resultat viste en mulig kræftknude i venstre lunges underlap, hvorfor burde være blevet informeret om kræftmistanke
 • at den omstændighed, at havde kliniske symptomer forenelige med lungekræft i form af let feber, udtalt træthed, nattesved og hoste, ikke i sig selv burde have givet anledning til at henvise til kræftpakkeforløb. Symptomerne kunne også være forenelige med lungebetændelse, herunder virusbetinget lungebetændelse. Det er dog styrelsens opfattelse, at en virusbetinget lungebetændelse meget sjældent vil give knudeagtige fortætninger i lungerne, som der blev konstateret på CT-scanningen. Det er herefter styrelsens opfattelse, at symptomerne sammenholdt med resultatet af CT-scanningen, blodprøvesvar, og at tidligere havde været i antibiotisk behandling for lungebetændelse uden effekt, burde have medført, at der var sket henvisning til yderligere udredning på et sygehus for en kræfttilstand i lungerne i kræftpakkeforløb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. og den 24. november 2020 på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed