Utilstrækkelig behandlingsplanlægning

Sygehus får kritik for utilstrækkelig forundersøgelse og planlægning af kæbeoperationer. Selve operationerne og den efterfølgende periode var ikke kritisabel.

Sagsnummer:

22SFP85

Offentliggørelsesdato:

23. september 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling, Kirurgi

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på i perioden fra den 23. maj til den 8. juni 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 23. maj 2018 til den 25. februar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at behandlingen af s kæbeproblematik ikke har været i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. maj 2018 fik 44-årige foretaget en kæbeoperation mod kæbeanomali (abnormiteter i kæbernes dimensioner) og blev efterfølgende udskrevet den 25. maj 2018.

var efterfølgende til to kontroller den 29. maj og den 5. juni 2018, hvor det blev vurderet, at sammenbiddet ikke var optimalt. Der blev derfor truffet beslutning om at reoperere den 8. juni 2018, hvor man rettede på sammenbiddet. kunne efterfølgende udskrives dagen efter. I perioden fra udskrivelsen og frem til den 18. juli 2018 blev set til flere kontroller på afdelingen.

Den 28. november 2018 blev set til ekstraordinær kontrol på afdelingen. Her oplyste , at hun oplevede klik i højre kæbeled.

Den 31. maj 2019 var til 1 års kontrol, hvor det blev diagnosticeret, at efter færdigregulering havde tvangsført glidning ved sammenbid, hvorfor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en RFS-skinne (refleks frigørende skinne) til underkæben. Skinnen blev udarbejdet og udleveret den 27. juni 2019.

I perioden fra den 12. august 2019 til den 25. februar 2021 var til adskillige kontroller af bidskinnebehandlingen, som løbende blev vurderet.  

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , , for planlægningen af de to kæbeoperationer.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at planlægningen af de to udførte operationer har væsentlige mangler. Der ses ikke udført indledende undersøgelser, som burde have været lagt til grund for planlægningen af de nødvendige kæbeflytninger
  • at der forud for den primære operation den 23. maj 2018 ikke ses foretaget en forundersøgelse, hvor der burde have indgået en almen anamnese (sygehistorie vedrørende patientens almene helbred, sundhed og medicin), en fagspecifik anamnese, en grundig undersøgelse af s ansigtskelet samt en samtale om ønsker og forventninger til behandlingen
  • at forundersøgelsen ligeledes burde have indeholdt en beskrivelse af s kæbeafvigelser i alle 3 plan, en beskrivelse af okklusionen (sammenbiddet) og et skøn over de ønskede flytninger.
  • at der ligeledes ikke ses foretaget en simulering af behandlingen baseret på de kliniske fund forud for operationen og den ortodontisk-kirurgiske behandling, som burde have været en del af behandlingsplanlægningen.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , for den øvrige del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den udførte kæbeoperation og efterfølgende reoperation teknisk blev udført relevant og i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard
  • at i forløbet efter operationerne blev undersøgt og diagnosticeret korrekt, ligesom det vurderes relevant at iværksætte den mest simple og mindst invasive behandling med en RFS-skinne. RFS-skinnen kan dels aflaste muskler og led, men ligeledes anvendes diagnostisk for at bekræfte, om en tvangsføring er muskulært betinget
  • at allerede ved første henvendelse flere år forud for operationerne oplevede kæbeledsproblemer med bl.a. ”slingrende gabebevægelse”, hvilket allerede på daværende tidspunkt har indikeret, at diskus/ledskiven i kæbeleddet har kunnet ”klikke” enten med eller uden ledlyde, ligesom der allerede dengang ligeledes var muskulære ømheder. Det var derfor relevant først at behandle med operationer og RFS-skinne, ligesom der i perioden ses relevante behandlingsmæssige overvejelser om bl.a. bidhævning eller ny operation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 23. maj 2018 til den 8. juni 2018 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed