Overset byld trods kardinalsymptomer herpå

Sygehus får kritik for utilstrækkelig undersøgelse af en patient, idet der burde have været foretaget yderligere diagnostisk undersøgelse, da den objektive undersøgelse viste 3 ud af 4 kardinalsymptomer på en betændelsestilstand i huden.

Sagsnummer:

22SFP89

Offentliggørelsesdato:

30. september 2022

Speciale:

Kirurgi, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på den 23. januar 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 23. januar til den 26. januar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant undersøgt for sine symptomer, herunder at det blev overset, at der var tale om en byld
  • at han burde have været opereret på et tidligere tidspunkt i forløbet henset til hans tilstand og smerter.
  • at under sin indlæggelse ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling samt vejledning for sin byld.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. januar 2022 ankom 22-årige , der tidligere havde haft hæmorider, til , på grund af smerter ved endetarmen. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af ham, hvor det blev konkluderet, at der var tale om en lille hæmoride. Han fik udleveret en recept på medicinpræparatet Diclon og vejledt om at kontakte sin praktiserende læge ved ingen bedring eller feber.

Den 25. januar 2022 blev indlagt på til observation på grund af forværring af hæmoride på trods af indtagelse af smertestillende og proctosedyl, som er et præparat mod hæmorider. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, der viste, at der var tale om en byld og ikke en hæmoride, som først diagnosticeret. blev herefter vejledt om, at han skulle opereres, men at der var risiko for, at operationen ville blive udskudt. Operationen blev efterfølgende udskudt til den efterfølgende dag.

Den 26. januar 2022 blev vejledt om, at der var store chancer for endnu en aflysning af operation, hvilket han var meget utilfreds med og ønskede sig udskrevet mod givet råd. Han forlod herefter afdelingen grundet lang ventetid og uden at blive tilset af en læge. Der var på et tidligere tidspunkt i behandlingsforløbet spontant gået hul på bylden.

Det fremgår af klagen, at s byld sprang den 25. januar 2022 om aftenen, og at han efterfølgende ikke blev undersøgt, fik renset bylden, eller blev vejledt om, hvordan han skulle håndtere det efterfølgende forløb.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , , for behandlingen den 23. januar 2022.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev undersøgt på tilstrækkelig vis for sine symptomer i form af smerter ved endetarmen, idet der burde have været foretaget yderligere diagnostisk undersøgelse af ham i form af en rektal eksploration (undersøgelse af endetarm ved beføling) eller en anoskopi (kikkertundersøgelse af nederste del af tarmen). Dette henset til, at der ved den objektive undersøgelse af fandtes smerte, rødme og hævelse i endetarmen, som udgør 3 af 4 kardinalsymptomer på en betændelsestilstand i huden. Lægen burde som følge heraf have overvejet en infektion eller en byld som en af flere mulige diagnoser og have foretaget en rektal eksploration for at kunne afvise byld som mulig diagnose.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en byld sædvanligvis diagnosticeres ved en objektiv undersøgelse af endetarmen, hvor kardinalsymptomer på byld, i form af smerte, rødme, hævelse og varme, vil være til stede. Det er nødvendigt at foretage en anal inspektion, en rektal eksploration og en anoskopi for at kunne foretage en tilstrækkelig og relevant diagnosticering.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. januar 2022 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere , , for den øvrige del af behandlingen, som modtog på afdelingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant ikke at operere på et tidligere tidspunkt i forløbet, idet han ikke viste tegn til blodforgiftning, feber eller anden akut behandlingskrævende tilstand, som nødvendiggjorde en akut operation. s smerter kunne behandles medicinsk, indtil det var muligt at foretage en operation, hvorfor behandlingen under indlæggelsen var relevant og i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.
  • at modtog relevant og tilstrækkelig vejledning omkring efterfølgende pleje, idet han fik udleveret en pjece fra hospitalet omkring behandlingen af en byld. blev udskrevet mod givet råd, og forlod afdelingen uden at blive tilset af en læge, hvorfor det ikke kan kritiseres, at han ikke modtog mundtlig vejledning omkring pleje.

Styrelsen finder på den baggrund at den behandling, som modtog i perioden fra den 25. januar 2022 til den 26. januar 2022 på , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed