Aktindsigt ved gennemgang af journal

Aktindsigt kan ske ved gennemgang af journalen med patienten. Hvis dette accepteres, accepterer patienten også, at patienten ikke får alle oplysninger i journalen. Behandlingsstedet vurderer, hvilke oplysninger, der er væsentlige at gennemgå med patienten.

Sagsnummer:

22SFP91

Offentliggørelsesdato:

6. oktober 2022

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

  • for gennemgang af din mors journal den 30. oktober 2019.

Det betyder, at lægeklinikken ikke har handlet i strid med reglerne om aktindsigt.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du ikke fik en fyldestgørende gennemgang af din mors journal den 30. oktober 2019.

SAGSFREMSTILLING

Den 30. oktober 2019 mødte du op ved . Du havde fået samtykke fra din mor til at få din mors journaloplysninger. Lægeklinikken forklarede, at din mor havde let KOL, som sammen med hendes alder prægede hende, men at hun ellers ikke fejlede noget alvorligt. Du var tilfreds med dette og ønskede ikke journalen udleveret alligevel.

Du har oplyst, at du ved samtalen ikke blev orienteret om, at din mor var sengeliggende og kun spiste flydende kost. Du har også oplyst, at disse oplysninger burde være centrale forhold i en overordnet gennemgang af din mors helbred.

Vi har lagt oplysningerne i journalen til grund for afgørelsen. Journalen har normalt stor bevis-værdi, fordi den bliver skrevet i forbindelse med behandlingen og på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget. 

BEGRUNDELSE

Reglerne om aktindsigt

En patient har ret til aktindsigt i sin journal. Patienten kan også give sit samtykke til, at journalen bliver udleveret til en anden, hvis patienten ønsker dette.

Et behandlingssted kan gennemføre en aktindsigt ved at gennemgå journalen med patienten. Hvis patienten accepterer, at aktindsigten gennemføres ved en gennemgang af journalen, accepterer patienten samtidigt, at patienten ikke får samtlige oplysninger i journalen. Behandlingsstedet foretager en vurdering af, hvilke oplysninger, der er væsentlige at gennemgå med patienten. Patienten har dog altid ret til at afslå et tilbud fra behandlingsstedet om gennemgang af journalen, og i stedet få journalen udleveret.

Dette gælder også, hvis patienten har givet samtykke til, at en anden skulle have oplysningerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere .

Vi har lagt vægt på:

  • at lægeklinikken tilbød en gennemgang af din mors journal.
  • at du accepterede og var tilfreds med denne løsning.
  • at du dermed også accepterede, at du ikke fik samtlige oplysninger om din mors helbred.
  • at vi ikke finder grundlag for at tilsidesætte det skøn, som lægeklinikken foretog, da de vurderede, hvilke oplysninger du skulle have, da de gennemgik din mors journal med dig.
  • at du efter gennemgangen ikke længere ønskede din mors journal udleveret.

har derfor ikke handlet i strid med reglerne om aktindsigt.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 37, stk. 1, om retten til aktindsigt

Vejledninger

Dagældende vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger:

  • Punkt 7 om gennemførelse af aktindsigt