Én forælders samtykke var ikke nok til at sende underretning

Det var ikke nok at få et samtykke fra én af forældrene til at sende en underretning, da der også blev videregivet fortrolige oplysninger om den anden forælder. Behandlingsstedet skal orientere den/dem, der bliver videregivet fortrolige oplysninger om.

Sagsnummer:

22SFP92

Offentliggørelsesdato:

6. oktober 2022

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • Psykiatrien i Region for brud på deres tavshedspligt i perioden fra den 5. til den 25. juni 2021.

Det betyder, at Psykiatrien i Region har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at Psykiatrien i Region har brudt deres tavshedspligt ved at give oplysninger om dig i underretningerne af 5., 10. og 25. juni 2021 til Kommune uden dit samtykke.

SAGSFREMSTILLING

Den 5. juni 2021 sendte Psykiatrien i Region en underretning til Kommune. Det fremgår, at du boede sammen med dine børns mor, som havde været indlagt på psykiatrisk afdeling siden den 3. juni 2021. Hun var indlagt i en tilstand, der bedst kunne betegnes som belastningsudløst, svær følelsesmæssig reaktion og en mindre grad visse urealistiske forfølgelsesforestillinger, der relaterede sig til den belastning, hun efter lægens vurdering blev udsat for i form af din adfærd. Ud fra hvad hun fortalte, var der holdepunkter for, at du havde eller på et tidspunkt havde frembudt paranoide forestillinger. Tilstanden ved dine børns mor var et kendt psykiatrisk fænomen, hvor sådanne paranoia kunne overføres mellem nærtstående personer. Det fremgår også, at familien kunne bruge ekstra hjælp udefra, da relationen mellem dig og dine børns mor vurderedes dysfunktionel psykiatrisk set, med dig som sandsynlig udløsende faktor ud fra det beskrevne fra dine børns mor. Dine børns mor havde givet samtykke til underretningen. Det blev dog også noteret, at underretningen grundet praktiske omstændigheder ikke var blevet forelagt for dig.

Den 10. juni 2021 sendte Psykiatrien i Region en underretning mere til Kommune. Det fremgår, at dine børns mor vurderedes at være svært påvirket af din gøren og laden, som udløsende faktor. Derudover vurderedes miljøet i familien psykiatrisk at være dysfunktionelt for børnene i en sådan grad, at de risikerede at udvikle psykiske sygdomstræk af alvorlig karakter i form af induceret psykose med risiko for varige psykiske forstyrrelser. Det fremgår også, at det ville kræve en mere grundig evaluering af den faktiske psykiske tilstand hos dig, for at man kunne vurdere de egentlige behov for hjælp.

Den 25. juni 2021 sendte Psykiatrien i Region endnu en underretning til Kommune. Det fremgår, at dine børns mor beskrev væsentlige problemer i parforholdet. Børnene reagerede ifølge deres mor voldsomt. Det fremgår også, at du ifølge dine børns mor havde en anden holdning til børneopdragelse end hende selv. Det vurderedes, at der var akut behov for, at familien blev kontaktet med henblik på at vurdere, hvordan man kunne sikre mere trygge rammer for børnenes trivsel og udvikling. Dine børns mor blev orienteret om den fornyede underretning og accepterede dette.

Din advokat har oplyst, at oplysningerne i underretningerne udelukkende var baseret på udtalelser fra dine børns mor, og at psykiatrien på intet tidspunkt havde talt med dig.

Din advokat har også oplyst, at du ikke havde givet samtykke til, at underretningerne kunne sendes til kommunen, og at du heller ikke var blevet orienteret om, at underretningerne var sendt.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

En sundhedsperson kan dog give oplysningerne videre til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke. Et samtykke skal være skriftligt. Samtykket behøver dog ikke være skriftligt, hvis sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler herfor.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke. En sundhedsperson kan fx give oplysningerne, når der er pligt til det efter anden lovgivning.

Sundhedspersoner skal underrette kommunen, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Det beror på sundhedspersonens konkrete skøn, hvornår der er mistanke om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Sundhedspersonen skal normalt orientere eller forsøge at orientere om, at der bliver sendt en underretning til kommunen. Orienteringen skal gives til den person, der bliver videregivet fortrolige oplysninger om. Det er ikke nødvendigt, at sundhedspersonen får et samtykke til videregivelsen fra denne person.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Psykiatrien i Region for at give oplysninger om dig i underretningerne til Kommune, uden at de forsøgte at orientere dig.

Vi har lagt vægt på:

 • at underretningerne indeholdt fortrolige oplysninger om dig, fordi der var oplysninger om, hvordan psykiatrien vurderede din helbredstilstand.
 • at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det skøn, som psykiatrien lavede, da underretningerne blev sendt, fordi underretningerne beskrev forhold, som gav psykiatrien viden eller mistanke om, at dine børn havde brug for særlig støtte.
 • at oplysningerne i underretningerne var udtryk for psykiatriens subjektive opfattelse af dig.
 • at psykiatrien ikke havde pligt til at undersøge dig eller oplysningerne om dig nærmere, inden underretningerne blev sendt. Det skyldes, at underretningspligten allerede indtrådte, da psykiatrien fik viden eller mistanke om, at dine børn kunne have behov for særlig støtte.
 • at du ikke havde givet samtykke til, at psykiatrien kunne sende oplysninger om dig til kommunen.
 • at psykiatrien heller ikke orienterede eller forsøgte at orientere dig om, at der blev sendt en underretning til kommunen.
 • at det derfor ikke var tilstrækkeligt, at psykiatrien indhentede et samtykke fra dine børns mor, inden de sendte fortrolige oplysninger om dig i underretningerne til kommunen.

Psykiatrien i Region har derfor handlet i strid med sundhedsloven.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 43, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke til andre formål
 • § 43, stk. 2, nr. 1, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 44, stk. 1 og 2, om samtykke til videregivelse

Bekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022 af lov om social service (serviceloven):

 • 153 om underretningspligt

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke