Utilstrækkelig vurdering af selvmordsrisiko

Sygehus får kritik for utilstrækkelig vurdering af selvmordsrisiko, idet der ikke blev udført psykiatrisk tilsyn eller overvejet indlæggelse for at sikre, at patient ikke begik selvmord under udredning.

Sagsnummer:

22SFP95

Offentliggørelsesdato:

3. november 2022

Speciale:

Psykiatri, Urinvejskirurgi (urologi), Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler, Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Psykiatrien i Region , for behandlingen hos Regionspsykiatrien , den 7. december 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • for behandlingen.
 • Regionshospitalet , for behandlingen på Akutafdelingen, Medicinsk afdeling og Urologisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke på relevant og tilstrækkelig vis blev udredt og behandlet for blære- og vandladningsgener, ligesom hun skulle have været henvist til kræftpakkeforløb tidligere
 • at der ikke på relevant vis blev fulgt op på s tilstand
 • at blev udtrappet i Metadon.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. januar 2021 havde 47-årige en telefonkonsultation hos , hvor hendes tilstand blev drøftet. orienterede, at hun oplevede svimmelhed. Hun fik på den baggrund ordineret test af væsketal, Kalium og Natrium. var kendt med en livslang misbrugsproblematik, ligesom hun var i stabil medicinsk behandling med Metadon. var endvidere kendt med 3x lungeembolier (blodprop i lungen), ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet), epilepsi, ileostomi, koagulationsdefekt, kapseldannelse i højre bryst og urinretention (ikke at kunne tømme blæren).

I perioden fra den 15. januar til den 18. april 2021 fik foretaget en række blodprøver, der viste, at hendes saltbalance lå lidt lavt, Natriumniveauet blev målt til 125, og INR (blodets evne til at størkne) var faldende, selvom hun var blevet øget i Maravan-behandling (blodfortyndende medicin). blev henvist til akutbehandling i sygehusregi.

Den 26. april 2021 havde en telefonkonsultation, idet hun var svimmel, rystede, havde krampe i mave- og arme, samt havde kvalme og ingen appetit. var dagen forinden indlagt, men havde udskrevet sig selv mod givent råd. blev henvist til indlæggelse i sygehusregi.

Den 25. maj 2021 havde en samtale. lå konstant, havde kvalme, hovedpine og en usikker gang. Hun krampede lidt og var kuldskær, havde forstoppelse og svært ved at tisse. fik sendt en henvisning til second opinion i sygehusregi.

Den 30. juni 2021 modtog lægeklinikken en epikrise fra sygehuset, hvoraf det fremgik, at havde fået iværksat udredning for hyponatriæmi (skæv saltbalance), ligesom hun også var blevet henvist til yderligere udredning med henblik på udredning for urinretention.

I perioden fra den 26. august til den 4. november 2021 blev løbende henvist til yderligere udredning i sygehusregi, ligesom hun blev henvist til psykiatrien. Der blev endvidere løbende afholdt telefonkonsultationer med s pårørende.

Den 4. november 2021 havde s mor en telefonkonsultation, idet s tilstand ikke var blevet bedre. s mor orienterede om, at havde meget svært ved at tisse, ligesom de af en anden læge havde fået oplyst, at skulle indlægges i sygehusregi.

I perioden fra den 5. til den 16. november 2021 havde s pårørende atter løbende telefonkonsultationer, idet ikke kunne tømme blæren, ligesom de gerne vil have indlagt til yderligere udredning.

Den 17. november 2021 havde en samtale, hvor det blev drøftet, at s medicin skulle reduceres, ligesom dette skulle ske under specialiseret tilsyn.

I perioden fra den 17. til den 30. november 2021 klagede løbende over smerter, ligesom hun fortsat klagede over, at hun ikke kunne tømme sin blære. Videre fik løbende anlagt et kateter, der i perioden blev seponeret og genanlagt.

Den 3. december 2021 havde atter en telefonkonsultation, hvor hun klagede over smerter, og at hun ikke kunne komme af med sin urin, ligesom hun gerne ville have flere smertestillende tabletter. havde fået Metadon, men følte sig ikke relevant smertedækket.

I perioden fra den 4. til den 8. december 2021 klagede s pårørende fortsat løbende over, at ikke var relevant smertedækket.

Det fremgår af klagen, at havde mange smerter, ligesom der ikke blev ordineret yderligere smertestillende medicin, idet hun var under udtrapning af Metadon. Videre fremgår det, at fik udleveret et vandladningsskema, der blev udfyldt og afleveret i lægeklinikken, og at lægeklinikken herefter ikke kom med en tilbagemelding herpå.

Det fremgår af en udtalelse til sagen af lægeklinikken, at havde et kompliceret forløb, ligesom hun fik foretaget en CT-scanning, der var normal. Videre fremgår, at der ved en cystoskopi (kikkertundersøgelse af blære og urinrør) fandtes et lille suspekt område i blæren, hvorefter blev henvist i kræftpakkeforløb.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev relevant og tilstrækkelig udredt og behandlet i perioden, idet hun fik foretaget blodprøver, ligesom hun blev henvist til yderligere udredning, behandling og indlæggelse i sygehusregi, herunder, at der henset til s symptomer blev iværksat yderligere udredning. Videre, at det henset til s symptomer var relevant, at hun ikke blev henvist til kræftpakkeforløb tidligere, idet der ikke forelå indikation på begyndende kræft.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at det kan være vanskeligt at smertedække patienter med en omfattende misbrugshistorik og omfattende medicinliste, ligesom der skal udvises tilbageholdenhed og forsigtighed ved behandling med stærkt smertestillende medicin.
 • at der løbende blev fulgt op på s tilstand, idet hun blev tilset, ligesom der blev afholdt samtaler og telefonkonsultationer, hvor der blev fulgt op på hendes tilstand, ligesom hun henset til sin tilstand løbende blev henvist til yderligere udredning i sygehusregi.
 • at s metadonbehandling og medicinliste blev gennemgået ved et andet behandlingssted, der anbefalede at mindske metadondosis fra 245 mg til under 150 mg, men at metadonudtrapningsforløbet ikke var blevet påbegyndt, hvorefter fortsat blev behandlet med sædvanlig dosis
 • at den udførte cystoskopi den 1. december 2021 ikke viste tegn på åbenlys kræftsygdom, men imidlertid viste nogle irriterede områder i blærens slimhinde, der kunne skyldes kateriseringer, kronisk infektion eller tidlige celleforandringer

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2021 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Medicinsk afdeling og Urologisk Afdeling, Regionshospitalet , i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkelig udredt og behandlet, herunder at hun ikke blev opereret tidligere i forløbet
 • at ikke blev relevant og tilstrækkelig smertebehandlet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. april 2021 blev indlagt på Akutafdelingen, Regionshospitalet , idet hun de sidste tre uger havde fået det tiltagende dårligere, ligesom hendes saltbalance (hyponatriæmi) lå på 125, der skulle reguleres. fik ordineret blodprøver og EKG (ekkokardiogram), ligesom der ved svar på blodprøver skulle tages stilling til væskebehandling. havde i øvrigt givet udtryk for, at hun tissede mindre, og at hun skulle presse mere for at tømme sin blære.

blev senere samme dag indlagt på Medicinsk Afdeling til videre behandling af hyponatriæmi (lavt saltniveau i blodet). Det blev planlagt, at skulle have Natrium-Kalium-infusion (gives som væske i blodårerne), der skulle tages nye væsketal (undersøgelse af væske og saltbalance i blodet), og der blev bestilt INR (prøve, der viser blodets evne til at størkne).

Den 21. april 2021 var utilpas med kvalme og hovedpine. Det blev planlagt, at hun skulle fortsætte behandlingen med Natrium-Kalium-infusion, ligesom der blev ordineret kontrol af væsketal og INR. 

Den 22. april 2021 blev udskrevet mod givet råd. Det blev aftalt, at skulle øges i salttilskud. Hun fik Natrium Kallium 500 mg to gange dagligt, ligesom hun skulle gå til kontrol af natriumniveauet hos egen læge inden for de næste døgn. Det blev under indlæggelsen vurderet, at årsagen til hyponatriæmi skyldtes medicinbivirkninger, samt at yderligere udredning herfor skulle foregå ved henvisning fra egen læge.

Den 29. juni 2021 var til nefrologisk forundersøgelse (forberedende undersøgelse af nyrernes funktion) på Medicinsk Afdeling, idet hun var blevet henvist på grund af en række symptomer, der kunne skyldes hyponatriæmi. havde vanskeligheder ved at tisse, hvorfor hun blev henvist til gynækologisk regi. I forhold til udredningen for hyponatriæmi skulle hun fortsætte med væske, hun skulle pausere Natrium-Kalium-tabletter, og hun fik ordineret udvidede nyre, infektions- og levertal samt andre blodprøver om en uge. Endeligt fik hun ordineret døgnurinopsamling, ligesom hun skulle til kontrol om 1 til 1,5 måned

Den 2. august 2021 var til klinisk undersøgelse på Medicinsk Afdeling. Årsagen til s hyponatriæmi var endnu uafklaret. Hun fik ordineret gatroskopi (kikkertsundersøgelse via halsen), CT-scanning af cerebrum (CT-scanning af hjernen) og hun fik ordineret Motilium 10 mg efter behov mod kvalme.

I perioden fra den 10. til den 13. august 2021 var indlagt på Medicinsk Afdeling, idet hun var almen utilpas og var svimmel. oplevede fortsat vanskeligheder ved at komme af med vandet. Der blev foretaget en CT-scanning af hjernen, der var normal, ligesom der ikke fandtes nogen ændring i hendes hyponatriæmi. blev udskrevet, ligesom en nedtrapning af benzodiazepiner og opioater blev drøftet. blev endvidere oplyst om, at der ikke var nogen årsag til hendes gener, ligesom det blev drøftet, at der kunne være tale om en funktionel sygdom.

Den 16. september 2021 blev tilset på Medicinsk Afdeling, idet hendes tilstand ikke var blevet bedre. havde siden sidste indlæggelse fået foretaget CT-scanning og MR-scanning af hjernen. blev afsluttet, idet hun ikke kunne tilbydes yderligere behandling.

Den 29. og 30. oktober 2021 blev tilset på akutafdelingen, idet hun ønskede en væskeinfusion. blev indlagt til fornyet stabilisering af hendes tilstand. Videre fik anlagt et blærekateter. fik foretaget døgndiurese (indsamling af alt urin i løbet af et døgn) og blev herefter udskrevet. Endeligt blev det planlagt, at skulle have foretaget gastroskopi (kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesækken og tolvfindertarmen).

Den 4. november 2021 blev atter indlagt på Medicinsk Afdeling, idet hun ikke kunne få tømt sin blære, ligesom hun havde smerter i sin blære. Det blev planlagt, at der skulle foretages indlæggelsesblodprøver samt smertepakke, ligesom hun fik anlagt et kateter med henblik på aflastning af blæren. fik endvidere foretaget en CT-scanning, der viste, at kateteret var velplaceret, og at der i øvrigt ikke var noget upåfaldende.

Den 5. november 2021 blev udredt ved en afdeling i sygehusregi. Det blev planlagt, at skulle have foretaget en cytoskopi (ultralydsscanning af blæren) og vurderes hos urolog. blev endvidere udskrevet fra Medicinsk Afdeling med kateter og orienteret om, at den manglende blæretømning kunne skyldes store doser benzodiazepiner, Metadon og antiepileptisk medicin. skulle til opfølgning hos egen læge og blev henvist til urolog.

Den 3. december 2021 var indlagt på Akutafdelingen, idet hun havde urinretension (hvor blæren ikke kan tømmes) og stærke blæresmerter, ligesom hun om seks dage skulle have foretaget en cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren). var desuden i kræftpakkeforløb. Det blev planlagt, at skulle blærescannes, ligesom der blev bestilt blodprøver samt ordineret 5 mg Oxynorm (morfin) mod smerter. fik øget ordinationen af Oxynorm med 10 mg efter behov som injektion, hun fik nervemedicin Amitriptylin 10 mg og Nitrazepam 10 mg. tog endvidere eget medbragte medicin. var i øvrigt svær at få smertedækket.

Den 4. december 2021 var det fortsat vanskeligt at få smertedækket . Hun havde ingen effekt af Oxynorm. Hun var to dage tidligere startet på præparaterne Atropin og Papaverin og morfin i flydende form. Endeligt blev hendes ordination af Metadon ikke justeret. blev flyttet til medicinsk afdeling.

Den 5. december 2021 fik smertestillende som en engangsordination, idet hun var smerteforpint. truede med at hoppe ud fra altanen, idet hun ønskede yderligere smertestillende. tilstand blev konfereret med bagvagt i psykiatrisk regi, hvorefter det blev vurderet, at hun ikke var selvmordstruet, men desperat på grund af somatisk sygdom. Det blev planlagt, at skulle udskrives til en midlertidig plads på et opholdssted.

Den 6. og 7. december 2021 havde fortsat vanskeligheder med smertedækningen, ligesom hun atter truede med at begå selvmord, hvis hun ikke fik mere smertestillende medicin. fik tømt sin blære kl. 04:50, kl. 11:00, kl. 17:00, og kl. 22:00.

Den 8. december 2021 blev der udfærdiget udskrivningsepikrise, idet havde forladt afdelingen, ligesom hun blev afsluttet til egen læge. blev atter ikke vurderet som værende selvmordstruet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Medicinsk afdeling og Urologisk Afdeling, Regionshospitalet for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at , henset til sine symptomer, på relevant vis blev behandlet, idet hun blev henvist til yderligere udredning, ligesom hun blev tilset i gynækologisk regi, herunderat ikke havde symptomer, der indikerede, at der skulle foretages yderligere

  Styrelsen kan oplyse, at nogle blærelidelser medfører invaliderende smerter for patienten på trods af mange og gentagne undersøgelser, og selvom der forsøges med en lang række medicin gennem mange år. Videre at løsningen for patienter, der har haft invaliderende smerter i flere år er, at blæren må fjernes.
 • at det var sundhedsfagligt relevant, at ikke fik tilbudt operation på et tidligere tidspunkt, idet der ikke forelå forhold, der krævede tidligere eller akut operation
 • at det var sundhedsfagligt relevant, at det i forløbet ikke blev mistænkt, at kunne have blærekræft, idet de almindelige symptomer herfor ikke var opfyldt, herunder at hun bl.a. ikke havde blod i urinen.

  Styrelsen kan oplyse, at et almindeligt symptom på blærekræft er blod i urinen, der enten kan påvises ved undersøgelse med urinstix eller ved synligt blod i vandladningen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2021 på Akutafdelingen, Medicinsk afdeling og Urologisk Afdeling, Regionshospitalet , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Regionspsykiatrien , Psykiatrien i Region , i perioden fra den 5. til den 7. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at s selvmordsrisiko blev fejlvurderet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 5. december 2021 blev s tilstand konfereret med Regionspsykiatrien , Psykiatrien i Region , idet hun truede med at hoppe ud fra en altan, hvis hun ikke fik ordineret mere smertestillende. s sygehistorie blev gennemgået, hvor det blev vurderet, at hun ikke var selvmordstruet men alene desperat, idet hun ikke tidligere havde haft passive selvmordstanker, når hun blev presset somatisk.  

Den 7. december 2021 var der tilsyn ved telefonkonsultation, hvor det atter blev vurderet, at ikke var selvmordstruet.

Det fremgår af klagen, at flere gange havde givet udtryk for selvmord, ligesom personalet flere gange havde hentet hende fra altanen på 12. etage.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Regionspsykiatrien , Psykiatrien i Region for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at s selvmordsrisiko ikke blev relevant vurderet, idet hun i forløbet flere gange havde fremsat selvmordstrusler på grund af smerter, ligesom hun flere gange havde truet med at springe ud fra altanen eller forlade afdelingen, hvorefter der burde have været udført psykiatrisk tilsyn og evt. indlæggelse med henblik på at sikre sig, at hun ikke begik selvmord under hendes udredningsforløb.

  Styrelsen kan oplyse, at selvmordsfaren vurderes klinisk ud fra de tanker og symptomer, som patienten præsenterer, ligesom pårørendes oplysninger samt personalets observationer indgår i en sådan vurdering. Videre at advarselssignaler typisk er, at patienten tidligere har forsøgt selvmord, at patienten har planlagt, hvordan selvmordet skal foregå eller at patienten vedvarende udtaler, at ville tage livet af sig selv.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 5. til den 7. december 2021 hos Regionspsykiatrien , Psykiatrien i Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed