Ej ret til refusion for Covid-19 test i udlandet

Regionen kunne give afslag på refusion efter sundhedsloven for udgifter til en Covid-19 test foretaget i udlandet. Testen ville være blevet foretaget i samfundssporet i Danmark, og er derfor ikke en sundhedsydelse, der bliver betalt af regionen.

Sagsnummer:

22SFP96

Offentliggørelsesdato:

4. november 2022

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder Region s afgørelse:

 • om refusion af udgifter til behandling i udlandet.

Det betyder, at du ikke havde ret til at få penge tilbage for dine udgifter.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på refusion af dine udgifter til en Covid-19 test i Frankrig.

SAGSFREMSTILLING

Den 27. juli 2021 søgte du Styrelsen for Patientsikkerhed om refusion af dine udgifter til en Covid-19 test foretaget den 16. juli 2021 i Frankrig. Du sendte en beskrivelse af behandlingen, dato for behandlingen samt en specificeret og kvitteret regning sammen med din ansøgning.

Den 29. april 2022 gav Styrelsen for Patientsikkerhed dig afslag på refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Den 8. juni 2022 oversendte styrelsen din ansøgning om refusion til din bopælsregion med henblik på at afklare, om du havde ret til refusion af dine udgifter efter de danske regler.

Den 15. juni 2022 bad regionen dig om at oplyse, i hvilken forbindelse testen blev foretaget, herunder om det var som led i hjemrejse eller for at modtage sygehusbehandling.

Den 18. juni 2022 skrev du til regionen, at Covid-19 testen var et krav i forbindelse med din hjemrejse til Danmark.

Den 20. juni 2022 gav regionen dig afslag på refusion.

Du har oplyst, at man som dansk statsborger ikke har været pålagt egenbetaling, når man fik foretaget en Covid-19 test uanset formål, herunder også, hvis det var i forbindelse med "Fit-to-flight”-erklæringer. Du mener derfor, at der ikke kan være tale om egenbetaling.

BEGRUNDELSE

Reglerne om refusion af og tilskud til udgifter til behandling i et andet EU/EØS-land

Det er i visse tilfælde muligt at få refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.

Det er derudover også muligt at få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende speciallæge i udlandet, når der er tilskud til den samme behandling efter reglerne i Danmark, eller når behandlingen er gratis i Danmark.

Patienten har ret til at få et beløb, der svarer til, hvad en tilsvarende behandling ville have kostet i Danmark. Beløbet kan dog aldrig være større end den udgift, patienten har haft til behandlingen i udlandet.

Retten til enten refusion eller tilskud gælder dog kun for behandling, der svarer til en behandling i Danmark, og som bliver betalt af regionerne.

Muligheden for at blive testet for Covid-19 i Danmark er tilbudt efter reglerne i epidemiloven med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af en samfundskritisk sygdom.

Den danske testindsats i samfundssporet (de offentligt tilgængelige testcentre) blev etableret i forbindelse med epidemihåndteringen af Covid-19.

En Covid-19 test er dog uanset formålet en sundhedsfaglig behandling, som tilbydes både i hospitalsregi og i den primære sektor.

I modsætning til regionernes almindelige udgifter til sundhedsvæsenet bliver regionernes udgifter til Covid-19 test i samfundssporet løbende refunderet af staten. Der er tale om en ekstraordinær statslig kompensation til regionerne, fordi udgifterne til testindsatsen ikke må gå ud over regionernes almindelige udgifter til sundhedsvæsenet. Testudgifterne i samfundssporet bliver dermed ikke finansieret på samme måde som regionens almindelige udgifter til sundhedsvæsenet.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til refusion for dine udgifter til en Covid-19 test i Frankrig.

Vi har lagt vægt på:

 • at du fik foretaget Covid-19 testen for at kunne fremvise en negativ test forud for din hjemrejse med fly.
 • at din Covid-19 test dermed ville være blevet foretaget i samfundssporet, hvis testen var blevet foretaget i Danmark.
 • at udgiften for Covid-19 test i samfundssporet ikke er en sundhedsydelse, som bliver betalt af regionen. Regionen kan derfor heller ikke give refusion efter sundhedsloven til den Covid-19 test, du fik foretaget i udlandet.
 • at den omstændighed, at en Covid-19 test er gratis for borgere i Danmark, i øvrigt ikke kan ændre på vores afgørelse.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 20. juni 2022 om refusion af udgifter til behandling i udlandet.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 12, om klager over regionens afgørelser om tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land
 • § 6, stk. 1, nr. 15, om klager over regionens afgørelser om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 64, stk. 1, og stk. 2, om tilskud til behandling hos speciallæge
 • § 89 a, stk. 1, om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land
 • § 168, stk. 1, om tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen):

 • § 31 om betingelserne for refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande
 • § 38 om refusionsbeløbet
 • § 41 om oplysninger ved ansøgning om refusion

Bekendtgørelse nr. 1073 af 31. maj 2021 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande:

 • § 1, stk. 2, nr. 5, om tilskud til speciallægehjælp
 • § 8, stk. 1, om betingelserne for tilskud