Manglende opfølgning på røntgenbeskrivelse

Sygehus får kritik for ikke at reagere på skanningsfund, selvom nærmere udredning heraf blev foreslået i billedbeskrivelsen. Ansvaret for at reagere på skanningsfund påhviler den henvisende afdeling.

Sagsnummer:

22SFP98

Offentliggørelsesdato:

15. november 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Akutmedicin, Kardiologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler, Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Hjertemedicinsk Ambulatorium den 20. december 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på Akutafdelingen.
 • Lægehus (CVR-nr. ) for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen på Hjertemedicinsk Ambulatorium, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Hjertemedicinsk Ambulatorium og Akutafdelingen, , i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret relevant på en CT-skanning, ligesom ikke blev oplyst om fundene ved skanningen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 6. april 2017 til den 1. januar 2021 blev 66-årige løbende tilset, behandlet og fulgt på på henholdsvis Akutafdelingen og Hjertemedicinsk Ambulatorium. Han var i et fast kontrolforløb på Hjertemedicinsk Ambulatorium med ultralydsmålinger af aorta (hovedpulsåren) i brysthulen.

var kendt med hjertekarsygdom og i overvågningsforløb for kræft i blærehalskirtlen.

Den 15. april 2017 blev indlagt på Akutafdelingen, , grundet mavesmerter.

Den 16. juni 2017 blev der foretaget en CT-skanning af brystkasse og mave, da der var mistanke om kræft. CT-skanningen viste divertikulose (udposninger på tarmen), nyrecyster og en tumor i højre lunge. Derudover blev der beskrevet en velafgrænset struktur ved pulsåren lige under venstre nyre, og det blev angivet i beskrivelsen, at det formentlig var en patologisk lymfeglandel. Akutafdelingen henviste til udredning for lungekræft på andet sygehus. 

I perioden fra den 6. april 2017 til den 20. december 2019 var jævnligt til kontrol på Hjertemedicinsk Ambulatorium, , grundet pacemaker og udposning på hovedpulsåren.

Til kontrolbesøget den 29. august 2019 blev der bestilt en CT-skanning af pulsåren med henblik på vurdering af størrelsen på udposningen. CT-skanningen blev foretaget den 5. december 2019 og viste, at udposningens størrelse var begrænset, hvorfor blev afsluttet fra Hjertemedicinsk Ambulatorium. CT-skanningen viste desuden fortsat en tumor i højre lunge samt en uregelmæssig struktur nær pulsåren, som var vokset i størrelse i forhold til beskrivelsen i 2017. Det blev angivet i beskrivelsen, at dette kunne være en særlig svulsttype (paraganliom), og at nærmere udredning bør overvejes.

Det fremgår af klagen, at ikke blev oplyst om fundet af en tumor, ligesom der ikke var blevet iværksat nærmere undersøgelser heraf. Det fremgår videre, at tumoren aktuelt skulle fjernes ved en større operation grundet dens størrelse. Såfremt man havde forholdt sig til tumoren på et tidligere tidspunkt, ville tumoren kunne fjernes ved en kikkertoperation.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hjertemedicinsk Ambulatorium for behandlingen den 20. december 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Hjertemedicinsk Ambulatorium ikke reagerede relevant og tilstrækkeligt på resultatet af foretagne CT-skanninger, idet det ved røntgenbeskrivelsen af undersøgelsen den 5. december 2019 var anført, at processen ved hovedpulsåren var vokset og nu fremtrådte uregelmæssig. Videre blev nærmere udredning heraf foreslået, hvilket Hjertemedicinsk Ambulatorium burde have effektueret. Ansvaret for at reagere på resultaterne af foretagne CT-skanninger og andre undersøgelser påhviler den kliniske afdeling, som ordinerede undersøgelsen.
 • at den omstændighed, at Hjertemedicinsk Ambulatorium ordinerede CT-skanningen med henblik på vurdering af hovedpulsåren i brysthulen, og at forandringen i maven var et tilfældigt uventet fund, ikke ændrer på, at Hjertemedicinsk Ambulatorium burde have reageret på og oplyst om fundet samt iværksat yderligere udredning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. december 2019 på Hjertemedicinsk Ambulatorium, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen for behandlingen og Hjertemedicinsk Ambulatorium for den øvrige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Akutafdelingen reagerede relevant og tilstrækkeligt på CT-skanningen af den 16. juni 2017, idet blev henvist til en ambulant specialistvurdering i et kræftpakkeforløb, og videre idet blev orienteret om fundene ved udredningen af mavesmerterne og konsekvensen af de fund, der blev gjort ved CT-skanningen.
 • at det var relevant, at blev afsluttet fra sit kontrolforløb på Hjertemedicinsk Ambulatorium, idet CT-skanningen af 5. december 2019 viste marginal forstørrelse af hovedpulsåren.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. januar 2021 på Akutafdelingen og Hjertemedicinsk Ambulatorium, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægehus i perioden fra 30. september 2016 til 30. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret på foretagne CT-skanninger.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 30. september 2016 til 30. december 2020 blev behandlet hos Lægehus for forhøjet blodtryk, øjengener, brystsmerter, knæ-, fod- og skuldersmerter, søvnvanskeligheder og symptomer fra mave og urinveje. Lægehus modtog epikriser (udskrivelsesbreve og ambulatorie notater) fra sygehusafdelingerne, som patienten blev fulgt på.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke er grundlag for at kritisere Lægehus for mangelfuld reaktion på foretagne CT-skanninger, idet lægeklinikken ikke modtog beskrivelser af CT-skanninger af maven, hvor forandringen ved hovedpulsåren fremgik. Det er ikke sædvanligt, at en patients praktiserende læge modtager en kopi af skanningssvaret på en skanning, som lægen ikke selv har rekvireret.

  Styrelsen kan hertil oplyse, at almen praksis sædvanligvis modtager en epikrise (et udskrivelsesbrev) fra det pågældende ambulatorie eller sengeafsnit, der havde rekvireret skanningen. Heraf fremgår sygehuslægens opsummering af forløbet, herunder skanningen. Videre kan det fremgå af epikriser, at den praktiserende læge skal følge op på specifikke fund, men dette omfatter sædvanligvis ikke udredning for en forandring fundet på en skanning. I sådanne tilfælde er det sædvanlig praksis, at afdelingen selv henviser til en anden relevant afdeling.

  Styrelsen kan videre oplyse, at det er den rekvirerende læges ansvar at følge op på skanningen.
 • at i øvrigt modtog relevant behandling og blev udredt på relevant vis for sine symptomer. Under forløbet henvendte sig blandt andet med mavesmerter og sort afføring, hvorefter han på relevant vis blev henvist til en kirurgisk vurdering. Da han henvendte sig med smerter og svie ved vandladning, blev han på relevant vis henvist til en urologisk vurdering. Videre at i øvrigt ikke fremstod med andre symptomer, der burde have givet anledning til yderligere udredning eller mistanke om tumor ved hovedpulsåren.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 30. september 2016 til 30. december 2020 hos Lægehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed