Uegnet medicinering pga. nedsat nyrefunktion

Lægeklinik får kritik for at ordinere et antibiotikum, der er kontraindiceret ved svært nedsat nyrefunktion til en patient, som var kendt hermed.

Sagsnummer:

23SFP02

Offentliggørelsesdato:

5. januar 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen i perioden fra den 17. juni til den 20. juni 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos i perioden fra den 17. juni til den 21. juni 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling, herunder at hun ikke blev medicineret på relevant og tilstrækkelig vis for urinvejsinfektion og nedsat nyrefunktion
  • at der burde være blevet iværksat indlæggelse henset til s tilstand og symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Fredag den 17. juni 2022 kontaktede 82-årige grundet tegn på urinvejsinfektion. Hun blev sat i behandling for urinvejsinfektion med Sulfametizol 500 mg, 1 x 24 stk. (blister) med 2 tabletter 2 gange dagligt.

Hun var kendt med svært nedsat nyrefunktion og Von Willebrand Sygdom, der er en blødersygdom og skyldes mangel på eller dårlig funktion af et protein, som har en væsentlig rolle for standsning af blødning. Derudover var hun kendt med at være i behandling med lægemidlerne Metformin og Amlodipin.

Den 20. juni 2022 kom en pårørende til til lægehuset med s urinprøve til testning. Der blev iværksat lægetilsyn i hjemmet, da var utilpas og forslået efter at være faldet flere gange. Ved lægetilsynet blev der konstateret blodansamlinger på overarme og skuldre, men uden tegn til brud. Hun oplevede mavesmerter og diarré samt havde hævede ankler. Det blev besluttet at seponere Sulfametizol og Metformin samt pausere Amlodipin. Videre at der måtte overvejes forebyggelse mod urinvejsinfektion og med opmærksomhed på nyresvigt.

Den 21. juni 2022 fandtes urin med fuld vækst og resistens for alt, og urinen blev sendt til dyrkning. Der blev undladt behandling og antydet følsomhed for Selexid, der er et antibiotikum af penicillintypen, og som anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af denne type penicillin, fx visse urinvejsinfektioner, der ikke kan behandles med sulfonamider eller Ampicillin.

Det fremgår af klagen, at kontaktede lægehuset den 21. juni 2022 for svar på urinprøvedyrkning. Hun fik meddelelse om, at en ny prøve skulle sendes, da der ikke kunne ses et resultat. Videre at hun efter at have spurgt til behandling blev oplyst om, at skulle gå ubehandlet for urinvejsinfektion i 1-2 dage, og at lægehuset kunne kontaktes, hvis der skete forværring. Endvidere fremgår det af klagen, at dagen efter blev fundet afkræftet, og der blev foretaget opkald til 112, og hun blev indlagt på et andet behandlingssted, hvor der blev konstateret nyresvigt og blodforgiftning med septisk shock. Hun blev herefter indlagt på intensiv i respiratorbehandling.

Det fremgår af udtalelse fra , at var kendt med jævnlig urinvejsinfektion og tidligere blev behandlet via resistensbestemmelser og med hensyntagen til hendes nedsatte nyrefunktion. Dyrkning af urin blev aftalt til den kommende mandag, og der blev udskrevet Sulfametizol, da henvendelsen skete en fredag, og der ikke kunne aflæses resistensbestemmelse i weekenden. Det fremgår videre af udtalelsen, at der den 20. juni 2022 blev foretaget seponering af Sulfametizol og Metformin for at dæmpe maveproblemer og pausering af Amlodipin som følge af hævede ankler. Videre at behandling den 21. juni 2022 blev undladt på grund af svære tarmsymptomer, og at det blev vurderet forsvarligt at afvente svar på resistensbestemmelsen, som var forventet dagen efter.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere i forbindelse med ordinationen og behandlingen med antibiotikummet Sulfametizol.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis hos , idet hun var kendt med svært nedsat nyrefunktion, og da lægehuset, den 17. juni 2022, mod hendes urinvejsinfektion ordinerede antibiotikummet Sulfametizol. Videre at denne behandling fortsatte frem til den 20. juni 2022. Dette skyldes, at lægemidlet ikke anbefales ved svært nedsat nyrefunktion på grund af risiko for akkumulation og nyreskade. Videre idet Sulfametizol er et lægemiddel, der er kontraindiceret ved svært nedsat nyrefunktion, hvor anvendelse heraf medførte en øget bivirkningsrisiko. Lægehuset reagerede således ikke tilstrækkeligt på s symptomer eller fund henset til, at hun var kendt med svært nedsat nyrefunktion. Lægehuset burde have iværksat en anden behandling i form af et andet antibiotikum mod urinvejsinfektion end Sulfametizol, hvor der ikke var kontraindikation ved svært nedsat nyrefunktion.

Styrelsen kan oplyse, at de mest almindelige bivirkninger ved Sulfametizol er diarre, kvalme og opkast.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. juni til den 20. juni 2022 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere for den øvrige del af behandlingen.

Styrelsen har lagt væk på:

  • at det var relevant at indstille behandlingen med Sulfametizol den 20. juni 2022, idet lægemidlet var kontraindiceret henset til, at s nyrefunktion var svært nedsat. Videre var det relevant at indstille behandlingen med Metformin samt pausere Amlodipin, da hun oplevede bivirkninger i form af utilpashed, mavesmerter og diarre samt hævede ankler, idet disse symptomer kunne relateres til præparaternes almindelige bivirkninger. Det er sædvanlig praksis at ophøre med brugen af medicinering, når der fremkommer en uønsket virkning og med henblik på, at symptomerne skulle aftage
  • at det var relevant og tilstrækkeligt, at lægehuset umiddelbart efter indstillingen og pauseringen den 20. juni 2022 af de ovenfor nævnte præparater ikke iværksatte anden medicinering. Dette skyldes, at der på relevant og tilstrækkelig vis blev sendt urinprøve til dyrkning, og at det er sædvanlig procedure at afvente dyrkningssvar ved antibiotikaskift, førend der ordineres en anden behandling
  • at på relevant vis den 21. juni 2022 ikke iværksatte indlæggelse af , idet der blev foretaget et relevant og tilstrækkeligt lægefagligt skøn baseret på helhedssituationen, herunder hendes tilstand og symptomer i forbindelse med hjemmebesøg dagen forinden, hvor der ikke blev fundet indikation for indlæggelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den øvrige del af behandlingen, som modtog den 20. juni og den 21. juni 2022 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed