Tandlæge med særinteresse fik oplysninger om patient

Tandlæge, der ikke var en del af behandlingen, tilgik kollegas behandling og læste helbredsoplysninger om patienten. Tandlægen havde en særinteresse, fordi tandlægen var medejer af klinikken, der havde forårsaget skaden i patientens mund.

Sagsnummer:

23SFP06

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2023

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • for brud på deres tavshedspligt den 2. november 2022.

Det betyder, at har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at har brudt deres tavshedspligt den 2. november 2021 ved at have gjort det muligt for andre end den behandlende tandlæge at blive bekendt med dine fortrolige oplysninger.

Den del af din klage, der handler om sundhedsfaglig virksomhed, behandler vi i en sag for sig selv med sagsnr. .

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 2. november 2021 var du til neurosensorisk undersøgelse på , fordi dit forsikringsselskab skulle vurdere din skades omfang, idet du havde en sag hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 

Du har oplyst, at du under din undersøgelse sad i tandlægestolen, som havde ryggen mod indgangen til den bås, du blev undersøgt i. Du har også oplyst, at tandlægen, der behandlede dig, sad til venstre for dig med ryggen til og læste og noterede på en computer. Du har derudover oplyst, at imens den behandlende tandlæge stillede dig et spørgsmål, kom der en kvindelig tandlæge ind i båsen, som kiggede på dig i et splitsekund, hvorefter hun gik direkte hen og læste i papirer, som du havde udfyldt inden din undersøgelse, og som den behandlende tandlæge ikke sad direkte ved. Du har endvidere oplyst, at du fortalte den behandlende tandlæge, at du var utryg ved, at den kvindelige tandlæge var til stede, hvorefter den kvindelige tandlæge undskyldte og gik ud af båsen.

Du har yderligere oplyst, at den kvindelige tandlæge havde en særinteresse i din forsikringssag, fordi hun var medejer af den tandlægeklinik, hvor du blev fejlopereret med den følge, at du fik en skade i din mund. Du har også oplyst, at den behandlende tandlæge, den kvindelige tandlæge og den tandlæge, der fejlopererede dig, alle arbejdede på .

Du har desuden oplyst, at den kvindelige tandlæge har undersøgt dig nogle gange i den klinik, hvor du blev opereret. Du har også oplyst, at hun har skrevet journalnotater, der ikke stemmer overens med, hvad andre uafhængige undersøgelser viser. Du har derudover oplyst, at du flere gange kontaktede , hvor du forsøgte at få en afklaring på, hvilken funktion den kvindelige tandlæge havde under din undersøgelse, og at ikke gav dig et svar.

Du udfyldte et spørgeskema inden din undersøgelse på , hvoraf der fremgår oplysninger om dine smerter og din følelse i munden.

Det fremgår af den neurosensoriske undersøgelse, at undersøgelsen blev foretaget af den behandlende tandlæge, og at du gav samtykke til undersøgelsen.

Vi har lagt til grund, at den kvindelige tandlæge under din behandling læste i det spørgeskema, du havde udfyldt forinden din undersøgelse. Vi har også lagt til grund, at du ikke gav samtykke til, at den kvindelige tandlæge kunne få oplysninger om dig.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

En sundhedsperson kan dog give oplysningerne videre til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke. Et samtykke skal være skriftligt.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke. En sundhedsperson kan fx give oplysningerne, når der er pligt til det efter anden lovgivning eller det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Sundhedspersonen skal normalt forsøge at få patientens samtykke, inden sundhedspersonen giver oplysningerne videre.

Når sundhedspersonen giver oplysninger til andre sundhedspersoner, uden patientens samtykke, skal der være tale om oplysninger, der er nødvendige eller relevante for den aktuelle undersøgelse eller behandling. Det skal også være i patientens interesse, at sundhedspersonen giver oplysningerne til andre sundhedspersoner.

Reglerne om tavshedspligt gælder også, hvis sundhedspersonen har handlet uagtsomt. Det betyder, at det kan være et brud på tavshedspligten, hvis sundhedspersonen behandler fortrolige oplysninger på en sådan måde, at der er en risiko for, at andre får oplysningerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere for at have givet oplysninger om dig til en tandlæge.

Vi har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i spørgeskemaet er fortrolige oplysninger, fordi det er oplysninger om dit helbred.
 • at du ikke havde givet dit samtykke til, at kunne give oplysninger om dig til den kvindelige tandlæge.
 • at den kvindelige tandlæge ikke deltog i behandlingen af dig.
 • at det var muligt at stoppe den kvindelige tandlæge i at læse helbredsoplysninger om dig.
 • at handlede uagtsomt ved at gøre det muligt for den kvindelige tandlæge at læse helbredsoplysninger om dig.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til, at kunne videregive dine helbredsoplysninger til den kvindelige tandlæge.
 • at derfor ikke kunne give helbredsoplysninger om dig til den kvindelige tandlæge.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 41, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke i forbindelse med og efter behandling
 • § 41, stk. 2, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 42, stk. 1, om samtykke til videregivelse
 • § 43, stk. 2, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 44, stk. 1 og 2, om samtykke til videregivelse

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 4.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke