Ordineret kemoterapidosis var forkert

Et sygehus får kritik for, at der blev anvendt et forkert nyretal ved beregning af kemoterapidosis i forbindelse med ordinationen.

Sagsnummer:

23SFP107

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A den 13. januar 2023.

Der gives ikke kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A i perioden fra den 14. januar til den 10. marts 2023.

Det betyder, at en del af behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 13. januar til den 10. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ████ blev ordineret samt modtog behandling med for høj dosis kemoterapi.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 74 år var blevet diagnosticeret med en inoperabel lungehindekræft. Forud for opstart i palliativ (livsforlængende og lindrende) kemoterapi fik hun udført en nyrefunktionsprøve den 9. januar 2023, som viste en samlet nyrefunktion (glomerulære filtrationsrate også kaldet GFR) på 58 ml/min ved en måling med andre markører (eksogen markør).

Den 13. januar 2023 blev ████ ordineret behandling med kemoterapi i form af Carboplatin og Pemetrexed på Afdeling A, Hospital A. Ordinationen af Carboplatin tog udgangspunkt i en GFR-måling på 67 ml/min.

████ modtog kemoterapi den 16. januar 2023.

Den 18. januar 2023 var ████ til et generelt blodprøvetjek.

Den 3. februar 2023 var ████ til lægesamtale før næste kemoterapi. Hendes blodprøver var upåfaldende bortset fra et fald i de hvide blodlegemer (blandt andet leukocytter, neutrofilocytter). Hvis de hvide blodlegemer er for lave, er der en øget risiko for at få feber og infektioner, der er svære at bekæmpe. Det blev aftalt, at behandlingen skulle udsættes en uge.

████s hvide blodlegemer havde rettet sig ved en fornyet blodprøve den 10. februar 2023, hvilket hun blev oplyst om ved en opringning fra afdelingen den 13. februar 2023.

████ modtog kemoterapi den 14. februar 2023.

████ fik taget nye blodprøver den 2. og 3. marts 2023, som viste for lavt indhold af de hvide blodlegemer i blodet, hvorfor kemoterapien blev udsat.

Den 10. marts 2023 var ████s blodprøver tilfredsstillende, og hun kunne derfor tilbydes kemoterapi den 13. marts 2023.

Forud for ████s indgift af kemoterapi den 13. marts 2023 blev det opdaget, at der var givet en forkert dosis Carboplatin i forhold til nyrefunktionen, da beregningen tog udgangspunkt i en nyrefunktion på 67 ml/min og ikke 58 ml/min.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen den 13. januar 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

  • ████ fik ordineret behandling med for høj dosis Carboplatin (kemoterapi). Dosis blev baseret på en nyrefunktion på 67 ml/min, som er referenceværdien. Den eksakte nyrefunktionsmåling viste, at hun havde en nyrefunktion (GFR) på 58 ml/min. En nyrefunktion på 58 ml/min svarer til en nedsættelse i nyrefunktionen til 87 %. Hun burde være blevet behandlet med en Carboplatindosis på 400 mg, men blev behandlet med en Carboplatindosis på 465 mg svarende til en 16 % højere Carboplatindosis end tilsigtet.

Til behandling af en inoperabel lungehindekræft bruges blandt andet kemoterapi i form af Carboplatin og Pemetrexed. Behandlingen kan ikke helbrede patienten, men har et livsforlængende og lindrende sigte, og har til formål at mindske kræften.

De fleste former for kemoterapi doseres efter patientens kropsoverflade (BodySurfaceArea eller BSA). Da Carboplatin udskilles via nyrerne fastsættes dosisniveauet ved Carboplatin i stedet ud fra kræftpatientens nyrefunktion. Nyrefunktionen skal derfor beregnes forud for opstart i Carboplatin. Beregningen kan laves ud fra en blodprøve sammenholdt med oplysninger om patientens køn og alder. Der findes en række mere eksakte målemetoder, herunder blandt andet en måling af andre markører (eksogene markører).

Dosis udregnes præcist ud fra nyrefunktionsmålingen, men mange behandlingssteder anvender faste doser i forhold til GFR-intervaller i stedet for udregnede præcise doser.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen i perioden fra den 14. januar og frem til den 10. marts 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

  • ████s behandling med Carboplatin var i overensstemmelse med ordinationen, og at der ikke var grundlag for at mistænke, at ordinationen var forkert eller grundlag for at genberegne dosis af kemoterapi ud fra hendes bivirkninger eller fund ved blodprøver taget forud for behandlingen. Hun havde milde bivirkninger i form af forbigående blister i munden, let kvalme, tendens til forstoppelse, eksem, træthed samt føleforstyrrelser i hænderne. Blodprøver den 3. februar og den 3. marts 2023 viste, at antallet af de hvide blodlegemer, der bekæmper infektioner i kroppen, var lav (under 1,5 mia/L), men ikke meget for lav. Dette medførte, at kemoterapien blev udsat en uges tid.

Da kemoterapi er et celledræbende middel, er der en række bivirkninger ved behandlingen, som kan fremtræde ved overdosering. Der vil ofte være bivirkninger i form af kvalme, som ikke kan lindres med kvalmestillende medicin. Der kan opstå bivirkninger i form af blister i mund og svælg, nervesmerter, tinnitus, nedsat hørelse og nedsat følesans. Der kan også opstå bivirkninger i form af ubalance i kroppens væske- og saltbalance, nedsat nyrefunktion og stigende levertal. Derudover er det en almindeligt kendt bivirkning til kemoterapi, at kemoterapi påvirker knoglemarven ved at hæmme stamcellerne i knoglemarven i deres deling, hvilket betyder, at der dannes færre blodceller. Dette gælder både de røde blodlegemer, som kan give blodmangel, og de hvide blodlegemer, som styrker immunsystemet. Derudover dannes der også færre blodplader i blodet, hvilket kan give en øget blødningstendens hos patienten.

Kemoterapi gives i serier. Ved behandling med Carboplatin og Pemetrexed gives der vanligvis en behandlingsserie hver tredje uge. Ved første serie beregnes dosis ud fra nyrefunktion (Carboplatin) og kropsoverflade (Pemetrexed). Ved kræftpatienter, der behandles med kemoterapi, er det ofte nødvendigt at justere dosis individuelt i de efterfølgende serier afhængigt af oplevede bivirkninger samt fund ved blodprøver. Forud for hver serie tages der derfor stilling til, om dosis skal gentages eller nedjusteres. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle blodtal måles, så det sikres, at alle celler er genetableret på et tilstrækkeligt niveau inden ny indgift af kemoterapi.

Hvis antallet af hvide blodlegemer, der bekæmper infektion i blodet er for lavt, men ikke meget lavt, og det retter sig til normale værdier indenfor en uges tid, og hvis patienten i øvrigt ikke er svært plaget af bivirkninger, er der ikke grundlag for bekymring eller ændring i kemoterapiens dosis.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 13. januar 2023 på Afdeling A, Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, mens den resterende del af behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed