Ikke konfereret rettidigt med kirurgisk afdeling

Sygehus får kritik for ikke rettidigt at konferere med kirurgisk afdeling ved kaffegrumslignende opkast, der kunne skyldes en muligt alvorlig blødning i øverste del af mavetarmsystemet. Afklaring af symptomerne krævede tilsyn fra kirurgisk afdeling.

Sagsnummer:

23SFP108

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Hospital A får kritik for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 25. marts 2023.

Hospital A får kritik for behandlingen på Kirurgisk Afdeling i perioden fra den 22. marts 2023 til den 25. marts 2023.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling, Hospital A, i perioden fra den 17. marts 2023 til den 25. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • din mor ikke modtog en tilstrækkelig behandling, herunder at det ikke blev opdaget, at hun havde en aneurisme og blødende mavesår.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 17. marts 2023 blev din 73-årige mor tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, da hun var faldet og havde slået sin højre hofte. Der blev lavet en gennemgang af hendes sygehistorie og en objektiv undersøgelse. Derefter blev hun indlagt til videre behandling. Hun var på behandlingstidspunktet kendt med forhøjet blodtryk og lavt stofskifte. Dagen efter blev hun opereret for en højresidig brud ved lårbensknoglen. Der blev efterfølgende planlagt smertestillende behandling og mobilisering.  

I perioden fra den 19. marts 2023 til den 25. marts 2023 blev din mor løbende tilset for at vurdere og spørge ind til hendes tilstand. De første dage efter operationen havde din mor mave-tarmfunktion uden opkastning. Den 20. marts 2023 havde der været opkastning, og din mor fik kvalmestillende.

Den 22. marts 2023 havde din mor øget iltbehov, hun havde kastet op, og havde nedsat appetit og sparsomt indtag af mad og væske. Ortopædkirurgisk Afdeling foretog en undersøgelse, og bestilte en CT-skanning for at undersøge for tarmslyng. Svaret forelå senere samme dag, og blev drøftet med Kirurgisk Afdeling, Hospital A. Der blev anlagt en V-sonde gennem næsen til mavesækken, og aftalt tilsyn ved Kirurgisk Afdeling, som tilså din mor senere samme dag, og tilrådede ny vurdering ved forværring.

Den 23. marts 2023 blev der observeret galdefarvet og kaffegrumslignende væske ved optagning af sonden fra mavesækken. Kirurgisk Afdeling foretog tilsyn samme dag, og planlagde kikkertoperation ved forværring.

Den 24. marts 2023 foretog Ortopædkirurgisk Afdeling en undersøgelse af din mor. Hun havde haft luftafgang, havde aftagende smerter og havde ikke kastet op. Der blev derfor planlagt udskrivelse.

Den 25. marts 2023 foretog Ortopædkirurgisk Afdeling en gennemgang af din mors tilstand. Hun var endnu ikke klar til udskrivelse. Om aftenen kl. 19.56 havde din mor kaffegrumslignende opkast, og Ortopædkirurgisk Afdeling ordinerede kvalmestillende medicin. Der sås fortsat kaffegrumslignende opkast senere på aftenen, og Ortopædkirurgisk Afdeling foretog en undersøgelse af din mor og konfererede med Kirurgisk Afdeling, som anbefalede sonde i mavesækken, CT-skanning af bughulen og behandling for forstoppelse. Kirurgisk Afdeling tilså din mor om aftenen den 25. marts 2023, men ved ankomst til stuen havde din mor hjertestop. Hun afgik ved døden den 25. marts 2023. 

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.  Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A for en del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Ortopædkirurgisk Afdeling ikke foretog en tilstrækkelig behandling af din mor den 25. marts 2023, da der skulle være taget kontakt til Kirurgisk Afdeling med henblik på vurdering af hendes tilstand. Det var ikke tilstrækkeligt, at de ordinerede smertestillende medicin ved første kaffegrumslignende opkast den 25. marts 2023. På en ortopædkirurgisk afdeling bør der mistænkes blødning i mavesækken eller øverste del af tyndtarmen, når patienten har symptomer i form af mangelfuld appetit og tørst, smerter og hævelse i bughulen og kaffegrumslignende opkast. Ortopædkirurgisk Afdeling burde derfor have tilkaldt Kirurgisk Afdeling, som har en større faglig viden, da disse symptomer ikke nødvendigvis er ensbetydende med en blødning. Dette kræver dog en særlig viden inden for området at afklare nærmere, og er en viden som ikke kan forventes på en ortopædkirurgisk afdeling.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor den 25. marts 2023.

Vi vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A for den øvrige del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Ortopædkirurgisk Afdeling foretog en tilstrækkelig behandling af din mor under den øvrige del af indlæggelsen, da der var fokus på hendes tilstand og om hun havde gang i mavetarmsystemet. Der blev ordineret kvalmestillende ved opkastning af mad og forsøgt med Movicol mod forstoppelse. Afdelingen foretog også undersøgelser af din mor og CT-skanning af hendes mave, for at afklare hvorfor den ved undersøgelse den 22. marts 2023 var udspilet og øm. Svaret blev drøftet med Kirurgisk Afdeling, og der blev planlagt behandling for at forsøge at afhjælpe din mors mavegener.
  • din mor modtog en korrekt behandling af Ortopædkirurgisk Afdeling forud for de kaffegrumslignende opkastninger den 25. marts 2023. Din mor var blevet opereret, og havde fået smertestillende, herunder morfin. Forstoppelse med følgende mavesmerter og mangelfuld afføring er almindeligt forekommende efter en operation, og når patienter har fået morfinpræparater mod smerter og haft mangelfuld mobilisering. Forinden de kaffegrumslignende opkastninger havde din mor haft luftafgang, og der var dermed tegn på, at hendes mavetarmsystem var ved at komme i gang igen. Der havde derfor ikke været tegn på mulig blødning tidligere i forløbet.
  • der ikke var grundlag for at mistænke, at din mor havde en aneurisme. En aneurisme er en karudposning, hvilket ikke vanligvis er årsag til akut blødning øverst i mavetarmsystemet.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor i perioden fra den 17. marts 2023 til den 24. marts 2023.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital A for en del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Kirurgisk Afdeling ikke foretog en tilstrækkelig behandling af din mor, da de skulle have lavet en kontrol CT-skanning af din mors mave for at afklare status og vurdere, om det var nødvendigt med kirurgiske tiltag. Din mor fik lavet en CT-skanning den 22. marts 2023, som viste tegn på pseudoobstruktion, som er en tilstand med udvidelse af tyktarmen, uden der kan påvises en hindring i tarmen. Der var på CT-skanningen ikke tegn til tyndtarms tarmslyng eller anden alvorlig lidelse i maven. Din mors forværring og tiltagende kliniske tegn på tarmslyng efter den 22. marts 2023 skulle have medført, at Kirurgisk Afdeling foretog en kontrol CT-skanning for at vurdere, om forværringen kunne skyldes en negativ udvikling i den kendte pseudoobstruktion eller anden alvorlig lidelse i maven.

Kirurgisk Afdeling, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor i perioden fra den 22. marts 2023 til den 25. marts 2023.

Vi vurderer slutteligt, at der ikke er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital A for den øvrige del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • din mor fik en tilstrækkelig behandling af Kirurgisk Afdeling, da hun løbende blev tilset og fik lavet relevante undersøgelser for at afklare hendes tilstand. Kirurgisk Afdeling anlagde korrekt en V-sonde den 22. marts 2023 på mistanke om tarmslyng og til aflastning af eventuel tarmslyng.
  • din mors symptomer, sygdomsforløb og udviklingen heri ikke gav grundlag for at mistænke, at tilstanden skyldtes en aneurisme. Der var derfor ikke indikation for, at Kirurgisk Afdeling skulle have mistænkt dette.
  • det ud fra en kirurgisk vurdering ikke kan udelukkes, at din mor samtidig med tarmslyng kunne have et mavesår. Kaffegrumslignende opkast kan være tegn på blødning, men er ikke altid lig med, at der er blødning. Frisk blødning i en sonde vil ofte være ensbetydende med blødning fra spiserør, mavesæk eller den øverste del af tyndtarmen. På baggrund af din mors symptomer og forløb var der ud fra et kirurgisk perspektiv ikke umiddelbart grundlag for at mistænke et blødende mavesår. Din mors blodprocent var ikke faldene under indlæggelsen, hvilket indikerer at der ikke var et blødende mavesår. Da den primære mistanke var tarmslyng, som blev konstateret, var der ikke grundlag for en kikkertundersøgelse for at undersøge det nærmere. På baggrund af symptomerne på behandlingstidspunktet var det derfor mest relevant at fokusere behandlingen mod tarmslyng.

Kirurgisk Afdeling, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor i perioden fra den 17. marts 2023 til den 25. marts 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed