Ikke tegn på ledbåndsskade ved håndledsbrud

Sygehus får ikke kritik for, at der ikke blev opdaget en ledbåndsskade i forbindelse med brud i håndleddet. Gentagne undersøgelser og røntgenkontrol viste i forløbet ikke tegn på øget afstand mellem underarmsknoglerne.

Sagsnummer:

23SFP109

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgenafdelingen.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgenafdelingen, Hospital A, i perioden fra den 15. til den 30. december 2021.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • det var sundhedsfagligt uforsvarligt, at et overrevet ledbånd i ████s venstre håndled ikke blev opdaget på et tidligere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 15. december 2021 blev 74-årige ████ tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, da hun var faldet og havde taget fra med venstre håndled. Hun var kendt med nedsat funktion i højre hånd efter polio som barn. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af ████s venstre håndled, hvor der fandtes hævelse, direkte og indirekte ømhed samt indskrænket bevægelighed i håndleddet grundet smerter. Der var ingen misfarvning, sår eller fejlstilling, ligesom der var normale forhold for blodkar og nerver. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse af håndleddet, og det blev vurderet, at der var tale om et håndledsbrud. Der blev anlagt gips, og ████ blev vejledt i at give hånden ro, nedkøling og holde hånden over hjerteniveau (RICE-princippet) samt brug af smertestillende medicin.

Røntgenbillederne blev efterfølgende vurderet på Røntgenafdelingen, Hospital A, hvor der fandtes et håndledsbrud med en vinkling på 15 grader.

Den 19. december 2021 blev ████ tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling grundet gipsgener. Hun oplyste om mange smerter under gipsen, og hun syntes, at fingrene var blå og hævede, ligesom hun ikke kunne bevæge dem. Gipsen blev fjernet, og der blev foretaget en objektiv undersøgelse af ████s venstre håndled, hvor der fandtes blågullig misfarvning, hævelse af fingrene og hævelse af håndleddet. Der blev anlagt en ny gips, og ████ blev vejledt i brug af smertestillende medicin.

Den 22. december 2021 var ████ til klinisk og radiologisk kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgenafdelingen, Hospital A. ████ oplyste, at hun fortsat syntes, at gipsen var generende, og hun fik anlagt ny gips. Videre oplyste hun, at hævelsen var blevet mindre, men at hun stadig havde en del smerter omkring bruddet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af ████s venstre håndled, hvor der fandtes mørk blålig misfarvning ved fingrene samt hævelse af fingrene, ligesom der fandtes blågullig misfarvning omkring albuen. Det blev vurderet, at røntgenundersøgelse viste uændret stilling af håndledsbruddet. ████ blev vejledt om, at hun skulle bevæge sine fingre (mobilisering) og holde hånden over hjerteniveau (elevation), og hun blev anbefalet fortsat smertestillende medicin efter behov.

Den 30. december 2021 var ████ til 14-dages klinisk og radiologisk kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgenafdelingen, Hospital A. Hun oplyste om fortsatte smerter i håndleddet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der fandtes hævelse med blålig misfarvning af fingrene. Røntgenundersøgelsen viste et minimalt skred af håndledsbruddet, og der opstod mistanke om en ledbåndsskade i håndleddet. Der blev konfereret med et andet sygehus, som foreslog vurdering af håndleddet, og ████ blev herefter henvist til en subakut vurdering.

Det fremgår af klagen, at ████ efterfølgende fik oplyst, at det var for sent at operere, da det var gået for lang tid, og da det var for risikabelt at operere så sent grundet mulige komplikationer.

Det fremgår videre af klagen, at ████ i dag har smerter i arm og hånd, ligesom fingrene ikke fungerer optimalt, hvilket giver mange problemer i dagligdagen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet røntgenundersøgelserne, som blev foretaget den 15., den 22. og den 30. december 2021.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • ████s venstre håndled blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt, da der blev undersøgt for bevægelighed og for påvirkning af blodkar og nerver, ligesom der blev undersøgt for direkte og indirekte ømhed. Der fandtes direkte og indirekte ømhed ved håndleddet, og der var ikke ømhed over den øvrige del af hånden eller ved fingrene. Der blev desuden foretaget en røntgenundersøgelse af hendes håndled den 15. december 2021, som viste et håndledsbrud. Videre blev ████ set til kontrol den 22. og den 30. december 2021, hvor der også blev foretaget røntgenundersøgelser af hendes håndled.
  • der ikke var grundlag for at foretage yderligere undersøgelser af ████s håndled den 15. eller 22. december 2021, da de foretagne røntgenundersøgelser viste et brud i håndleddet, og da der ikke var forhold, som gav mistanke om anden skade, herunder skade i ledbåndet.
  • der ikke var grundlag for at mistænke en ledbåndsskade i ████s håndled på et tidligere tidspunkt. Der vil sædvanligvis opstå mistanke om ledbåndsskade, når patienten har smerter, og en røntgenundersøgelse viser øget afstand mellem de to underarmsknogler. Der var ikke beskrevet øget afstand mellem underarmsknoglerne ved røntgenundersøgelsen den 15. eller den 22. december 2021, og ████ havde smerter omkring hele håndleddet på grund af håndledsbruddet. Der var således ikke tegn på en ledbåndsskade før den 30. december 2021, hvor en røntgenundersøgelse viste øget afstand mellem underarmsknoglerne.

Den omstændighed, at ████ efterfølgende fik konstateret et overrevet ledbånd i håndleddet, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at de foretagne undersøgelser ikke gav mistanke om ledbåndsskade før den 30. december 2021.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ i perioden fra den 15. til den 30. december 2021.

Vi vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Røntgenafdelingen, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der blev foretaget en relevant vurdering af røntgenundersøgelsen den 15. december 2021, da det blev vurderet, at der var et forskudt brud i den nederste del af spolebenet (distale radius), der er en af knoglerne i underarmen. Bruddet var i flere stykker (komminut), og der var en fejlvinkling på ca. 15 grader. Der var ikke tegn på ledbåndsskade, da røntgenundersøgelse viste en afstand mellem underarmsknoglerne på ca. 2 mm, og da afstanden mellem underarmsknoglerne skal være 3-4 mm for at skabe mistanke om skade på ledbåndet.
  • der blev foretaget en relevant vurdering af røntgenundersøgelsen den 22. december 2021, da det blev vurderet, at afstanden mellem underarmsknoglerne var uændret. Røntgenundersøgelsen viste derfor ikke tegn på ledbåndsskade.
  • der blev foretaget en relevant vurdering af røntgenundersøgelsen den 30. december 2021, da det blev vurderet, at der var øget afstand mellem underarmsknoglerne.
  • at det var sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke blev opdaget en skade på ledbåndet før den 30. december 2021, da de forudgående røntgenundersøgelser ikke viste øget afstand mellem underarmsknoglerne. Der var således ikke tegn på en ledbåndsskade før den 30. december 2021.

Den omstændighed, at ████ efterfølgende fik konstateret et overrevet ledbånd i håndleddet, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at røntgenundersøgelserne ikke gav mistanke om en skade på ledbåndet før den 30. december 2021.

Røntgenafdelingen, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ i perioden fra den 15. til den 30. december 2021.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed