Utilstrækkelig specialiseret rehabilitering

Kommune får kritik for manglende koordineret og helhedsorienteret forløb uden tilstrækkelig fokus på timing og faglig koordination samt mangel på neurofaglige overvejelser og neurofaglige beskrivelser.

Sagsnummer:

23SFP111

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Fysioterapi

Faggruppe:

Fysioterapeuter, Ergoterapeuter

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Afgørelse

Der gives kritik til:

 • ████ Kommune (CVR.nr: ████) for behandlingen på ████, i perioden fra den 27. april 2022 til den 6. februar 2023.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling hos ████ i ████ Kommune, i perioden fra den 27. april 2022 til den 6. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • ████ ikke modtog en relevant og tilstrækkelig genoptræning.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 66 år var i perioden fra den 27. april 2022 til den 6. februar 2023 tilknyttet ████ i ████ Kommune, med henblik på specialiseret rehabilitering på ████. Han havde været tilknyttet kommunen siden starten af april 2022, efter at være blevet udskrevet fra en neurologisk afdeling på et sygehus. Han havde følger efter en venstresidig blodprop i hjernen.  

Det fremgik ████s genoptræningsplan for rehabilitering på specialiseret niveau, at han havde behov for en specialiseret indsats med blandt andet ergoterapi, fysioterapi og neuropsykologisk. Det fremgik at der skulle være indsatser for at blive mere selvstændig i daglige gøremål (ADL-træning), behov for intensiv træning med fysioterapi og ergoterapi med henblik på mobilisering og træning af højre arm samt inddragelse af armen i aktiviteter. Der var behov for at genoptræne hans centrale ansigtslammelse og nedsatte tungemotorik. Der skulle være indsatser rettet mod hensigtsmæssig energiforvaltning og håndtering af komplekse kognitive problemstillinger.

Det fremgår af klagen, at ████ ikke modtog en tilstrækkelig genoptræning af ████ i ████ Kommune, da de tilsidesatte den lægefaglige vurdering i genoptræningsplanen og ikke genoptrænede ham til rehabilitering på specialiseret niveau. Det fremgår af klagen, at der manglede indledende undersøgelser og individuel tilrettelæggelse, samt at der ikke var tilstrækkelig evaluering og opfølgning, samt at der manglede specialiserede redskaber, erfaring og viden om neurorehabilitering.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere ████, ████ Kommune, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • genoptræningen ikke kunne karakteriseres som specialiseret rehabilitering, da forløbet ikke var koordineret og helhedsorienteret med særlig fokus på timing og organisering. En kommune skal følge den faglige vurdering af behov og det specialiseringsniveau som en genoptræningsplan fra et sygehus henviser til. Genoptræningsplanen danner udgangspunkt for det arbejde, der skal foretages med iværksættelse af en passende faglig indsats på rette specialiseringsniveau. ████ var blevet henvist til genoptræning i specialiseret rehabilitering. Forløbet skulle organiseres som koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret, hvor timingen og den faglige koordination var nødvendig.
 • ████ ikke modtog det rette genoptræningsniveau henset til hans symptomer og anbefalinger for indsatser efter genoptræningsplanen, og der var ikke tilstrækkelig neurorehabilitering. Der var en mangel på specialiseret terapeutisk indsats, da der ikke blev udredt og udarbejdet en helhedsorienteret indsats og plan for hans forløb med inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forhold til hans særlige komplekse problemer. ████ blev ikke udredt og undersøgt for særlige komplekse aktivitetsproblemer i den fysioterapeutiske indsats, men blot grundlæggende avancerede funktionsproblematikker, hvilket ikke var tilstrækkeligt.
 • det var relevant at inddrage specielle indsatser og træningsredskaber, som brug af el-terapi fra den 14. juli 2022 og løft med Litegait fra den 1. september 2022. Indsatserne blev dog først igangsat efter længere tids genoptræning, hvilket burde være gjort tidligere. Der blev videre ikke beskrevet behandlingsgrundlag og mål, for fx selvtræning med ganesejlsøvelser og brug af el-terapi på skulderen.
 • der relevant blev beskrevet mål vedrørende forflytning og træning heraf, og foretaget træning med forflytning under aktiviteter og ADL, og beskrevet mål for rehabiliteringen. Der blev dog ikke tilknyttet en behandlingsplan til disse mål, hvilket der burde være. Der blev ved statusmøde den 23. august 2022 lavet mål med fokus på selvstændigheder i ADL, fx at kunne trække bukser op og ned, og tørre sig, hvilket var relevante og målbare mål. Der var dog ingen behandlingsplan med fokus på en tværfaglig tilgang. Ved statusmøde den 18. november 2022 blev det aftalt, at der ergoterapeutisk skulle trænes mere med ████ i ADL, men der blev efterfølgende ikke beskrevet relevante interventioner i ADL. Den ergoterapeutiske træning fortsatte i stedet på kropsniveau og med fokus på højre arm.
 • der ikke blev evalueret og revideret i de neurofaglige indsatser, når ████ ikke kunne deltage, eller der var udfordringer med genoptringen, hvormed ████ ikke forholdt sig tilstrækkelig kritisk til deres egen praksis. Der var ikke beskrivelser som viste, at terapeuterne udviste færdigheder som rummede omfattende rutine og erfaring med specialiseret rehabilitering, idet der alene var rene aktivitetsbeskrivelser uden neurofaglige overvejelser eller neurofaglige beskrivelser. Der blev ikke foretaget neurofaglige terapeutiske test, hvilket burde være gjort for at beskrive ████s udgangspunkt, så de kunne måle og evaluere på genoptræningsindsatsen.
 • der ikke blev foretaget relevante udredningsmetoder og udredt enkelte funktioner i komplekse aktiviteter og problemstillinger, med formål at differentiere i komplekse årsagssammenhænge og kontekster. Det udarbejdede træningsprogram til selvtræning med plejen, var ikke på specialiseret niveau inden for eget fagområde, idet der ingen neurofaglige overvejelser var bag programmet. ████ var ikke neurofagligt vurderet, og han blev ikke observeret udføre øvelserne med kvalitet, hvilket gjorde, at det individuelle tilrettelagte program faktisk ikke var individuelt tilrettelagt.
 • ████ ikke foretog neuropædagogiske overvejelser om hvorfor ████ ikke fik udført selvtræning, som angivet den 31. august 2022, hvor det blev observeret, at han ikke virkede motiveret. Der blev alene beskrevet, at det var op til ham selv, om han vil forsøge igen.
 • der var et manglende fokus på hensigtsmæssig energiforvaltning til at skabe balance mellem aktivitet og hvile. Dette skulle fordele energikrævende aktiviteter i løbet af dagen og prioritere imellem aktiviteter. ████ var ofte træt efter den ergoterapeutiske eller fysioterapeutiske træning, hvor træningstiderne lå tæt op ad hinanden. Alligevel blev indsatsen fortsat med anden faggruppe. Der blev ikke udarbejdet en ergoterapeutisk indsats med fokus på energiforvaltning, som var en vigtig del af træningsindsatsen. Der var ingen former for neurofaglige overvejelser omkring hans træthed, manglende energi og manglende fremgang i genoptræningen.
 • der var ingen tværfaglige overvejelser eller tiltag omkring stillingtagen til ████ kognitive dysfunktioner, herunder svækket evne til problemløsning, vanskeligheder med at fastholde struktur og tidvis forceret arbejdstempo, nedsat mentalt fleksibilitet og omstillingsbesvær. ████ burde have gjort sig overvejelser herom og neuropædagogisk støtte til adfærdsregulering og psykoedukation, hvor der kunne opnås viden om sin egen sygdom. Fra den 6. oktober 2022 blev ████ opstartet i et forløb med psykoedukation, hvilket var relevant, men burde have været en del af træningen og behandlingen fra start i forhold til en helhedsorienteret indsats.
 • ████ den 7. juni 2022 opstartede et forløb med tilkøbte neurofaglige kompetencer, hvor der i 11 uger var en tværfaglig sparring og træning med fysio- og ergoterapeut en gang om ugen. De specialiserede terapeuter deltog dermed en gang ugentligt ved en træningsseance, og ergoterapeuten deltog på tværfaglige møder på genoptræningsstedet. Der var også uger uden indsatser. Det var relevant, at opstarte en tilkøbt indsats, men indsatsen levede ikke op til ████ individuelle behov om specialiseret rehabilitering. Indsatsen blev først opstartet to måneder efter udskrivelsen fra sygehuset, og der var ikke tilkøbt et tværfagligt kompetent og specialiseret team. Det var ikke tilstrækkeligt, at der var tværfaglig sparring én gang ugentligt med de kommunale terapeuter, da dette ikke sikrede, at indsatserne blev varetaget af personer med specialiserede kompetencer. Indsatsen skulle være oftere og mere konsekvent.
 • den tilkøbte indsats ikke sikrede, at der blev tilrettelagt et koordineret og helhedsorienteret forløb med særlig fokus på timing og organisering. Der blev ikke arbejdet tydeligt med den terapeutiske koordinering af ████ hjerneskadeforløb, hvilket er en afgørende kompetence inden for specialiseret rehabilitering. Der blev ved de tværfaglige møder ikke taget stilling til den terapeutiske koordinering, herunder ████ konsekvente træthed, som ikke blev evalueret neurofagligt, trods at trætheden blev dokumenteret på møderne. Der blev fortsat arbejdet ud fra monofaglige mål og indsatser, i stedet for tværfaglig drøftelse med udgangspunkt i neuropædagogiske overvejelser. Der var en manglende og sparsom koordineret indsats og mangel på neuropsykologisk og logopædisk vurdering og sparring. Der blev ikke foretaget sparring med en neuropsykolog om ████s kognitive komplekse problemstillinger. Der var tilkøbt neuropsykologisk samtaleforløb til ████ som blev opstartet den 1. juli 2022, men ikke timer til, at neuropsykologen kunne deltage på relevant vis efter behov ved tværfaglige møder og sparring, kun den 23. september 2022.
 • neuropsykologen den 7. december 2022 beskrev, at ████ fortsat havde vanskeligheder med opmærksomhed, arbejdshukommelse problemlæsning, strukturering, samt mental fleksibilitet og omstillingsbesvær. Der burde derfor have været tværfaglig sparring omkring dette, så personale og terapeuter kunne støtte og hjælpe ████ i det daglige ved hjælp af en neuropædagogisk tilgang.
 • der overordnet og i hele perioden ikke var fastsat et specialiseret neuroteam omkring ████ med den nødvendige ekspertise, koordinering, sparring og indsats, med fokus på intensitet, timing og organisering, hvilket medførte, at genoptræningsniveauet ikke opfyldte det rette niveau med specialiseret rehabilitering. ████ modtog derfor ikke relevant og tilstrækkelig genoptræning.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 27. april 2022 til den 6. februar 2023 hos ████, ████ Kommune, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed