Tilstrækkeligt at orientere 16-årig om underretning

Sygehus får ikke kritik for at sende en underretning uden at orientere forælderen. Den 16-årige kunne selv give samtykke til videregivelsen, og det var derfor den 16-årige, der skulle orienteres om, at sygehuset ville sende underretningen.

Sagsnummer:

23SFP112

Offentliggørelsesdato:

16. november 2023

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Ikke kritik

████, Region ████ får ikke kritik for brud på tavshedspligten den 2. februar 2023.

Du har klaget over, at:

 • Region ████, ████ har brudt deres tavshedspligt ved at give oplysninger om din søn, ████ i underretningen af 2. februar 2023 til ████ Kommune, uden dit samtykke og uden at orientere dig om underretningen.

Du har også klaget over den sundhedsfaglige behandling. Det behandler vi i en sag for sig selv med sagsnr. ████.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 1. februar 2023 henvendte din søn, ████, sig om aftenen til ████, Region ████ på grund af selvmordstanker. Han blev fulgt af sin far. Han havde fortalt sin skolelærer om sine tanker, men havde ingen reelle selvmordsplaner.

Den 2. februar 2023 efter midnat blev din søn, der på daværende tidspunkt var 16 år, undersøgt på ████, Region ████. Han fortalte, at havde haft triste tanker og havde det svært grundet forældrenes konfliktfyldte skilsmisse. Han følte sig i klemme mellem forældrene, og følte, at hans mor bebrejdede ham for at ville se sin far. Han havde ofte selvmordstanker om aftenen, og havde tænkt på at springe ud foran et tog. Han havde også haft en kniv under sin seng, som han havde prikket sig med, men han var også bekymret for smerten. Han var ellers en social dreng med søskende, mange venner og fritidsinteresser. Han spillede blandt andet ████. Han kunne på troværdig vis tage afstand fra tanker om selvmord. Der blev udarbejdet en kriseplan, hvorefter han blev henvist til Akutteam. ████ aftalte med hans far, at hvis han skulle til ████ i weekenden, skulle der være klare aftaler om det.

Det blev vurderet, at der skulle sendes en underretning til ████ Kommune.

Din søn samtykkede og faren, der var forældremyndighedsindehaver, var informeret om og inddraget i drøftelserne. Faren ville give information videre til moren.

Den 2. februar 2023 blev skadesnotatet sendt som en underretning.

Den 21. marts 2023 havde du en samtale med ████. Du fortalte, at du vidste, at din søn havde været i kontakt med psykiatrien, men du var ikke blevet orienteret om forløbet. Du blev herefter orienteret om forløbet og din søns samtaler i Akutteam. Du gjorde opmærksom på, at du ikke havde modtaget kopi af underretningen. Du blev oplyst om, at udskrivningsresumeet blev sendt som en underretning.

Du har oplyst, at din søn tog i skole den 31. januar 2023 og virkede glad. I løbet af dagen modtog du en besked fra skoleinspektøren om straks at komme hen til skolen. Skoleinspektøren fortalte dig, at din søn havde kontaktet sin lærer og fortalt hende, at han havde selvmordstanker på grund af sine forældres høje konfliktniveau efter skilsmissen. Du var chokeret, da din søn aldrig havde vist tegn på depression, angst eller selvmordstanker. Din søn havde fortalt lærerne, at han ønskede at se sin far mere, men han kunne ikke få sig selv til at fortælle det til dig.

Du har oplyst, at din søn havde kontaktet sin lærer få timer efter en skole/hjemsamtale, hvor han havde fået at vide, at lærerne havde vurderet, at han ikke var klar til at komme i gymnasiet næste år og blev rådet til at tage 10. klasse. Senere fortalte din søn, at han havde fortrudt opkaldet og ønskede at trække det tilbage, men det var for sent.

Du har oplyst, at din søn blev fulgt til ████ af sin far, uden din viden eller samtykke. Den 2. februar 2023 ringede din eksmand for at fortælle dig, at han havde taget jeres søn til hospitalet, og at han var akut selvmordstruet på grund af dig, og ikke ønskede at se dig igen. Du kunne ikke få fat i din søn, og vidste ikke, hvilket hospital han havde været på. Du blev lettet, da du så på Facebook, at din søn var taget på en ████ med overnatning.

Du har oplyst, at der blev sendt en underretning fra ████, Region ████, men du fik først en kopi heraf 6 uger efter, da kommunen orienterede dig. Du tror, at din eksmand udnyttede din søns besøg på hospitalet til at få lavet en underretning. Han har tidligere truet dig med at få lavet underretninger på jeres børn, således at han kunne tage jeres børn fra dig.

Du har oplyst, at din søn blev brugt som et våben af din eksmand. Din eksmand udnyttede sin stilling til at manipulere personalet på hospitalet.

████, Region ████ har oplyst, at din søn blev set i ████ den 2. februar 2023, hvor han henvendte sig med sin far grundet tristhed, selvmordstanker- og planer. På denne baggrund blev han henvist til Akut-team og der blev sendt en underretning i form af kopi af skadesnotatet. Din søn var over 15 år og kunne selv give samtykke til begge dele. Faren blev inddraget i beslutningen og ville informere dig, og det var rimeligt at formode, at den ene forælder til en ung over 15 år ville orientere den anden, når der var fælles forældremyndighed, og at der ikke var nogen grund til at betvivle, at dette ville ske.

████, Region ████ har oplyst, at sundhedspersonale har skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at de har pligt til at reagere alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Vi har lagt til grund, at din søn gav mundtligt samtykke til, at underretningen blev sendt.

Begrundelse

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

En sundhedsperson kan dog give oplysningerne videre til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke.

En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Det vil sige, at forældre til unge patienter ikke kan eller skal give samtykke til videregivelse af oplysninger. Det er kun, hvis den unge ikke selv forstår konsekvensen af sine handlinger, at forældremyndighedsindehaver skal give sit samtykke på den unges vegne.

Et samtykke skal være skriftligt. Samtykket behøver dog ikke være skriftligt, hvis sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler herfor.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke. En sundhedsperson kan fx give oplysningerne, når der er pligt til det efter anden lovgivning.

Sundhedspersoner skal underrette kommunen, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Sundhedspersonen skal normalt orientere eller forsøge at orientere om, at der bliver sendt en underretning til kommunen, hvis de ikke får samtykke. Orienteringen skal gives til den person, der bliver videregivet fortrolige oplysninger om. Det er ikke nødvendigt, at sundhedspersonen får et samtykke til videregivelsen fra denne person.

Det beror på sundhedspersonens konkrete skøn, hvornår der er mistanke om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere ████, Region ████ for at give oplysninger om din søn i underretningen til ████ Kommune og for ikke at orientere dig herom.

Vi har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i underretningen er fortrolige, fordi det er oplysninger om din søns helbred.
 • din søn ikke havde givet skriftligt samtykke til, at ████, Region ████ kunne give oplysninger om ham til kommunen.
 • samtykket ikke behøvede være skriftligt. Det er, fordi ████, Region ████ havde pligt til at underrette kommunen efter serviceloven og derfor kunne have sendt underretningen uden samtykke.
 • din søn gav et mundtligt samtykke og var derfor orienteret om underretningen.
 • der ikke er grundlag for at fastslå, at din søn ikke forstod konsekvenserne af sit mundtlige samtykke.
 • der ikke er grundlag for at tilsidesætte det skøn, som ████, Region ████ lavede, da underretningen blev sendt.
 • ████, Region ████ derfor lovligt kunne videregive oplysninger om din søn til kommunen, uden dit samtykke og uden at forsøge at indhente dit samtykke.

████, Region ████ har derfor overholdt sundhedslovens regler om tavshedspligt.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 17, stk. 3, om unge over 15 års samtykke til videregivelse
 • 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • 43, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke til andre formål
 • 43, stk. 2, nr. 1, om videregivelse uden patientens samtykke
 • 44, stk. 1 og 2, om samtykke til videregivelse

Bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.:

 • 8, stk. 1, om samtykke til videregivelse
 • 10, stk. 1, om samtykke til videregivelse til andre formål end behandling

Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023 af lov om social service (serviceloven):

 • 153 om underretningspligt

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke