Ægtefælle var dækket af blåt EU-sygesikringskort

Ægtefælle til grænsearbejder blev opkrævet betaling, fordi EU-sygesikringskortet var udstedt af Danmark. Region kunne ikke opkræve betaling, da personen ikke var berettiget til et særligt sundhedskort, men kun kunne få et dansk EU-sygesikringskort

Sagsnummer:

23SFP113

Offentliggørelsesdato:

16. november 2023

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi er ikke enige i afgørelsen fra Region A om betaling for sygehusbehandling. Vi ændrer derfor afgørelsen.

Regionen må ikke kræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du selv skulle betale for sygehusbehandling på Hospital A.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 5. november 2022 ankom du til skadestuen på Hospital A for at blive behandlet for smerter i dit venstre ben efter at være faldet.

Den 25. november 2022 afgjorde regionen, at du skulle betale for din behandling, fordi du var bosat i Land A på behandlingstidspunktet.

Du har oplyst, at du ikke skal betale for behandlingen, da du er omfattet af det blå EU-sygesikringskort udstedt af Udbetaling Danmark på grund af din status som familiemedlem til en grænsearbejder med et særligt sundhedskort. Du har også oplyst, at du ikke selv som familiemedlem til en grænsearbejder kan få det særlige sundhedskort.

Regionen har oplyst, at dit blå EU-sygesikringskort udstedt af Udbetaling Danmark ikke kan bruges i Danmark, og at du ikke har fremvist anden relevant dokumentation for at blive fritaget for betalingskravet.

Vi har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at du er dansk statsborger med bopæl i Land A.

Vi har også lagt til grund, at du fremviste det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med din behandling på Hospital A.

Begrundelse

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

Regionen opkræver som udgangspunkt betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

En grænsearbejder, der arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan have ret til gratis sygehjælp i Danmark på samme vilkår som borgere med bopæl i landet. Hvis grænsearbejderen opfylder betingelserne for at blive dansk sikret, vil Udbetaling Danmark udstede det særlige sundhedskort som dokumentation for denne ret.

Familiemedlemmer til en sikret grænsearbejder er som udgangspunkt også omfattet af retten til gratis sygehjælp i beskæftigelseslandet, medmindre medlemslandet har valgt at være omfattet af en særlig undtagelse.

Undtagelsen indebærer, at et familiemedlem til en grænsearbejder alene har ret til medicinsk nødvendig behandling under et midlertidigt ophold, hvor der også tages hensyn til opholdets længde og behandlingens karakter.

Danmark har valgt at være omfattet af denne undtagelse, og det betyder, at et familiemedlem til en dansk sikret grænsearbejder ikke kan få det særlige sundhedskort.

Familiemedlemmer til en dansk sikret grænsearbejder har dog mulighed for at få udstedt det blå EU-sygesikringskort af Udbetaling Danmark.

Patienten skal ved behov for sygehjælp under ophold i Danmark vise sit blå EU-sygesikringskort.

Hvis patienten ikke har et gyldigt kort - eller har glemt at medbringe det - og det hverken for patienten eller sygehuset er muligt at indhente eller modtage relevant dokumentation, inden personen forlader sygehuset, kan der opkræves betaling fra personen.

Regionen skal oplyse patienten om, at den tager betaling for behandlingen. Det skal ske inden behandlingen starter. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betaling efter behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du fremviste det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med din behandling på Hospital A den 5. november 2022.
 • regionen ikke lovligt kan stille som betingelse for din ret til medicinsk nødvendig behandling, at du skal fremvise et blåt EU-sygesikringskort udstedet af et andet EU/EØS-land.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 25. november 2022 om betaling for sygehusbehandling.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger:

 • Artikel 18, stk. 2, om grænsearbejders familiemedlemmers ret til naturalydelser under ophold i den kompetente medlemsstat.
 • Artikel 19, stk. 1, om forsikringstager eller dennes familiemedlemmers adgang til naturalydelser, der fra et medicinsk perspektiv.
 • Bilag III – Begrænsning af ret til naturalydelser for en grænsearbejders familiemedlemmer.

Vejledninger

Vejledning nr. 9503 af 25. juni 2021 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark

 • Punkt 3.4. om dansk sikrede med bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Vejledning nr. 10329 af 12. december 2016 om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz

 • Punkt 5.5 om grænsearbejdere og deres familiemedlemmer.
 • Punkt 6.4.2. om EU-sygesikringskort med 2 års gyldighed.