For sen opfølgning efter hjerteoperation

Sygehus får kritik for efterforløbet af en by pass-operation i hjertet. Sygehuset skulle have indkaldt til kontrol 4-6 uger efter udskrivelsen og ved kontrollen have sikret sig, at der var udarbejdet plan for og henvist til genoptræning.

Sagsnummer:

23SFP115

Offentliggørelsesdato:

1. december 2023

Speciale:

Kardiologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A, Hospital B, fra den 22. oktober 2022 til den 8. februar 2023.

Vi kan oplyse, at Hospital A er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på Afdeling A, Hospital B, som en udefunktion.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital B, i perioden fra den 12. september 2022 til den 8. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ████ ikke blev indkaldt til kontrol tidligere
  • ████ ikke fik påbegyndt rehabilitering tidligere i forløbet.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████, som var kendt med forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og tidligere blodprop i hjertet (NSTEMI) fik den 2. september 2022 foretaget en ukompliceret hjerteoperation (koronar bypass-operation) på grund af en ny blodprop i hjertet (NSTEMI) og svær åreforkalkning i hjertets kranspulsårer. ████ blev udskrevet fra en hjertekirurgisk afdeling på et sygehus den 9. september 2022. Ifølge udskrivningsbrevet (epikrisen) blev der planlagt henvisning til kardiologisk kontrol ved lokalsygehus 4-6 uger efter operationen med samtidig vurdering af genoptræningsbehov og udfærdigelse af genoptræningsplan. I epikrisen var det desuden anført, at det forventedes, at patienten ville være fuldt fysisk aktiv uden restriktioner 8 uger efter operationen.

Den 12. september 2022 blev 68-årige ████ som planlagt i forbindelse med udskrivelsen henvist til Afdeling A, Hospital B.

Den 20. december 2022 var ████ til klinisk kontrol. Der blev blandt andet foretaget en objektiv undersøgelse og blodprøver. Det blev vurderet, at ████ var uden hjertesymptomer, og at blodforsyningen til hjertet var genetableret efter bypass-operationen. Der blev ordineret en ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi). ████ havde forhøjet kolesterol og behov for øget kolesterolsænkende behandling. Der var samtidig mistanke om mulig sukkersyge, som krævede yderligere udredning. Det blev anbefalet, at ████ fremover skulle til årlig kontrol hos sin praktiserende læge med vurdering af klinisk status, risikofaktorkontrol, psykosocial status og arbejdsfastholdelse.

I perioden fra den 12. til den 18. januar 2023 deltog ████ i rehabiliteringsundervisning.

Den 30. januar 2023 var ████ til diætistkonsultation.

Den 2. februar 2023 fik ████ foretaget en arbejdstest som led i sin hjerterehabilitering og en ekkokardiografi, ligesom han fik udarbejdet en genoptræningsplan.

Den 8. februar 2023 startede ████ i træning på et hjertehold på Afdeling A, Hospital B, som en del af sit hjerterehabiliteringsforløb.

Det fremgår af klagen, at det af det udleverede materiale i forbindelse med operationen fremgik, at han skulle til kontrol 14 dage efter operationen. Videre fremgår, at ████ efterfølgende blev oplyst om, at han først ville blive indkaldt til kontrol efter flere måneder.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Afklaring af, hvornår der blev foretaget EKG

Det fremgår af klagen, at der først blev foretaget EKG den 2. februar 2023.

I journalen står, at der blev foretaget EKG den 20. december 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

  • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Det skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
  • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene

Vi finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der først blev foretaget EKG den 2. februar 2023.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospital A for behandlingen på Afdeling A, Hospital B, i forhold til manglende kontrol 4-6 uger efter udskrivelsen og forsinket hjerterehabilitering.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at ████ først blev indkaldt til kontrol til foretagelse over 3 måneder efter operationen, og at hjerterehabiliteringen ikke blev påbegyndt tidligere i forløbet. Han burde have været indkaldt til kontrol, herunder ekkokardiografi, til foretagelse 4-6 uger efter udskrivelsen. Ved kontrollen burde det have været sikret, at der var udarbejdet en genoptræningsplan, og at ████ var henvist til relevant genoptræning i overensstemmelse med den nationale kardiologiske behandlingsvejledning kapitel 29 om hjerterehabilitering. Hjerterehabilitering har en dokumenteret helbredsmæssig gevinst, og et forsinket rehabiliterings- og genoptræningsforløb kan medføre forringet helbred og forlænget tid til patienten er helt restitueret efter operationen.

Vi kan oplyse, at hjerterehabilitering er en fællesbetegnelse for efterbehandling af patienter med hjertesygdom med det formål at forbedre patientens funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt samt at forbedre patientens helbredsrelaterede livskvalitet og reducere risikoen for sygdomsprogression. Hjerterehabilitering medfører reduktion af både den totale og den kar- og hjerterelaterede risiko for død. Det er en tværfaglig indsats, der involverer læge, sygeplejerske, fysioterapeut, diætist, evt. ergoterapeut og psykolog, m.fl.

Vi kan videre oplyse, at formålet med den lægelige kontrol 4-6 uger efter udskrivelsen er at sikre, at der ikke er tilkommet komplikationer til hjerteoperationen som fx infektion, hjerterytmeforstyrrelser eller hjertesvigt, at patienten får den rigtige medicinske behandling, og at der er lavet en relevant genoptræningsplan.

Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ på Afdeling A, Hospital B, i perioden fra den 22. oktober 2022 til den 8. februar 2023.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospital A for behandlingen på Afdeling A, Hospital B, i forhold til den manglende indkaldelse til kontrol i de første 4-6 uger efter udskrivelsen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var sundhedsfagligt forsvarligt ikke at indkalde ████ til kontrol i de første 4-6 uger efter udskrivelsen. En længere rekonvalescenstid med knoglehelinger end 14 dage kan skønnes nødvendig, inden patientens aktuelle og fremtidige behov for rehabilitering vurderes. Efter en hjerteoperation gennem brystbenet tager det 6-8 uger før brystbenet er helet og dermed stabilt. I de første 6-8 uger efter operationen skal man derfor skåne brystbenet for at sikre heling af knoglen. Det betyder også, at man typisk først vil blive tilbudt et fuldt genoptræningsforløb ca. 6-8 uger efter operationen.

Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ på Afdeling A, Hospital B, i perioden fra den 12. september til den 21. oktober 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed