Manglende identifikation af urinledere

En kirurgisk afdeling får kritik for ikke at identificere urinlederne i forbindelse med en operation for betændelse i tarmen. Urinlederne kan flytte sig og skal derfor identificeres for at sikre, at de ikke bliver beskadiget under indgrebet.

Sagsnummer:

23SFP116

Offentliggørelsesdato:

29. november 2023

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

HospitalA får kritik for behandlingen på Kirurgisk Afdeling, i perioden fra den 6. til den 19. december 2022.

Ikke kritik

HospitalB får ikke kritik for behandlingen på AfdelingB.

1. klagepunkt

Der er klaget over, at din mor, ████, ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, HospitalA, i perioden fra den 6. til den 19. december 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • operationen den 6. december 2022 blev ikke foretaget på relevant vis.
 • der blev ikke reageret relevant på ████s tilstand og smerter, herunder at komplikationerne fra operationen burde have været opdaget på et tidligere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Din mor, ████ på 74 år, blev den 6. december 2022 opereret på Kirurgisk Afdeling, HospitalA, grundet betændelse og udposninger på tarmen.

████ var kendt med Parkinson, og var i 2014 også blevet opereret for udposninger på tarmen. Hun havde de senest to måneder haft diarre, mavesmerter, øget træthed og nattesved, og var i slutningen af november 2022 blevet indlagt på HospitalA, hvor der ved en CT-scanning var påvist udposninger med betændelse på tarmen. Der var iværksat behandling med antibiotika, og hun var efterfølgende blevet udskrevet efter eget ønske. Grundet fortsatte og kraftige mavesmerter, samt hyppige og tynde afføringer, blev hun genindlagt. Der blev i forbindelse med indlæggelsen foretaget en CT-scanning af maven, og på baggrund af resultatet af denne planlagt operation til dagen efter.

Den 6. december 2022 blev ████ opereret på Kirurgisk Afdeling. Indgrebet blev påbegyndt som en kikkertoperation, men blev konverteret til en åben operation umiddelbart efter. Der blev ved operationen anlagt stomi, samt dræn.

Efter operationen oplyste hun om kraftige smerter. Der blev på Kirurgisk Afdeling iværksat væskebehandling og behandling med smertestillende medicin, samt foretaget løbende undersøgelser og blodprøver samt målinger af hendes vitale værdier.

Den 8. december 2022 blev ████ overflyttet til en intensivafdeling, hvor der løbende blev ført tilsyn fra Kirurgisk Afdeling. Grundet bedring i tilstanden blev hun den 9. december 2022 flyttet tilbage til Kirurgisk Afdeling. Der blev foretaget løbende objektive undersøgelser, målt værdier og taget blodprøver. Hun oplevede fortsat smerter i maven, og var svær at mobilisere. Den 15. december 2022 blev der foretaget en ultralydsundersøgelse af ████s nyrer.

I løbet af den 18. december 2022 opstod der ændringer i ████s bevidsthedsniveau. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse af hendes brystkasse, EKG’er, målt vitale værdier og foretaget en objektiv undersøgelse, samt bestilt en CT-scanning af maven. Tilstanden blev videre konfereret med en intensivafdeling. På baggrund af tilstanden og resultatet af scanningen blev ████ overflyttet til en intensivafdeling. Den 19. december 2022 blev foretaget en såkaldt CT-urografi, en scanning af nyrerne, urinlederne og blæren. Scanningen viste tegn på skade på urinlederne, og der blev planlagt overflytning til en urologisk afdeling på et andet hospital.

████ blev overflyttet til et andet hospital dagen efter.

Det fremgår af klagen, at der ikke blev reageret på ████s smerter og forværrede tilstand i perioden efter operationen, herunder at det burde have været undersøgt og opdaget på et tidligere tidspunkt, at der var opstået skade på hendes urinlederne under operationen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • operationen den 6. december 2022 blev ikke foretaget på relevant vis, idet venstre urinleder ikke blev identificeret under operationen. Det er velkendt, at urinlederen kan have flyttet sig fra sin vanlige placering, og hænge fast i den tarm, som ved en operation skal fjernes grundet betændelse. Urinlederen bør derfor altid identificeres under operationen, dels for at undgå, at den bliver beskadiget under indgrebet, men også så det vil blive opdaget, hvis den er blevet beskadiget, og den kan nå at blive syet sammen inden operation afsluttes. Det er vores opfattelse, at hvis det ikke er muligt at finde urinlederen under operationen, bør en anden kirurg tilkaldes med henblik på at identificere urinlederen.
 • operationen den 6. december 2022 blev således ikke foretaget i overensstemmelse med praksis, idet urinlederen ikke blev identificeret under operationen. Det er imidlertid vores opfattelse, at den øvrige del af operationen af selve tarmen blev foretaget relevant og i overensstemmelse med de kirurgiske principper.
 • der blev ikke reageret relevant på hendes tilstand og prøvesvar i dagene efter operationen, og der burde på baggrund af dette have været foretaget udredning for skade på urinlederne. Allerede dagen efter operationen, den 7. december 2022, blev det observeret, at hun havde sparsom urinproduktion, på trods af, at hun havde fået store mængder væskeindgift. Dette sammenholdt med, at resultatet af blodprøverne viste, at nyretallene var langt over normalniveau, hvilket kan være tegn på dårlig nyrefunktion eller skade på urinlederen. Det blev videre den 8. december 2022 rejst mistanke om, at hendes symptomer kunne skyldtes skade på urinlederen, og noteret, at urinlederen ikke var identificeret under operationen, uden at der dog blev reageret yderligere på dette.
 • skade på urinlederne er svær at diagnosticere, og Kirurgisk Afdeling foretog i perioden efter operationen også udredning for din mors smerter og forværrede tilstand, hvilket dog efter vores vurdering ikke var tilstrækkeligt. Der blev foretaget undersøgelse af drænvæsken fra maven for kreatinin, og først den 15. december 2022 en ultralydsundersøgelse af nyrerne, som ikke viste meget udvidet nyrehulrum, og ikke meget fri væske i maven, og derfor ikke rejste mistanke om skade på urinlederne. Det er imidlertid vores vurdering, at undersøgelserne ikke afkræftede, at der kunne være skade på urinlederne, og det blev flere gange under indlæggelsen overvejet, at der kunne være tale om skade på urinlederne, uden at der blev iværksat målrettet udredning herfor.
 • det er vores vurdering, at der på baggrund af hendes tilstand, prøvesvarene, de lægelige vurderinger og observationer under indlæggelsen på Kirurgisk Afdeling, derfor på et tidligere tidspunkt end den 19. december 2022, burde have været foretaget målrettet udredning med en CT-urografi, med henblik på at undersøge mulig skade på urinlederen.

Kirurgisk Afdeling, HospitalA, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor i perioden fra den 6. til den 19. december 2022.

2. klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling AfdelingB, HospitalB, den 10. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • operationen med fjernelse af ████s nyre blev ikke foretaget på relevant vis.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Din mor, ████, blev i slutningen af december 2022 indlagt på AfdelingB, HospitalB, med henblik på behandling for skade på af urinlederne. Hun var overflyttet fra et andet hospital, hvor hun havde fået foretaget operation i maven. Det var i forbindelse med operationen sket skade på urinlederne.

På AfdelingB blev der anlagt et nyrekateter, samt dræn af ansamlinger i lungehinden og ved venstre nyre. Efter flere undersøgelser blev det vurderet, at skaderne på urinlederne var for omfattende til, at man kunne foretage operation herfor, og at eneste behandlingsmulighed var enten at anlægge permanent nyredræn, eller at fjerne den ene nyere helt. ████ ønskede, at få fjernet sin ene nyre.

Operationen blev foretaget den 10. januar 2023 på AfdelingB. Operationen blev indledt som en kikkertoperation, men blev konverteret til en åben operation undervejs, grundet fund af sammenvoksninger af tarmen samt et hul på tyndtarmen. En mave-tarmkirurgisk AfdelingB blev tilkaldt, som foretog operation for hul på tarmen, hvorefter AfdelingB fjernede ████s ene nyre.

Du har i din klage oplyst, at operationen ikke blev foretaget på relevant vis, idet der under operationen blev skåret hul på ████s tarm, og at hun efterfølgende måtte opereres for dette af flere omgange.

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere AfdelingB for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • operationen den 10. januar 2023 blev foretaget på relevant vis. Operation var vanskeliggjort af, at der var løbet urin direkte ud fra den venstre nyre og ud i omgivelserne. Urin medfører lokalirritation på det omlæggende på væv, som medfører infektion, bylddannelse og sammenvoksninger. Omfanget heraf kan ofte ikke vides på forhånd før selve operationen. For at undgå sammenvoksningerne i bughulen, havde AfdelingB derfor på relevant vis planlagt kikkertoperation med indgang bag ved bughinden, for derved at operere nyrerne bagfra, bag bughulen, og adskilt fra tarmene.
 • det under indgrebet blev kendt, at der også var opstået sammenvoksninger omkring selve nyren, hvorfor operation på relevant vis blev konverteret til en åben operation, fordi sammenvoksningerne ikke gjorde det muligt at fjerne nyren ved en kikkertoperation.
 • den omstændighed, at der opstod hul på din mors tarm under operationen er ikke ens betydende med, at AfdelingB ikke foretog operationen på relevant vis. Det er en velkendt risiko, at der kan opstå hul på tarmen, hvis der er mange sammenvoksninger af vævet i bughulen, idet vævet dermed kan være svært at adskille. For at kunne komme ind til nyren, var det under operationen derfor nødvendigt at løsne tarmen fra det sammenvoksede væv. Der opstod i forbindelse hermed to huller på tarmen, hvilket blev opdaget med det samme, og en mave-tarmkirurgisk AfdelingB blev tilkaldt og foretog operation af tarmen. AfdelingB foretog herefter fjernelse af nyren ukompliceret, og i overensstemmelse med de kirurgiske principper herfor.

AfdelingB, HospitalB har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din mor, den 10. januar 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed