Udredningsretten når patienten aflyser en tid

Regionen skal fortsat udrede inden for fristen, hvis det er fagligt muligt, selvom patienten aflyser en tid. I forhold til reglerne om udvidet frit sygehusvalg tæller den periode, hvor udredningen udsættes på grund af patientens ønske, ikke med.

Sagsnummer:

23SFP118

Offentliggørelsesdato:

23. november 2023

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt inden for fristen.

 • du ikke fik tilbud om at komme på et privathospital.

Vi tager ikke stilling til den sundhedsfaglige vurdering. Denne del af din klage er behandlet på sagen med sagsnummer .

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 19. december 2022 blev du henvist til Afdeling A, Hospital A til vurdering af, om du kunne tilbydes en brystreduktion.

Den 20. december 2022 fik du en indkaldelse med en tid til undersøgelse den 23. december 2022.

Den 22. december fik du en ny indkaldelse med en tid til den 13. januar 2023. Det fremgår af brevet, at du havde meldt afbud til tiden den 23. december 2022.

Den 10. januar 2023 fik du en indkaldelse med en tid til konsultation den 26. januar 2023. Denne tid blev senere ændret til den 1. februar 2023, men ændret tilbage til den 26. januar 2023.

Den 26. januar 2023 var du til konsultation. Det blev vurderet, at der ikke var grundlag for operation i det offentlige.

Du har oplyst, at det fremgår af Danske Regioners hjemmeside, at udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Denne frist blev ikke overholdt, og du fik heller ikke ret til at vælge udredning i det private. Det undrer du dig over, da du har gjort opmærksom på dette til afdelingens sekretariat.

Du har også oplyst, at dine tider blev rykket en del gange, og at det kun var den første tid den 23. december 2022, du selv fik rykket. Du var forhindret i at møde til denne tid på grund af hurtig indkaldelse i julen. Mellem den 23. december 2022 og den 26. januar 2023 er der 35 kalenderdage. Du vil derfor klage over manglende ret til udredning på et privathospital på grund af overskridelse af behandlingsgarantien på 30 dage.

Vi har spurgt regionen, hvad der var årsagen til, at du ikke blev udredt inden for fristen, hvis det ikke var på grund af kapacitetsmæssige årsager.

Afdelingen har oplyst, at de modtog din henvisning den 19. december 2022. Du fik en tid til den 23. december, som du valgte at aflyse. Du fik derfor en ny tid til den 13. januar 2023, som du også aflyste. Du fik derfor en ny tid den 26. januar 2023.

Afdelingen har også oplyst, at der derfor ikke er overensstemmelse mellem dine oplysninger og det forløb, der er dokumenteret i Sundhedsplatformen. Ud fra det dokumenterede, mener afdelingen, at dine rettigheder vedrørende udredningsretten er overholdt.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Når det er fagligt muligt, skal sygehuset planlægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Perioder, hvor udredningen må udsættes på grund af patientens ønske eller helbredstilstand trækkes ikke fra i opgørelsen af den samlede udredningstid.

Hvis patientens første tid til undersøgelse ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er retten til hurtig udredning ikke overholdt, medmindre det er på grund af faglige årsager.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må sættes i gang, fordi de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand godt nok.

Mangel på kapacitet kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at du fik den første tid efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på, at:

 • sygehuset modtog din henvisning den 19. december 2022. Fristen på 30 dage udløb derfor den 18. januar 2023.
 • du fik en tid til første undersøgelse den 23. december 2022.
 • du aflyste tiden og fik en ny tid den 13. januar 2023.
 • tiden den 13. januar 2023 blev aflyst, og du i stedet fik første tid til undersøgelse den 26. januar 2023.
 • den første tid til undersøgelse derfor lå efter udløbet af fristen.
 • det ikke har betydning, om du selv aflyste tiderne. Regionen skulle fortsat tilbyde dig udredning indenfor 30 dage, hvis det var fagligt muligt.
 • regionen mente, at du blev tilbudt udredning inden for fristen.
 • det derfor ikke var faglige årsager, der var begrundelsen for, at du fik den første tid efter fristens udløb.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til udredning på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at de har modtaget en henvisning. Det gælder dog kun, hvis det er på grund af kapacitet, og regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Sygehuset skal inden for fristen oplyse patienten om, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles.

Hvis sygehuset udsætter udredningen på grund af patientens ønske eller helbredstilstand, tæller den periode ikke med.

Regionen skal informere patienten om retten til at vælge et privathospital, hvis regionen i løbet af de 30 dage bliver klar over, at de ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for fristen. Retten til at vælge et privathospital træder i kraft med det samme.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev endeligt udredt inden for 30 dage. Regionen skulle derfor tilbyde dig udredning på et privathospital eller en privat klinik.

Vi vurderer også, at du ikke blev vejledt om muligheden for at vælge et privathospital.

Vi har lagt vægt på, at:

 • sygehuset modtog din henvisning til udredning den 19. december 2022. Fristen på 30 dage udløb derfor den 18. januar 2023.
 • du fik første tid til undersøgelse den 26. januar 2023.
 • forløbet dermed var 38 dage.
 • fristen derfor overskrider 30 dage, uanset om der fratrækkes en eller to dage.
 • du ikke fik information om, at du ikke kunne blive udredt inden for 30 dage. Du fik heller ikke information om din ret til at vælge et privathospital.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 87, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning
 • 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen
 • 20, stk. 2, om udsættelse af tidsfrist på baggrund af helbred eller patientens ønske.

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 2.0 om ret til hurtig udredning
 • 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg