Patient undersøgt tilstrækkeligt for prostatakræft

Et hospital får ikke kritik for ikke at have foretaget en MR-scanning i forbindelse med udredning af en patient for mulig prostatakræft. Det skyldes, at de øvrige undersøgelser var tilstrækkelige til at udelukke alvorlig prostatakræft.

Sagsnummer:

23SFP120

Offentliggørelsesdato:

8. december 2023

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling A.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 28. marts til den 28. juli 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • der blev ikke foretaget en relevant vurdering af din tilstand, herunder at du burde have fået foretaget en MR-scanning.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 28. marts 2023 blev du tilset på Afdeling A på Hospital A. Du var 75 år og var blevet henvist grundet mistanke om kræft i prostata. Du var henvist i kræftpakkeforløb med henblik på at få foretaget en MR-scanning af prostata, og evt. vævsprøver.

Ved besøget på Afdeling A den 28. marts 2023 blev din sygdomshistorik og symptomer gennemgået. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, herunder undersøgelse af prostata. Du havde dagen forinden fået foretaget blodprøver, og svaret på disse blev gennemgået. Der blev herefter planlagt kontrol 4 måneder efter, herunder med kontrol af dit såkaldte Prostata specifikt antigen tal (PSA-tal)

Den 25. juli 2023 modtog du brev fra Afdeling A om svaret på din seneste blodprøvemåling. Dit udredningsforløb blev herefter afsluttet, og der blev vejledt om opfølgende kontrol af dit PSA-tal hos din praktiserende læge, og at du kunne genhenvises til afdelingen, hvis dit PSA-tal oversteg 6,0.

Den 28. juli 2023 kontaktede du afdelingen, idet du ikke var tilfreds med, at dit forløb var blevet afsluttet. Vurderingen af, at du ikke havde behov for yderligere udredning blev fastholdt af afdelingen.

Du har i din klage oplyst, at du blev henvist i kræftpakkeforløb med henblik udredning for mulig prostatakræft, herunder med henblik på at få foretaget en MR-scanning, idet en privatpraktiserende urolog havde fundet mistanke om prostatakræft. Du har i din klage oplyst, at Afdeling A ikke ville foretage udredning med en MR-scanning, og at du dermed ikke blev relevant udredt for mulig prostatakræft.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Afdeling A foretog en relevant udredning. Du var henvist, idet der var rejst mistanke om mulig prostatakræft, grundet forstørret prostata. Forud for besøget den 28. marts 2023 havde du fået foretaget blodprøver med måling af PSA-tal, som var 3,7. Normalværdien for PSA hos mænd over 75 år, er under 5, og dit PSA-tal lå således inden for normalområdet. Der blev ved besøget også fortaget undersøgelse af din prostata, hvor det blev fundet, at din prostata var regelmæssig og velafgrænset. Både undersøgelserne og blodprøverne gav derfor ikke anledning til mistanke om prostatakræft, og der var derfor ikke grundlag for at foretage yderligere udredning, herunder ikke grundlag for at foretage en MR-scanning.
  • Den 27. juli 2023 blev dit forløb på Afdeling A afsluttet, da der ikke var mistanke om prostatakræft. Dine blodprøver med PSA-tal var svingende, hvilket de også tidligere havde været, og hvilket er helt normalt for en mand på 76 år. Det var derfor relevant og sundhedsfagligt forsvarligt at afslutte forløbet, og vejlede om måling af PSA-tal hos din praktiserende læge, som kunne genhenvise dig til afdelingen, hvis dit PSA-tal steg til 6. Når mistanken om prostatakræft er afkræftet, er det helt i overensstemmelse med praksis, at måling af PSA-tal overgår til den praktiserende læge.
  • Den omstændighed, at du ikke fik foretaget en MR-scanning, selvom du var henvist til afdelingen med henblik på dette, fordi der var mistanke om prostatakræft, er ikke ens betydende med, at behandlingen ikke var relevant. Det er almindelig faglig praksis, at når patienter henvises til udredning for en tilstand eller diagnose, er det hospitalsafdelingen der beslutter, hvilke undersøgelser der skal foretages som led i udredningen. Af ressourcemæssige hensyn, bør der kun foretages de undersøgelser, som der er en forventning om vil kunne be- eller afkræfte en mulig diagnose til brug for den videre udredning eller behandling af patienten. Der bør således ikke foretages yderligere undersøgelser, hvis en mulig diagnose allerede er afkræftet på baggrund af fund eller resultater af de undersøgelser, der allerede er blevet foretaget.

Afdeling A, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 28. marts til den 28. juli 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed