Når patientens helbredstilstand forsinker udredningen

Regionen skal fortsat udrede inden for fristen, hvis det er fagligt muligt, selvom patientens tilstand forhindrer udredning af patienten i en periode inden for de 30 dage.

Sagsnummer:

23SFP123

Offentliggørelsesdato:

11. december 2023

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • ████ ikke blev udredt indenfor fristen på 30 dage.

Vi tager ikke stilling til den sundhedsfaglige vurdering. Denne del af din klage bliver behandlet på sagen med sagsnummer ████.

Sagsfremstilling

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 27. december 2022 blev ████ indlagt på Afdeling A, Hospital A, fordi han igennem to uger var blevet tiltagende gul i huden og havde smerter i maveregionen.

Den 28. december 2022 blev ████ tilset på Afdeling B, Hospital A. Han fik foretaget en MR-scanning af maven, som gav mistanke om kræft med spredning til lymfeknuder og metastaser.

Den 2. januar 2023 fik ████ foretaget en CT-scanning af brystkasse og øvre mave. Det blev besluttet, at scanningerne skulle vurderes på en konference på Hospital B.

Den 3. januar 2023 blev der afholdt en multidisciplinær konference på Hospital B. På konferencen blev det vurderet, at scanningen viste tegn på kræft. Det blev også vurderet, at ████s lever og galde-veje krævede øjeblikkelig behandling, og derfor måtte den videre udredning vente. Han skulle have foretaget en grovnålsbiopsi fra den store tumor i leveren, når han havde fået det bedre, og udredningen kunne fortsætte.

Den 4. januar 2023 blev ████ telefonisk informeret om sit videre forløb. Hans almen tilstand var faldende. Han blev henvist til Gastromedicinsk Afdeling, Hospital A.

Den 6. januar fik ████ undersøgt sine galdeveje (ERCP undersgelse) på Hospital A, hvor der blev lagt et mindre dræn, for at forbedre hans tilstand i galdevejene. Det blev bestemt, at det skulle kontrolleres efter en uge, og der var tilstrækkelig bedring  galdevejene, eller om han skulle henvises til en PTC af galdevejene(adgang til galdevejene via huden og gennem leveren).

Den 16. januar 2023 blev det vurderet, at drænet havde haft begrænset virkning. Når ████s tilstand var bedre, skulle der laves en biopsi af tumoren i leveren, og der blev henvist til en PTC behandling på Hospital B.

Den 24. januar 2023 var ████ på Afdeling C, Hospital B. Han fik anlagt to galdevejsdræn og fik foretaget en biopsi af tumor i leveren.

Den 28. januar 2023 var ████ på Afdeling A, Hospital A. Siden den 25. januar 2023 havde ████ fået det værre.

Den 29. januar 2023 fik ████ foretaget en ny CT-scanning, på grund af smerter og ubehag. Scanningen viste at levertumoren var blevet større og der var kommet flere levermetastaser. Scanningen viste også, at han havde akut betændelse i galdeblæren, men han var allerede i behandling med antibiotika. Det blev vurderet, at han skulle orienteres om svaret på CT-scanningen den 30. januar 2023. Der forelå fortsat ikke svar på leverbiopsien.

Den 31. januar 2023 blev ████s oplyst om biopsisvaret. Biopsien viste at kræften stammede fra maveregionen, formentlig galdegangskræft.

Det blev senere samme dag vurderet, at ████ skulle have foretaget en gastro- eller koloskopi, da det ikke kunne fastslås hvor kræften specifikt stammede fra. Det kunne ikke udelukkes, at den stammede fra tarmen. Det vat ikke muligt at bestille en koloskopi (kikkertundersøgelse af endetarmen) den 1. februar 2023, da der ikke var ledige tider.

Den 1. februar 2023 blev ████ henvist til at få foretaget en CT-scanning, for at få yderligere afklaring om hans tilstand i galdevejene, da han havde feber på trods af antibiotika.

Den 2. februar 2023 blev der afholdt en multidisciplinær konference, hvor det blev vurderet, at ████s nuværende tilstand gjorde, at han ikke kunne opereres. Det blev også vurderet, at han ikke kunne tilbydes kemoterapi på grund af hans infektion. Hvis hans tilstand blev bedre, kunne det overvejes, om han skulle tilbydes kemoterapi. Han blev senere samme dag informeret om svaret fra konferencen.

Den 3. februar 2023 fik ████ foretaget en koloskopi. Der blev fundet en tumor under undersøgelsen i tyktarmen, som der blev taget en biopsi af.

Den 6. februar 2023 havde ████ fortsat betændelse i galdeblæren. ████ var i behandling for sin betændelse. Det blev besluttet, at han skulle have lavet en ny CT-scanning af maven. Det blev også vurderet, at kræften sandsynligvis stammede fra tyktarmen. Afdelingen var usikker på, om han var sat på en konference. Det skulle afklares, om han kunne tilbydes en operation eller kemoterapi, efter der var svar på scanningen.

Senere samme dag viste CT-scanningen uændrede forhold.

Den 7. februar 2023 havde afdelingen ikke fået prøvesvarene fra biopsien, men man havde en formodning for, at kræften stammede fra tyktarmen. ████ skulle have aflastet sin lever, før at der var mulighed for, at han kunne modtage Kemoterapi.

På en konference den 8. februar 2023 blev det vurderet, at ████ umiddelbart ikke var kandidat til kemoterapi, men kræftafdelingen ville gerne se ham til en vurdering.

Den 9. februar 2023 forelå der svar på biopsien. Biopsien viste at kræften stammede fra tyktarmen. ████ ønskede at vente med at få svaret på biopsien, indtil han kunne få sin hustrus søster til at deltage.

Den 10. februar 2023 blev han informeret om biopsisvaret. Han blev også orienteret om, at han aktuelt ikke var i stand til at modtage kemoterapi, fordi risikoen for komplikationer og bivirkninger ville være for store på baggrund af hans almentilstand.

Regionen har oplyst, at det langvarige udredningsforløb er betinget af de komplikationer og det sygdomsforløb som ████ havde. Der var en lang periode, hvor hans udredningsforløb måtte sættes på pause på grund af hans tilstand i galdevejene.

Regionen har også oplyst, at man på grund af ████s tilstand ikke ville foretage en kikkertundersøgelse af endetarmen tidligere i forløbet, da man mistænkte at kræften stammede fra galdegangene.

Du har oplyst, at afdelingen ikke overholdt udredningsgarantien på 30 dage. I blev blandt andet oplyst om, at der var blevet bestilt en biopsi den 4. januar 2023, men den blev først foretaget den 24. januar 2023.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Når det er fagligt muligt, skal sygehuset planlægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Perioder, hvor udredningen må udsættes på grund af patientens ønske eller

helbredstilstand trækkes ikke fra i opgørelsen af den samlede udredningstid.

Hvis det er nødvendigt, skal regionen planlægge mere end én undersøgelse samme dag. Det gælder også for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må sættes i gang, fordi de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand godt nok.

Mangel på kapacitet kan heller ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Vores resultat

Vi vurderer, at ████ ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at kikkertundersøgelsen ikke blev foretaget hurtigst muligt efter fristen var udløbet.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ████s udredningsforløb startede den 28. december 2022, da han fik foretaget en MR-scanning på grund af smerter i maven, og fordi han blev tiltagende gul i huden.
 • fristen på 30 dage derfor udløb den 27. januar 2023.
 • ████s udredningsforløb måtte pauseres på grund af hans almentilstand i perioden fra den 3. til den 24. januar 2023.
 • fristen ikke forlænges, selvom udredningsforløbet måtte udsættes på grund af ████s almentilstand imellem den 3. til den 24. januar 2023.
 • ████ stadig var under udredning den 27. januar 2023.
 • det var en faglig årsag på forsinkelsen af udredningsforløbet, at der først var svar på grovnålsbiopsien den 31. januar 2023
 • det samme dag blev besluttet, at ████ skulle have lavet en kikkertundersøgelse.
 • kikkertundersøgelsen først blev foretaget den 3. februar på grund af mangel på ledige tider.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 2.0 om ret til hurtig udredning