Utilstrækkelig billedbeskrivelse

Sygehus får kritik for ikke at beskrive en CT-skanning af 5-årigt barn tilstrækkeligt med mistanke om brud i nakken efter faldtraume, da skadesmekanisme og symptomer ikke blev tillagt nok vægt.

Sagsnummer:

23SFP125

Offentliggørelsesdato:

19. december 2023

Speciale:

Akutmedicin, Almen medicin, incl. Vagtlæger, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler, Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Lægevagten, Region A får kritik for behandlingen den 18. maj 2023.

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A den 19. maj 2023.

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling B.

Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

Ansvarligt behandlingssted

Vi kan oplyse, at Hospital A, er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på Behandlingssted 1, som en udefunktion.

Du kan læse mere på de næste sider.

1. klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten, Region A, den 18. maj 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af ████s nakke efter et fald, og at hun burde have været henvist til videre undersøgelse.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 5 år blev den 18. maj 2023 tilset hos Lægevagten, Region A, med sin mor, da hun var faldet og havde slået sin nakke. Der blev herefter foretaget en objektiv undersøgelse og vejledt om, at der kunne gives smertestillende medicin, hvorefter hun blev sendt hjem.

Det fremgår af klagen, at der efterfølgende blev konstateret et brud i nakken, hvilket der burde have været mistanke til ved konsultationen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten, Region A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ████ ikke fik en tilstrækkelig behandling, da der ved undersøgelsen ikke blev spurgt tilstrækkeligt ind til relevante detaljer omkring skaden i forhold til, hvilken højde ████ var faldet fra, da dette havde betydning for vurderingen af traumet.

Ifølge sædvanlig praksis bør der ved faldtraumer med traumer på rygsøjlen spørges ind til, hvilken højde patienten er faldet fra med henblik på at afgøre, om der er tale om et lav- eller højenergitraume, da dette typisk har betydning for den videre behandling.

 • ████ ikke fik en tilstrækkelig behandling, da det blev konstateret ved den objektive undersøgelse, at hun ikke kunne dreje sit hoved fra side til side, hvilket burde have medført, at der var blevet henvist til røntgenundersøgelse på et sygehus for at udelukke, at der kunne være et brud i nakken. Efter sædvanlig procedure bør nedsat eller ophævet rotation i nakken eller højenergitraumer føre til, at der foretages radiologisk undersøgelse af patienten.

Lægevagten, Region A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ den 18. maj 2023.

2. klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling B og Afdeling A, Hospital A, den 19. maj 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • det ikke blev opdaget, at ████ havde et brud i nakken
 • der ikke blev instrueret i relevant brug af den udleverede halskrave.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ blev den 19. maj 2023 tilset på Afdeling B, Hospital A, grundet nakkesmerter efter et fald dagen forinden. Der blev herefter foretaget en objektiv undersøgelse og vurdering samt en CT-skanning af hendes nakke. Resultatet af CT-skanningen af hendes nakke blev vurderet af Afdeling A. Afdeling B konfererede herudover med et specialiseret sygehus, hvorefter hun fik udleveret en halskrave, og der blev aftalt efterfølgende kontrol.

Du har oplyst i klagen, at det efterfølgende blev vurderet, at ████ havde et brud i nakken, hvilket burde have været opdaget, ligesom der ikke blev instrueret i korrekt brug af den udleverede halskrave, hvilket medførte, at der opstod forværring i bruddet.

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Afklaring af, hvorvidt der blev udleveret skriftligt vejledning

Du har oplyst til sagen, at du ikke fik udleveret den skriftlige vejledning vedrørende anvendelse af halskraven, som Afdeling B, Hospital A har fremsendt i sagen.

Vi lægger på baggrund af dine oplysninger til grund, at der ikke blev udleveret skriftligt materiale i forbindelse med behandlingen den 19. maj 2023, da behandlingsstedet ikke har modsagt oplysningerne.

Vores resultat

Behandlingen på Afdeling B

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling B udførte en relevant behandling af ████, da der blev foretaget en tilstrækkelig objektiv undersøgelse, hvor det blev konstateret, at hun havde smerter og indskrænket bevægelighed i nakken, hvorfor der på relevant vis blev bestilt en CT-skanning af hendes nakke
 • Afdeling B på baggrund af CT-skanningen, undersøgelsen og konferering med en specialiseret afdeling inden for rygkirurgi på relevant vis vurderede, at ████ kunne udskrives med en stiv halskrave og smertestillende medicin
 • Afdeling B gav tilstrækkelig og relevant information omkring den udleverede halskrave, som skulle anvendes i 2 uger, hvorefter denne måtte fjernes, ligesom der blev planlagt en kontrolundersøgelse med røntgenundersøgelse, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Den omstændighed, at der ikke blev givet yderligere information omkring anvendelsen af halskraven, herunder skriftlig vejledning, medfører ikke at behandlingen under normen.

Afdeling B, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ den 19. maj 2023.

Behandlingen på Afdeling A

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen.

Vi har til brug for sagen indhentet CT-skanningen af 19. maj 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det er vores vurdering, at CT-skanningen af 19. maj 2023 viser, at der er en marginalt større breddeøgning i epifyselinjen i venstre side modsat i højre side. Der er videre et spring mellem forkanten af corpus og dens-knogledelen C2, også betegnet som ”step off”, hvor dens-knogledelen er marginalt fremrykket med 1,0-1,5 mm. Videre ses der en påfaldende stilling mellem corpus og dens-knogledelen C2 på billederne taget i sagittalt plan, hvor det ses, at den spinolaminære linje er brudt, hvilket kan indikere, at der er en lille bagudglidning af C2. Der ses herudover forskydning mellem C1 og C2.
 • Afdeling A burde have mistænkt, at fundene på CT-skanningen var en følge af ████s faldskade, da der var beskrevet tegn på et muligt brud i nakken, idet der var konstateret lettere breddeøgning henover epifyselinjen. Epifyselinjen er vækstlinjen mellem 2. nakkehvirvel og dens-knogledelen. Dens-knogledelen er en større tandformet, opadpegende knogledel for- og opadtil på 2. nakkehvirvel.
 • Afdeling A burde have vægtet højere i vurderingen og beskrivelsen af CT-skanningen, hvilken skade ████ havde haft samt, hvilke symptomer hun havde. Det var derfor ikke relevant at afdelingen vurderede, at breddeøgning i vækstlinjen mellem 2. nakkehvirvel og dens-knogledelen var normal i betragtning af hendes skade og symptomer.
 • Afdeling A selv skulle have foretaget vurderingen af, om der var tegn på brud ved vækstlinjen eller ej, og ikke lagt op til, at det skulle bero på den henvisende kliniske afdelings vurdering. Vurderingen heraf ligger hos den billeddiagnostiske afdeling, og hvis der er tvivl om konklusionen på baggrund af de billeddiagnostiske fund, bør der foreslås supplerende billeddiagnostik fx MR-skanning, som sandsynligvis ville kunne be- eller afkræfte, om der er et brud.

Skader på hvirvelsøjlen kan være vanskelige at tolke hos børn, da de ofte ikke har fuldt ud tilhelede vækstlinjer i knoglerne, og derfor bør der lægges større vægt på oplyst sygehistorie og symptomer eller foretages supplerende billeddiagnostiske undersøgelser, hvis der er tvivl om fundene på en CT-skanning. Stillingtagen hertil bør ikke pålægges den kliniske afdeling.

 • Afdeling A ikke har beskrevet, at der ses en forskydning mellem 1. og 2. nakkehvirvel på CT-skanningen, som muligvis kan forklares med, at CT-skanningen ikke er udført med hvirvelsøjlen i neutral stilling. Dette kan skyldes, at ████ i forbindelse med udførelsen af skanningen har drejet hovedet lidt mod venstre samt sidebøjet lidt mod højre, som kan være en smerteudløst kropsholdning. Derfor kan forskydning mellem de to nakkehvirvler være en normal forskydning, som fremkommer, når nakken bevæges, men forskydningen burde have været beskrevet af afdelingen i beskrivelsen af CT-skanningen.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ den 19. maj 2023.

3. klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Behandlingssted 1, den 19. maj 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • det ikke blev vurderet, at ████ skulle have liggende transport, og at hendes nakke skulle stabiliseres.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ var den 19. maj 2023 henvist til røntgenundersøgelse af sin nakke fra sin praktiserende læge hos Behandlingssted 1. Hun blev herefter sendt til videre undersøgelse på sygehuset.

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Det er oplyst i klagen, at der i forbindelse med viderehenvisning til sygehuset ikke blev bestilt liggende transport eller givet en halskrave på, og at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at ████s mor selv skulle køre hende til videre undersøgelse på sygehuset i forhold til hendes tilstand.

På baggrund af oplysningerne i klagen og da oplysningerne ikke er bestridt af Behandlingssted 1 lægger vi til grund, at ████ blev viderevisiteret til undersøgelse på sygehuset, og at der ikke blev bestilt liggende transport eller givet halskrave på.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det var sundhedsfagligt forsvarligt, at ████ ikke blev transporteret med liggende transport og med stivgørende halskrave til nærmere undersøgelse på sygehuset, da der på det aktuelle tidspunkt ikke var oplagt mistanke til et brud i nakken, eller grundlag for umiddelbart at mistænke alvorlig sygdom. Hun var også i stand til selv at transportere sig, hvorfor det var forsvarligt, at hun blev kørt af sin mor til sygehuset.
 • det er beskrevet i en instruks for Behandlingssted 1, at patienter der er henvist til røntgenundersøgelse grundet mistanke om brud i nakken, hvor det efterfølgende vurderes, at de skal have foretaget en CT-skanning på sygehuset, skal sendes videre direkte uden liggende transport eller stiv halskrave, hvis de selvstændigt ankom til undersøgelse i centeret.

Behandlingssted 1, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af ████ den 19. maj 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed