Regionen omvisiterede ikke patienten rettidigt

Region sendte et brev om omvisitering til privathospitalet, inden der var gået 30 dage. Henvisningen var dog ikke vedlagt, og blev først sendt efter de 30 dage var gået. Regionen håndterede derfor ikke patientens anmodning, inden fristen var udløbet.

Sagsnummer:

23SFP15

Offentliggørelsesdato:

10. februar 2023

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke omvisiterede dig til et privathospital, inden fristen på 30 dage udløb.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik mulighed for at vælge et privathospital.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 18. januar 2022 henviste din egen læge dig til udredning på Hospital A for hallux valgus (skæv storetå med knyst).

Den 19. januar 2022 fik du en tid til forundersøgelse på Hospital A den 5. september 2022. Det fremgik af indkaldelsen, at du har ret til at få undersøgt, hvad du fejler, inden 30 dage fra regionen modtog henvisningen fra din egen læge. Det fremgik også, at regionen ikke kunne tilbyde dette, og at du derfor havde mulighed for at vælge et privathospital. Hvis du ønskede det, skulle du udfylde et skema på regionens hjemmeside.

Da du ønskede at blive omvisiteret til et privathospital, udfyldte og indsendte du skemaet umiddelbart efter modtagelsen af indkaldelsen.

Den 17. februar 2022 modtog Hospital B brev om omvisitering fra regionen. Da henvisningen fra din egen læge ikke var medsendt brevet, bad privathospitalet samme dag regionen om at sende den. Privathospitalet modtog henvisningen den 22. februar 2022. 

Du har oplyst, at inden man kan henvende sig til et privathospital, skal man udfylde en formular og vente på, at en medarbejder fra regionen henvender sig, hvilket angiveligt typisk vil ske indenfor fem til seks uger. 

Du har også oplyst, at det derfor på ingen måde var muligt for dig at blive behandlet indenfor behandlingsgarantien på 30 dage. Det er din vurdering, at Region bevidst handler i strid med de vedtagne patientrettigheder.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til udredning på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at de har modtaget en henvisning. Det gælder dog kun, hvis det er på grund af kapacitet, og regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Der er ikke fastsat en frist for, hvor hurtigt regionen skal håndtere en anmodning om udvidet frit sygehusvalg. Formålet med reglerne gør dog, at regionen skal håndtere anmodningen fra patienten, inden de 30 dage er udløbet.

Styrelsen har ikke kompetence til at tage stilling til regionens sagsbehandlingstid, hvis den ikke overstiger 30 dage. Det skyldes, at regionens sagsbehandlingstid i den situation ikke nødvendigvis indebærer, at regionen ikke kan håndtere patientens anmodning om behandling på et privathospital inden for fristen. Regionens sagsbehandlingstid er i den situation alene et spørgsmål om god forvaltningsskik.

Patienten er ikke omvisiteret, før privathospitalet har fået henvisningen, da hospitalet først da kan vurdere henvisningen og indkalde patienten.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke omvisiterede dig til et privathospital, inden fristen på 30 dage udløb.

Vi har lagt vægt på:

 • at Hospital A modtog henvisningen den 18. januar 2022. Fristen udløb derfor den 17. februar 2022.
 • at regionen sendte et brev om omvisitering til Hospital B den 17. februar 2022, men at henvisningen ikke var medsendt.
 • at Hospital B samme dag bad regionen sende henvisningen, og at regionen sendte henvisningen til hospitalet den 22. februar 2022.
 • at dette ikke var, inden fristen på 30 dage udløb.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER 

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 14, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.